Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Mursalât

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[77:1]

Bij de met goedheid gezondenen.

[77:2]

En bij hen die verbrijzelen.

[77:3]

En bij hen, die heinde en ver verspreiden.

[77:4]

En bij hen die goed onderscheiden.

[77:5]

En bij hen die de vermaning toedienen,

[77:6]

Om tot verontschuldiging te brengen en te waarschuwen.

[77:7]

Voorwaar, hetgeen u is beloofd moet gebeuren.

[77:8]

Dus, als de sterren verduisterd zullen zijn.

[77:9]

En als de hemelen geopend zullen worden.

[77:10]

En als de bergen verstrooid zullen zijn.

[77:11]

En als de gezanten verzameld zullen worden.

[77:12]

Tot welke Dag is dit einde uitgesteld?

[77:13]

Tot de Dag der beslissing.

[77:14]

En wat weet gij ervan wat de Dag der beslissing is?

[77:15]

Wee op die Dag, degenen die loochenen.

[77:16]

Hebben Wij de vroegere (ongelovigen) niet vernietigd?

[77:17]

Wij zullen daarom die van latere tijden hen doen volgen.

[77:18]

Zo behandelen Wij de schuldigen.

[77:19]

Wee op die Dag degenen die loochenen!

[77:20]

Schiepen Wij u niet uit een kleine levenskiem

[77:21]

Die Wij op een veilige plaats bewaarden.

[77:22]

Voor een bepaalde tijd?

[77:23]

Zo hebben Wij bepaald. Hoe voortreffelijk zijn Wij in het bepalen!

[77:24]

Wee op die Dag degenen die loochenen!

[77:25]

Hebben Wij de aarde niet gemaakt om

[77:26]

De levenden en de doden te kunnen bevatten?

[77:27]

En hebben Wij er geen hoge bergen op geplaatst en u zoet (zuiver) watergegeven om te drinken.

[77:28]

Wee op die Dag degenen die loochenen.

[77:29]

Men zal zeggen: “Gaat naar (de straf) welke gij loochendet.

[77:30]

Begeeft u tot een schaduw van drie takken,

[77:31]

Die geen koelte geeft, noch beschermt tegen de vlam.”

[77:32]

Ziet! Het (Vuur der hel) gooit vonken op als kastelen.

[77:33]

Alsof zij kamelen van een gele kleur waren.

[77:34]

Wee op die Dag degenen die loochenen!

[77:35]

Dit is een Dag waarop zij (de schuldigen) niet mogen spreken,

[77:36]

Noch zal hun worden toegestaan verontschuldigingen aan te bieden.

[77:37]

Wee op die Dag degenen die loochenen.

[77:38]

Dit is de Dag der beslissing; Wij hebben u en degenen die vroeger leefden bijeengebracht.

[77:39]

Indien gij nu enig plan hebt gebruikt het dan tegen Mij.

[77:40]

Wee op die Dag degenen die loochenen!

[77:41]

De godvruchtigen zullen te midden van schaduwen en bronnen wonen,

[77:42]

En fruit ontvangen, zoals zij zich mogen wensen.

[77:43]

(Men zal zeggen): “Eet en drinkt met smaak als beloning voor hetgeen gij placht te doen.”

[77:44]

Voorwaar, zo belonen Wij degenen die goed doen.

[77:45]

Wee op die Dag degenen die loochenen.

[77:46]

Eet en vermaakt u een poosje (in dit leven). Voorzeker, gij zijt de schuldigen.

[77:47]

Wee op die Dag degenen die loochenen.

[77:48]

En als er tot hen wordt gezegd: “Buigt u neder!” dan buigen zij zich niet.

[77:49]

Wee op die Dag degenen die loochenen.

[77:50]

In welk woord buiten dit zullen zij dan geloven?