Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Muzzammil

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[73:1]

O, gij die u omwikkelt!

[73:2]

Sta op in de nacht voor korte tijd.

[73:3]

De helft er van of minder dan dat.

[73:4]

Of maak het iets langer – en zeg de Koran duidelijk en aandachtig op.

[73:5]

Waarlijk, Wij dragen u een gewichtig Woord op.

[73:6]

Voorwaar, des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking.

[73:7]

Gij hebt inderdaad gedurende de dag langdurige bezigheden.

[73:8]

Daarom gedenk de naam van uw Heer, en geef u met volle toewijding aan Hem over.

[73:9]

Hij is de Heer van het Oosten en het Westen, er is geen andere God naast Hem; neem Hem daarom tot uw Beschermer.

[73:10]

En verdraag met geduld alles wat zij (de ongelovigen) zeggen; en verlaat hen op gepaste wijze.

[73:11]

En laat Mij alleen met degenen die loochenen, de bezitters van rijkdom en geef hun een wijle uitstel.

[73:12]

Voorzeker, bij Ons zijn zware boeien en een laaiend Vuur,

[73:13]

En voedsel dat verstikt, en pijnlijke straf.

[73:14]

Er zal een Dag komen waarop de aarde en de bergenzullen beven, en de bergen in een hoop mul zand zullen veranderen.

[73:15]

Waarlijk, Wij hebben tot u een boodschapper gezonden, die een getuige tegen u is, geljik Wij een boodschapper tot Pharao zonden.

[73:16]

Maar Pharao gehoorzaamde de boodschapper niet, daarom grepen Wij hem met een verschrikkelijke greep aan.

[73:17]

Hoe zult gij u, indien gij het ware geloof verwerpt, beveiligen voor de Dag, waarop de kinderen grijze haren zullen krijgen (van schrik).

[73:18]

En waarbij de hemel uiteen zal splijten, en Zijn belofte zal worden vervuld.

[73:19]

Dit is zeker een vermaning. Dus moge hij die wil, de weg tot zijn Heer inslaan.

[73:20]

Waarlijk uw Heer weet dat gij bijna twee-derde van de nacht staat (te bidden), somsdehelft of ook wel een derde er van, en eveneens doet dit een deel van degenen die met u zijn. En God bepaalt de maat van dag en nacht. Hij weet, dat gij het niet kunt volhouden, en daarom heeft Hij Zich in barmhartigheid tot u gewend. Zegt dan zoveel van de Koran op als u gemakkelijk valt. Hij weet dat er enigen onder u ziek kunnen zijn, en anderen op reis door het land trekken, zoekende naar God’s genade, en weer anderen strijdend voor God’s zaak. Zegt er dus zoveel van (de Koran) op, als u gemakkelijk valt en onderhoudt het gebed, en betaalt de Zakaat, en sluit met God een goede lening. En wat goeds gij voor u uitzendt, gij zult betere en grotere beloning bij God vinden. En zoekt vergiffenis van God, voorwaar, God is Vergevensgezind, Genadevol.