Quran translations in many languages

Czech Quran

As-Saff

adinan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Chvály pěje Bohu, cožkoliv na nebi jest i na zemi: a on mocný jest a moudrý.

(2) Vy, kteříž jste uvěřili, proč říkáte to, co neděláte?

(3) Velice protiví se Bohu, že říkáte to, co neděláte.

(4) Bůh zajisté miluje ty, kdož bojují na stezce jeho v ŠIKU BITEVNÍM, jako by byli stavbou pevnou.

(5) (Vzpomeň), když řekl Mojžíš lidu svému: „Lide můj, proč zarmucujete mne, když víte, že jsem poslem božím k vám?“ A když pochybili, dal Bůh pochybiti srdcím jejich: neb Bůh nevede (cestou pravou) lid pohoršení páchající.

(6) A (vzpomeň), když řekl Ježíš, syn Mariin: „Synové Israele, jáť zajisté jsem poslem božím k vám, potvrzujícím, což přede mnou dáno bylo vám ze Zákona a zvěstujícím vám příchod onoho proroka, jenž přijde po mně, jehož jméno bude Ahmed.“ A když předvedl jim jasné důkazy, řekli: „Totoť jest kouzelnictví zjevné.“

(7) A kdo nepravostnějším jest toho, jenž vymýšlí o Bohu lež, když volán jest k Islámu? Bůh pak nevede (pravou cestou) lid nepravostný.

(8) Rádi by chtěli sfouknouti světlo beží ústy svými, však Bůh dokonalým učiní světlo své, i kdyby protivno to bylo nevěrícím.

(9) On jest to, který poslal proroka svého s (dobrým)Vedením a náboženstvím pravým, aby vyvýšil je nad náboženství veškerá, i kdyby protivno to bylo mnohobožcům.

(10) Vy, kteříž jste uvěřili, chcete, abych ukázal vám obchod, jenž zachrání vás od trestu bolestného?

(11) (Když) věříte v Boha a proroka jeho, a bojujete na stezce boží statky svými i osobami svými: to bude nejlepším pro vás, kdybyste jen věděli.

(12) (Bůh) odpustí vám viny vaše a uvede vás v zahrady, pod nimiž řeky tekou — a v obydlí krásná v zahradách Edenu: to blaženost bude velká!

(13) A jiného (něco), co rádi budete míti: pomoc od Boha a vítězství blízké. Radostnou oznamuj pak zvěst (tuto)věrícím!

(14) Vy, kteříž jste uvěřili, buďte pomocníky Boha, jakož řekl Ježíš, syn Mariin, učedníkům svým: „Kdož jsou pomocníky mými ve věci bozí?“ Řekli učedníci: „My pomocníky jsme božími.“ I uvěřila část synů Israele a odepřela víru část jejich: a pomohli jsme těm kdož uvěřili, proti nepřátelům jejich a stali se vítěznými.