Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-ʽAlaq

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[96:1]

Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.

[96:2]

Die de mens uit geronnen bloed schiep.

[96:3]

Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige

[96:4]

Die (de mens) door middel van de pen onderwees.

[96:5]

Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende,

[96:6]

In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordt opstandig,

[96:7]

Omdat hij zich onafhankelijk denkt.

[96:8]

Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer.

[96:9]

Hebt gij degelle gezien die verbiedt

[96:10]

Wanneer onze dienaar bidt?

[96:11]

Zeg mij, als hij de leiding volgt,

[96:12]

Of tot rechtvaardigheid maant.

[96:13]

Zeg mij, indien hij (de Waarheid) verloochent en zich afwendt.

[96:14]

Weet hij niet dat God alles ziet?

[96:15]

Neen, wanneer hij niet ophoudt, zullen Wij hem zeker bij de haren van zijn voorhoofd grijpen

[96:16]

Van dat leugenachtige en schuldige voorhoofd.

[96:17]

Laat hij dan zijn raadgevers bij elkaar roepen.

[96:18]

Wij zullen ook Onze wachters bijeen brengen.

[96:19]

Neen, gehoorzaam hem niet, maar werp u neder en zoek Zijn nabijheid.