Quran translations in many languages

Czech Quran

At-Taghâbun

Madinan

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

(1) Chvály pěje Bohu, cožkoliv na nebi jest i na zemi: jemu přináleží panství a jemu přináleží chvála; a on nade všemi věcmi moc má!

(2) On jest to, který stvořil vás; některý z vás jest nevěrcem, některý z vás jest věřícím: a Bůh (dobře)skutky vaše obzírá.

(3) Stvořil nebesa i zemi v pravdě, a podobu dal vám a dal vám podobu krásnou: a k němu vede cesty cíl.

(4) Ví, cožkoliv na nebi jest i na zemi a ví, co tajíte i co navenek přiznáváte: a Bůh dobře ví, co nitra skrývají.

(5) Což nedošla vás zvěst o těch, kdož nevěrci byli v minulu i okusili bědnost postavení svého? A (schystán)jest jim trest bolestný.

(6) To proto, že přišli k nim proroci naši s jasnými důkazy a on říkali: „Zdaž (pouzí) lidé mají vésti nás?“ a neuvěřili a odvrátili se zády. Však Bůh mohl obstáti bez nich, neb Bůh bohatý jest a chvályhodný.

(7) Ti, kdož neuvěřili, mají za to, že nebudou vzkříšeni. Rci: „Zajisté, že ano; při Pánu mém, dojista vzkříšeni budete a pak dojista zpraveni budete o tom, co činili jste: a bude to Bohu snadným!“

(8) Pročež věřte v Boha a proroka jeho a ve světlo, jež seslali jsme: a Bůh (dobře) zpraven jest o skutcích vašich.

(9) V den, kdy shromáždí vás ke dni shromáždění, tento bude den VZÁJEMNÉHO OKLAMÁNÍ; a od toho, kdož věří v Boha a koná dobré skutky, odejme (Bůh) špatnosti jeho a uvede ho v zahrady, pod nimiž řeky tekou: v nich přebývati. budou věčně věkův. Toť blaženost bude velká!

(10) Ale ti, kdož neuvěřili a vylhanými nazývali znamení naše – ti obyvateli budou ohně (pekelného): v něm přebývati budou věčně a špatný bude to cesty cíl!

(11) Nepostihne nijaké neštěstí člověka, leda z dopuštění božího; a ten, jenž věří v Boha – srdce jeho povede (Bůh): a Bůh o všech věcech má vědomost.

(12) Pročež poslušni buďte Boha a poslušni buďte proroka: a když obrátíte se zády – proroku našemu uloženo jest jen hlásání zjevné!

(13) Bůh! Není Boha, kromě Něho, a na Boha nechť spoléhají věřící!

(14) Vy, kteříž jste uvěřili, zajisté některé z manželek vašich a dětí vašich jsou nepřáteli vám: pročež mějte se na pozoru před nimi! Však prominete-li a přehlédnete (chyby) a odpustíte, vězte, že Bůh velkým jest v odpouštění, slitovným.

(15) Statky vaše a děti vaše jsou jen pokušením vám, však u Boha věru odměna jest velká!

(16) Pročež bojte se Boha, seč můžete, a naslouchejte, a buďte poslušni, a přispívejte almužnou, ve prospěch vlastních duší: a kdožkoliv ochráněn jest před vlastní skoupostí — těm zajisté dobře povede se.

(17) Půjčíte-li Bohu půjčku štědrou, zdvojnásobí vám ji a odpustí vám: a Bůh velmi vděčný jest a laskavý:

(18) Znatel věcí skrytých i viditelných: Mocný, Moudrý!