Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Jinn

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[72:1]

Zeg: “Het is aan mij geopenbaard dat een groep van djinns heeft geluisterd (naar de Koran), en zij zeiden: ’Waarlijk, wij hebben een wonderbaarlijke verkondiging gehoord!

[72:2]

Die tot rechtschapenheid leidt; daarom hebben wij er in geloofd, en wij zullen stellig niemand met onze Heer vereenzelvigen.

[72:3]

En de Majesteit van onze Heer is hoog verheven. Hij heeft noch echtgenote noch zoon.

[72:4]

En voorzeker, de dwaas onder ons placht over God leugen te spreken.

[72:5]

Doch wij hadden gemeend dat mensen en djinns nooit een leugen over God zouden uiten.

[72:6]

Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinns zochten, waardoor zij hun zonden vermeerderden.

[72:7]

En zij meenden inderdaad, zoals jullie meenden, dat God nooit een boodschapper zou zenden.

[72:8]

En wij trachtten de hemel te bespieden en wij vonden deze vol sterke wachters en vlammen.

[72:9]

En voorzeker, wij plachten op enige plaatsen te zitten om de gesprekken te beluisteren. Maar wie nu luistert, vindt een vlam die op hem wacht.

[72:10]

Wij weten daardoor niet of voor degenen die op aarde zijn, een ramp wordt bedoeld of dat hun Heer hen op het goede pad wil leiden.

[72:11]

Er zijn onder ons die rechtvaardig zijn en er zijn onder ons die anders zijn en wij volgen verschillende wegen.

[72:12]

En wij beseffen dat wij God’s (plan) op aarde onmogelijk kunnen verijdelen, noch kunnen wij Hem door de vlucht ontlopen.

[72:13]

En toen wij de leiding hoorden, geloofden wij er in. En hij, die gelooft in zijn Heer, heeft geen vrees voor verlies of onrecht.

[72:14]

En er zijn onder ons Moslims die van het rechte pad zijn afgeweken. En zij die zich onderwerpen – hebben de rechte weg gezocht.

[72:15]

En zij die van het rechte pad afwijken, zullen brandstof der hel zijn.’”

[72:16]

Indien zij zich aan het rechte pad houden zullen Wij hun water in overvloed te drinken geven,

[72:17]

Om hen daarmee op de proef te stellen. En wie zich van de gedachte aan zijn Heer afwendt, Hij zal hem een toenemende straf toedienen.

[72:18]

En zeg: “Alle bedehuizen behoren aan God; roept daarom niemand naast God aan.”

[72:19]

En toen de dienaar van God opstond om Hem te aanbidden, vielen zij hem bijna aan.

[72:20]

Zeg: “Ik bid alleen tot mijn Heer en ik vereenzelvig niemand met Hem.”

[72:21]

Zeg: “Ik heb (uit mijzelf) geen macht u goed of kwaad te doen.”

[72:22]

Zeg: “Voorzeker, niemand kan mij tegen God beschermen, noch kan ik een andere schuilplaats vinden buiten Hem –

[72:23]

(Mij is) slechts de verkondiging van God’s boodschap opgedragen.” En voor degenen die God en Zijn boodschapper niet gehoorzamen is het Vuur der hel, waarin zij lange tijd zullen vertoeven,

[72:24]

Tot zij de straf zien waarmee zij worden bedreigd, maar dan zullen zij ook weten wie zwakkere helpers en kleiner aantal heeft.

[72:25]

Zeg hun: “Ik weet niet of hetgeen waarmede gij bedreigd wordt nabij is of wel dat mijn Heer het zal uitstellen voor een lange tijd.”

[72:26]

Hij is de Kenner van het onzienlijke en Hij geeft niemand overvloedig kennis van Zijn geheimen.

[72:27]

Behalve hem die Hij als boodschapper kiest. Dan doet Hij een wacht vóór hem en achter hem gaan,

[72:28]

Opdat Hij moge weten dat zij (Zijn boodschappers) de boodschappen van hun Heer hebben overgebracht. En Hij omvat alles wat met hen is – en Hij heeft alles berekend.