Quran translations in many languages

Czech Quran

Ash-Shams

Makkan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Při SLUNCI a polední záři jeho,

(2) a při měsíci, když je následuje;

(3) a při dnu, když je odhaluje;

(4) a při noci, když je zahaluje;

(5) při nebi a tom, jenž zbudoval je;

(6) a při zemi a tom, jenž rozprostřel ji

(7) při duši a tom, jenž urovnal ji,

(8) a hříšnost i bohabojnost vnukl jí:

(9) dobře povede se tomu, jenž čistou udržuje si ji;

(10) a ztroskotá ten, jenž kazí si ji.

(11) (Kmen) Tsemúd lhářem nazval (proroka) ve svévoli své;

(12) když nejbídnější vyvstal z nich;

(13) tu řekl prorok boží jim: „Velbloudice boží to; nechte ji píti!“

(14) Však lhářem nazvali jej a žíly podřízli jí; i zahladil je Pán jejich za jejich vinu, rovným způsobem

(15) aniž se bojí (toho) následků.