Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Jumuʽah

Madinan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Chvály pěje Bohu, cožkoliv na nebi jest i na zemi: Králi, Posvátnému, Mocnému, Moudrému!

(2) Onť jest to, jenž vzbudil mezi prostými proroka z nich, aby předčítal jim znamení jeho a očišťoval je a učil je Knize a moudrosti, ač předtím nalézali se v bloudění zjevném.

(3) A jiní jsou mezi nimi, kdož dosud nepřilnuli k nim: Bůh pak mocný jest a moudrý.

(4) Totoť milost jest od Boha, již dává, komu chce: a Bůh nesmírným jest v milosti své!

(5) Podobni jsou ti, na které naložen byl Zákon a oni pak nenesli jej, oslu, jenž nese knihy: špatné jest to podobenství o lidu, který vylhanými nazval znamení boží! Ale Bůh nevede cestou pravou lid nepravostný.

(6) Rci: „Ó Židé, máte-li za to, že vy jste přáteli Boha spíše než druzí lidé, tedy přejte si smrti, jste-li pravdomluvnými!“

(7) Však nebudou přáti si jí nikdy, pro to, co byly poslaly před nimi ruce jejich: neb Bůh dobře zná nepravostné.

(8) Rci: „Zajisté smrt, před níž prcháte, jistě potká vás: pak. zpět přivedeni budete ke Znateli věcí skrytých i viditelných a On poví vám, co činili jste.

(9) Vy, kteříž jste uvěřili, když zavoláno jest k modlitbě v den SHROMÁŽDĚNÍ, spěšte ke vzpomínání Boha a zanechte obchodování: to bude nejlepším pro vás, kdybyste si to (jen) uvědomili.

(10) A když skončena jest modlitba, rozejděte se po zemi, snažíce se dosíci (podílu) z milosti Boha a vzpomínejte Boha často, aby snad dobře vedlo se vám.

(11) Však když vidí obchodování, neb kratochvíli, rozběhnou se za nimi a zanechají tě stojícího o samotě. Rci: „Co u Boha jest, lepším jest kratochvíle neb obchodování: a Bůh nejlepším, jest ze všech živitelů.“