Quran translations in many languages

Dutch Quran

Adh-Dhâriyât

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[51:1]

(Wij roepen als getuigen) degenen die wijd en zijd verspreiden,

[51:2]

En degenen die de last dragen,

[51:3]

En degenen die rustig voortgaan,

[51:4]

En degenen die de zaak uitdelen.

[51:5]

Voorzeker, hetgeen u is beloofd, is waar,

[51:6]

En voorwaar, het gericht zal zeker plaats hebben.

[51:7]

Bij de hemelen vol van paden,

[51:8]

Waarlijk gij hebt uiteenlopende meningen,

[51:9]

Daarvan wordt afgewend wie zich (van het ware geloof) afwendt.

[51:10]

Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten.

[51:11]

Die onachtzaam zijn in onwetendheid.

[51:12]

Zij vragen: “Wanneer zal de Tijd des Gerichts zijn?”

[51:13]

Het zal op de Dag zijn, wanneer zij in het Vuur zullen worden beproefd.

[51:14]

Ondergaat uw beproeving. Dit is hetgeen gij verhaasttet.

[51:15]

Maar de rechtvaardigen zullen te midden van tuinen en bronnen verkeren,

[51:16]

Nemend hetgeen hun Heer zal geven omdat zij voorheen goed plachten te doen.

[51:17]

Gedurende de nacht sliepen zij weinig.

[51:18]

Tijdens de morgenstond zochten zij vergiffenis.

[51:19]

En van hun rijkdommen was een deel voor de bedelaars en ook voor degenen die niet konden bedelen.

[51:20]

En er zijn tekenen op aarde voor hen die zekerheid van geloof willen hebben,

[51:21]

En ook in uzelf, wilt gij dat niet inzien?

[51:22]

En in de hemel is uw onderhoud en hetgeen u is beloofd.

[51:23]

Bij de Heer van de hemel en de aarde – dit is inderdaad de waarheid zoals gij spreekt.

[51:24]

Heeft het verhaal van Abrahams geeerde gasten u bereikt?

[51:25]

Toen zij bij hem binnentraden en zeiden: “Vrede”, antwoordde hij: “Vrede”. Hij zeide (bij zichzelven): “Vreemde mensen.”

[51:26]

Maar hij ging rustig naar zijn gezin en bracht een (toebereid) vet kalf.

[51:27]

En plaatste het voor hen. Hij zeide: “Wilt gij niet eten?”

[51:28]

Daarop begon hij hen te vrezen. Zij zeiden: “Vrees niet” en zij gaven hem blijde tijding over een wijze zoon.

[51:29]

Toen kwam zijn vrouw, in verbijstering en sloeg de hand voor het gezicht en zeide: “Een verwelkte, bejaarde vrouw!”

[51:30]

Uw Heer heeft het zo gezegd, zeiden zij. “Voorzeker, Hij is de Alwijze, de Alwetende.”

[51:31]

Abraham zeide: “Wat is uw taak, o boodsehappers?”

[51:32]

Zij antwoordden: “Wij zijn naar een schuldig volk gezonden

[51:33]

Om brokken klei op hen neder te zenden

[51:34]

Door uw Heer gemerkt (ter verdelging) voor de buitensporigen.”

[51:35]

De gelovigen die daarin waren lieten Wij (veilig) weggaan.

[51:36]

Maar Wij vonden er slechts één huis der Moslims.

[51:37]

En Wij lieten daarin een teken achter voor hen, die de pijnlijke straf vrezen.

[51:38]

En in Mozes (is eveneens een teken), toen Wij hem tot Pharao zonden met openlijk gezag.

[51:39]

Maar deze wendde zich af om zijn macht en zeide: “Een tovenaar of een waanzinnige.”

[51:40]

Daarom grepen Wij hem en zijn scharen en wierpen hen in de zee, waardoor hij zelfverwijt kreeg.

[51:41]

En er was een teken in de Aad, toen Wij een orkaan tegen hen zonden.

[51:42]

Deze liet van hetgeen hij teisterde niets over of hij maakte het als as,

[51:43]

En er was een teken in de Samoed toen er tot hen werd gezegd: “Vermaakt u voor een wijle.”

[51:44]

Maar zij overtraden het gebod van hun Heer. Daarom achterhaalde hen de bliksem terwijl zij er naar keken,

[51:45]

En zij konden niet opstaan noch konden zij zich hiertegen beschermen.

[51:46]

En in het volk van Noach (is ook een teken), voorwaar zij waren een ongehoorzaam volk.

[51:47]

Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zin het, Die hem hebben uitgebreid.

[51:48]

En Wij hebben de aarde uitgespreid en hoe uitmuntend hebben Wij dit gedaan.

[51:49]

En Wij hebben alles in paren geschapen opdat gij er lering uit moogt trekken.

[51:50]

Haast u daarom tot God. Waarlijk ik ben voor u een duidelijke waarschuwer van Hem.

[51:51]

En werpt geen andere God op naast God, waarlijk ik ben voor u een duidelijke waarschuwer van Hem.

[51:52]

En er kwam tot degenen, die vóór hen waren, geen boodschapper of zij zeiden: “Dit is een tovenaar of een bezetene!”

[51:53]

Hebben zij elkander er toe aangespoord? Neen, zij zijn een opstandig volk.

[51:54]

Wend u daarom van hen af en u zal niets worden verweten.

[51:55]

Maar ga door met het vermanen want de vermaning helpt degenen die willen geloven.

[51:56]

En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.

[51:57]

Ik wens van hen geen onderhoud noch wens Ik dat zij Mij zullen voeden.

[51:58]

Voorzeker, God is de grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke.

[51:59]

Voorzeker het lot der onrechtvaardigen is gelijk aan dat van hun gezellen. Laat hen derhalve niet wensen dit te verhaasten.

[51:60]

Wee over de ongelovigen vanwege de Dag waarmede zij worden bedreigd!