Quran translations in many languages

Czech Quran

Ar-Rahmân

Madinan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Všemilosrdným (byl),

(2) Koránu naučil,

(3) člověka utvořil,

(4) jasné mluvě jej naučil;

(5) slunce i měsíc dle určených jdou chvil,

(6) (úctou) rostlina i strom k zemi se poklonil:

(7) a nebe Bůh k výsotám pozdvihl a váhu stanovil,

(8) by nikdo z vás svévolně ji neměnil.

(9) Pročež spravedlivou dávejte váhu a nezkracujte ji.

(10) A zemi obydlím různým národům připravil:

(11) na ní ovoce a datle rostou, slupkou okryté

(12) a obilí na stéblech svých a myrty vonné.

(13) Nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(14) Člověka z hlíny, podobné hrnčířské, utvořil:

(15) a Džinny z ohně čistého, bez kouře, utvořil.

(16) Nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(17) Onť Pánem jest obou východů a Pánem obou západů!

(18) Nuž, které z- dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(19) Rozlil (po zemi) dvé moří, jež -navzájem se dotýkají,

(20) však mezi nimi přehrada jest, již nepřetékají.

(21) Nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(22) Z nich perly a korále vycházejí:

(23) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(24) A jeho, jsou koráby, plující vztýčené mořem, horám podobné :

(25) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(26) Všichni, kdož na zemi jsou, zajdou,

(27) však tvář Pána tvého zůstane, ve velikosti a slávě své:

(28) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati

(29) Vše obrací se naň s prosbou, což na zemi jest i na nebi: a každého dne v novém jest díle:

(30) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(31) Najdeme čas volný pro vás, obě skupiny!

(32) Nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(33) Ó shromáždění Džinnů a lidí, jste-li s to, abyste přestoupili obvody nebes a země, přestupte je! Však nepřestoupíte jich, leda se zmocněním (Boha).

(34) Nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(35) Seslán bude na vás déšť ohnivý a měď roztavená a ne-budete míti obrany.

(36) Nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(37) Tehdy, když nebesa rozstoupnou se a zrůžoví, jak kůže rudě zbarvená:

(38) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(39) V den onen nebudou tázáni ni lidé, ni Džinnové na hříchy své.

(40) Nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(41) Po-znáni budou provinilci po známkách svých a uchopeni budou za kštice a nohy své.

(42) Nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(43) „Totoť jest peklo, jež vylhaným nazývají provinilci!“

(44) Krou-žiti budou semo tamo, mezi plameny jeho, a vodou vroucí.

(45) Nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(46) Však pro ty, již bojí se postavení Pána svého, bude zahrad dvé:

(47) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(48) V obou větvoví (rozložité):

(49) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(50) V obou pramenů dvé:

(51) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(52) V obou ze všeho ovoce druhů dvé:

(53) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(54) Tam odpočívati budou na lůžkách, zevnitř brokátem pod-šitých, a (zralé) plody obou zahrad budou v jich dosahu:

(55) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(56) Tam panny budou, cudných pohledů, nikdy před tím ni mužem, ni Džinnem dotčené:

(57) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(58) Hyacintu a korálům podobné:

(59) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(60) Zdaž odměna dobra co jiného jest, než dobro?

(61) Nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(62) A mimo těchto dvou, jest ještě zahrad dvé:

(63) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(64) zelení pokryté,

(65) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(66) v obou (z nich) pramenů vyvírajích dvé:

(67) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(68) V nich ovoce bude a granátová jablka a palmy datlové:

(69) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(70) V nich (dívky) budou krásné a rozkošné:

(71) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(72) Děvy velkých, černých očí, ve stanech střežené:

(73) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(74) nikdy mužem, ni Džinnem dotčené:

(75) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(76) Spočívati budou na polštářích zelených a ložích krásných (jich manželé):

(77) nuž, které z dobrodiní Pána svého chcete zapírati?

(78) Požehnáno budiž jméno Pána tvého, jenž pln veleby jest a slávy (své)!