Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Hujurât

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[49:1]

O, gij die gelooft, weest niet voorbarig bij God en Zijn boodschapper, maar vreest God. Voorwaar Hij is Alhorend, Alwetend.

[49:2]

O gij gelovigen, verheft uw stem niet boven de stem van de profeet en spreekt niet hardop tot hem, zoals gij hardop tot elkander spreekt, opdat uw werken niet vruchteloos mogen worden zonder dat gij het bemerkt.

[49:3]

Waarlijk, zij die hun stem verzachten in het bijzijn van de boodschapper van God, zijn degenen wier hart God tot rechtvaardigheid heeft gezuiverd. Voor hen is er vergiffenis en een grote beloning.

[49:4]

Zij, die van buiten de huizen uit naar u schreeuwen – de meesten hunner hebben geen verstand.

[49:5]

Als zij geduld tonen totdat gij tot hen komt, zou het beter voor hen zijn. Maar God is Vergevensgezind, Genadevol.

[49:6]

O gij gelovigen, indien een slecht persoon u nieuws brengt, onderzoekt het nauwkeurig opdat gij sommige mensen niet in onwetendheid schaadt en naderhand spijt krijgt van hetgeen gij hebt gedaan.

[49:7]

En weet, dat de boodsehapper van God onder u is; als hij in verschillende opzichten aan uw wensen gehoor zou geven zoudt gij zeker in moeilijkheden zijn geraakt, maar God heeft in uw hart het geloof dierbaar en schoon gemaakt, en ongeloof, buitensporigheid en ongehoorzaamheid afkeurenswaardig. Zo zijn zij, die het rechte pad volgen,

[49:8]

Door de genade en gunst van God. God is Alwetend, Alwijs.

[49:9]

Indien twee partijen van gelovigen beginnen te vechten treft dan een schikking onder hen, maar indien één hunner tegen de andere in overtreding is, bestrijdt dan de overtredende partij totdat zij tot de verordening van God terugkeert. En indien zij terugkomt, sluit dan een rechtvaardige vrede en behandelt hen billijk. Voorwaar, God heeft de rechtvaardigen lief.

[49:10]

De gelovigen zijn voorzeker broeders. Bewaart daarom vrede onder uw broeders en weest godvruchtig opdat u barmhartigheid moge worden betoond.

[49:11]

O, gij die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen.

[49:12]

O, gij die gelooft! Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdoeht is een zonde. En spionneert niet, noch belastert elkander. Lust iemand onder u het vlees van zijn dode broeder? Gij verafschuwt het zekerlijk. Vreest God voorzeker, God is Berouwaanvaardend, Genadevol.

[49:13]

O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij God. Voorwaar, God is Alwetend, Alkennend.

[49:14]

De bewoners der woestijn zeggen: “Wij geloven.” Zeg: “Gij gelooft nog niet, maar zegt liever: Wij hebben ons onderworpen want het geloof is uw hart nog niet binnengedrongen. Maar indien gij God en Zijn boodschapper gehoorzaamt, zal Hij u van uw goede daden niets afnemen. ” Voorzeker, God is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.

[49:15]

De ware gelovigen zijn slechts degenen, die in God en Zijn boodschapper geloven en daarna niet twijfelen, doch met hun bezittingen en persoon voor de zaak van God strijden. Zij zijn de waarachtigen.

[49:16]

Zeg: “Wilt gij God uw geloof doen weten, terwijl Hij weet wat in de hemelen en op aarde is; waarlijk God heeft kennis van alle dingen.”

[49:17]

Zij achten het een gunst voor u dat zij de Islam hebben omhelsd. Zeg: “Acht het aannemen van de Islam geen gunst voor mij. Neen, God heeft u een gunst bewezen doordat Hij u tot het geloof heeft geleid als gij waarachtig zijt.”

[49:18]

Voorwaar, God kent de geheimen der hemelen en der aarde. Waarlijk God ziet al hetgeen gij doet.