Quran translations in many languages

Czech Quran

Al-Muzzammil

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Ó ZAHALENÝ!

(2) Stůj celou noc, vyjma něco málo:

(3) půl noci, neb zmenši půl o něco málo:

(4) aneb přidej k ní; a předzpěvuj Korán předzpěvem:

(5) myť zajisté vložíme na tě rčení převážná.

(6) Zajisté počátek noci budí silnější dojmy (zbožnosti) a přímější mluvení,

(7) neb během dne máš práci zdlouhavou.

(8) Pročež pomni jména Pána svého a oddej se mu plným oddáním:

(9) Pánu východu i západu; není Boha, kromě něho; i vezmi si jej ochráncem:

(10) a snášej trpělivě to, co říkají a vzdaluj se jich vzdalováním přístojným:

(11) a ponech mne (samotna) s těmi, kdož lhářem nazývají tě, tonoucími v rozkoších (světa) – a posečkej jim ještě maličko.

(12) Myť zajisté máme pro ně pouta a výheň plamennou;

(13) potravu dusící a trest bolestný,

(14) v den, kdy zatřese se země a hory, a budou hory jako hromady volného písku!

(15) Zajisté poslali jsme k vám posla, aby svědčil proti vám, jakož k Faraonovi posla jsme poslali.

(16) Však neuposlechl Farao posla i zachvátili jsme jej mocným zachvácením,

(17) A jak ochráníte se, neuvěříte-li, přede dnem, kdy děti zšedivějí?

(18) Kdy nebe samo pukne jím: neb slib o něm bude naplněn!

(19) Totoť jest připomínka! Pročež nechť kdo chce, nastoupí k Pánu svému stezku!

(20) Zajisté Pán tvůj dobře ví, že stojíš (v modlitbě) téměř dvě třetiny noci, neb půl, neb třetinu: a taktéž činí skupina z těch, kdož s tebou jsou. A Bůh měří noc a den; (dobře) ví, že to nepočítáte (přesně) i odpouští vám. Pročež předčítejte z Koránu, kolik snadno jest vám; (Bůh) ví, že budou mezi vámi nemocní, a jiní že tlouci se budou zemí, žádajíce si podílu z milosti boží; a jiní že bojovati budou na stezce boží. Pročež předčítejte z něho, kolik snadno jest vám: a zachovávejte modlitbu a dávejte povinnou almužnu a půjčujte Bohu půjčku štědrou; neboť cokoliv dobrého pošlete před sebou ve prospěch duší svých, shledáte u Boha; bude to lepším a větším co do odměny. A proste Boha za odpuštění; zajisté Bůh velkým jest v odpouštění, slitovným!