Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Mâʽûn

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Co míníš o tom, jenž zve den soudu vylhaným?

(2) Tenť jest, jenž sirotka odhání:

(3) a lid nepovzbuzuje k jídla chudým dávání.

(4) Běda modlícím se,

(5) kteří modlitbu svou jen ledabyle konají;

(6) a kteří se přetvařují:

(7) a před ALMUŽNOU se zpěčují.