Quran translations in many languages

Dutch Quran

Ad-Dukhân

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[44:1]

Haa Miem.

[44:2]

Bij het duidelijke Boek.

[44:3]

Waarlijk, Wij openbaarden het in een gezegende nacht en Wij zijn de Waarschuwer.

[44:4]

Waarin al het wijze tot in bijzonderheden is uitgelegd.

[44:5]

Door Ons gebod. – Voorzeker, Wij zenden (de profeten)

[44:6]

Als een barmhartigheid van uw Heer; waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alwetende.

[44:7]

Van de Heer der hemelen en der aarde en alles wat er tussen is, indien gij er vertrouwen in stelt.

[44:8]

Er is geen God naast Hem. Hij doet leven en sterven, uwHeer en de Heer uwer voorvaderen.

[44:9]

Doch zij vermaken zich door te twijfelen.

[44:10]

Maar wacht op de Dag waarop de hemel een zichtbare damp zal voortbrengen,

[44:11]

Die het volk zal omhullen. Dit zal een pijnlijke straf zijn.

[44:12]

Onze Heer, neem de marteling van ons weg; waarlijk wij zijn gelovigen, (zullen zij zeggen).

[44:13]

Hoe kan er lering voor hen zijn, terwijl er tot hen een boodschapper is gekomen, die alles duidelijk maakt.

[44:14]

En zij hebben zich van hem afgewend zeggende: “Hij is (door mensen) onderwezen, een bezetene.”

[44:15]

Wij zullen de straf voor een wijle wegnemen, maar zij zullen stellig terugvallen.

[44:16]

De de dag, waarop Wij hen met een machtige greep aanvallen, zullen Wij hen zeker straffen.

[44:17]

Wij hebben het volk van Pharao reeds vóór hen beproefd en er kwam een eerwaardige boodschapper tot hen zeggende:

[44:18]

Geeft mij de dienaren van God, voorwaar, ik ben voor u een betrouwbare Boodschapper.

[44:19]

En verheft u niet tegen God. Zeker, ik kom tot u met duidelijk gezag.

[44:20]

En ik zoek toevlucht tot mijn en uw Heer, vrezende dat gij mij zult stenigen.

[44:21]

En laat mij alleen, indien gij mij niet gelooft.”

[44:22]

Toen bad hij tot zijn Heer: “Dit is inderdaad een zondig volk.”

[44:23]

God zeide: “Trek met Mijn dienaren ’s nachts weg want gij zult gewis worden achtervolgd.

[44:24]

En doorwaad de zee terwijl deze rustig is. Voorzeker, zij zijn een schare die zal verdrinken.”

[44:25]

Hoevele tuinen en bronnen lieten zij achter!

[44:26]

En de korenvelden en de schone plaatsen!

[44:27]

En de aangename dingen, waarvan zij genoten!

[44:28]

Zo was het, maar Wij deden ze een ander volk erven.

[44:29]

De hemel en de aarde weenden niet om hen noch werd hun uitstel gegeven.

[44:30]

En zo redden Wij de kinderen van Israël van een vernederende kwelling.

[44:31]

Door Pharao: want hij was trots en één der buitensporigen.

[44:32]

En Wij verkozen hen doelbewust boven andere volkeren.

[44:33]

En Wij gaven hun tekenen, waar een duidelijke beproeving in lag.

[44:34]

Deze mensen (de ongelovigen) zeggen:

[44:35]

Het is slechts onze enige dood want wij zullen niet worden opgewekt.

[44:36]

Breng onze voorvaderen dan terug indien gij de waarheid spreekt.”

[44:37]

Zijn zij beter of het volk van Tobba of zij die vóór hen zijn geweest? Wij vernietigden hen omdat zij schuldig waren.

[44:38]

En Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is niet als spel geschapen.

[44:39]

Wij schiepen ze slechts in waarheid, maar de meesten hunner begrijpeen het niet.

[44:40]

Voorwaar, de Dag der beslissing is voor hen allen de vastgestelde tijd.

[44:41]

De Dag waarop een vriend de vriend niets zal baten noch zullen zij worden geholpen.

[44:42]

Met uitzondering van hen, die God genadig zal zijn.Voorwaar, Hij is de Almachtige, de Genadevolle.

[44:43]

De boom van Zaqqoem,

[44:44]

Zal het voedsel voor de zondaar zijn,

[44:45]

Als gesmolten koper zal het in de buik koken,

[44:46]

Gelijk het koken van ziedend water.

[44:47]

Grijpt hem en sleurt hem in het midden van het laaiend Vuur;

[44:48]

Giet daarna als marteling kokend water op zijn hoofd.”

[44:49]

Proef dit! Voorzeker gij waart eens de machtige, de eerwaardige.

[44:50]

Dit is inderdaad datgene waaraan gij twijfeldet.

[44:51]

Voorwaar, de rechtvaardigen zullen in een woning van vrede en veiligheid zijn,

[44:52]

Tussen tuinen en bronnen,

[44:53]

Gekleed in fijne zijde en zwaar goudlaken naar elkander toegekeerd.

[44:54]

Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen.

[44:55]

Zij zullen daar naar alle fruitsoorten vragen (en deze ontvangen) in vrede en veiligheid.

[44:56]

Zij zullen daarin geen andere dood smaken na de eerste dood. En Hij heeft hen voor de straf van het laaiend Vuur behoed.

[44:57]

Als een genade van uw Heer. Dit is de grootste zegepraal.

[44:58]

Wij hebben hem (de Koran) gemakkelijk voor uw tong gemaakt, opdat men er lering uit moge trekken.

[44:59]

Wacht daarom, zij wachten ook.