Quran translations in many languages

Dutch Quran

Al-Qamar

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[54:1]

Het Uur is nabij, en de Maan is opengespleten.

[54:2]

Maar als zij (de ongelovigen) een teken zien wenden zij zich er van af en zeggen: “Een voortdurende toverkunst.”

[54:3]

Zij verloochenen en volgen hun eigen begeerten. Maar elke verordening (Gods) zal plaats hebben.

[54:4]

En er zijn reeds tijdingen tot hen gekomen waarin een waarschuwing ligt.

[54:5]

Volmaakte wijsheid; maar de waarschuwingen helpen hen niet.

[54:6]

Wend u daarom van hen af. De Dag waarop de aankondiger hen zal roepen tot iets onaangenaams,

[54:7]

Dan zullen zij met nedergeslagen ogen uit hun graven komen als verstrooide sprinkhanen,

[54:8]

Zich naar de omroeper haastend. De ongelovigen zullen zeggen “Dit is een moeilijke dag.”

[54:9]

Vóór hen verloochende het volk van Noach, zij verloochenden Onze dienaar en zeiden: “Een waanzinnige.” En hij werd verdreven.

[54:10]

Daarom bad hij tot zijn Heer: “Ik ben gewis verslagen, sta mij bij.”

[54:11]

Toen openden Wij de poorten van de hemel voor het stromende water.

[54:12]

En Wij spleten de aarde door bronnen, waar door de wateren elkander ontmoetten volgens een vastgesteld plan.

[54:13]

En Wij droegen hem op iets, bestaande uit planken en spijkers.

[54:14]

Het dreef onder Onze ogen voort als een beloning voor hem, die verworpen was.

[54:15]

En Wij maakten dit tot een teken. Is er iemand die er lering uit trekt?

[54:16]

Hoe vreselijk was Mijn straf en Mijn waarschuwing!

[54:17]

En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?

[54:18]

Aad verloochende eveneens. Hoe (ernstig) was Mijn straf en Mijn waarschuwing!

[54:19]

Wij zonden een woedende wind tegen hen, op een kwade, onvergetelijke dag.

[54:20]

Die mensen wegtrok als waren zij de stammen van ontwortelde palmbomen.

[54:21]

Hoe groot was toen Mijn straf en Mijn waarschuwing!

[54:22]

En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?

[54:23]

Ook (het volk van) Samoed verloochende de waarschuwers.

[54:24]

En zij zeiden: “Moeten wij een man uit ons midden volgen? Dan zouden wij inderdaad verdwaald en krankzinnig zijn.

[54:25]

Is de vermaning hem alleen gegeven? Neen, hij is een grote leugenaar en misdadiger.”

[54:26]

Morgen zullen zij weten wie de grote leugenaar en misdadiger is!

[54:27]

Wij zullen de kameel zenden om hen op de proef te stellen. Let daarom op hen en heb geduld.

[54:28]

En zeg hun, dat het water tussen hen is verdeeld en dat de tijd van elke drinkbeurt in acht moet worden genomen.

[54:29]

Maar zij riepen hun metgezel, deze nam het (kameel) en verlamde het.

[54:30]

Hoe vreselijk was toen Mijn straf en Mijn waarschuwing!

[54:31]

Wij zonden een enkele straf tegen hen en zij werden alsdroog, vertrapt stro.

[54:32]

En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?

[54:33]

Het volk van Lot verloochende de waarschuwers ook.

[54:34]

En Wij zonden een storm van stenen over hen allen met uitzondering van de familie van Lot, die Wij bij de dageraad verlosten,

[54:35]

Als een gunst van Ons. Zo belonen Wij hen die dank betuigen.

[54:36]

En Lot had hen inderdaad voor Onze straf gewaarschuwd doch zij trokken de waarschuwingen in twijfel.

[54:37]

En zij trachtten hem van zijn gasten af te keren. Daarom verblindden Wij hun ogen en zeiden: “Ondergaat nu Mijn straf en Mijn waarschuwing.”

[54:38]

En de volgende morgen vroeg kwam er een blijvende straf over hen.

[54:39]

Ondergaat nu Mijn straf en Mijn waarschuwing.

[54:40]

En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?

[54:41]

Er kwamen ook waarschuwers tot het volk van Pharao.

[54:42]

Zij verwierpen al Onze tekenen, daarom grepen Wij hen gelijk het grijpen van een krachtige en machtige.

[54:43]

Zijn uw ongelovigen beter dan dezen? Of zijt gij vrijgesteld in de geschriften?

[54:44]

Zeggen zij: “Wij zijn een overwinnende schare?”

[54:45]

De scharen zullen allen op de vlucht worden gejaagd en zij zullen hun rug tonen.

[54:46]

Neen, het Uur is hun vastgestelde tijd en het Uur zal uiterst rampzalig en bitter zijn.

[54:47]

Voorzeker, de overtreders zullen in dwaling verkeren en zich in een vlammend Vuur bevinden.

[54:48]

De Dag, waarop zij met hun aangezicht in het Vuur zullen worden gesleurd, zal er tot hen worden gezegd: “Voelt de aanraking der hel.”

[54:49]

Voorwaar, Wij hebben alles naar maat geschapen.

[54:50]

En Ons gebod komt in één oogwenk.

[54:51]

En Wij hebben inderdaad uw gelijken vernietigd. Is er iemand die er lering uit trekt?

[54:52]

En al hetgeen zij deden staat in de geschriften.

[54:53]

En alles, groot of klein, is nedergeschreven.

[54:54]

Voorwaar, de rechtvaardigen zullen te midden van tuinen en rivieren zijn.

[54:55]

Op de juiste plaats in de tegenwoordigheid van de Almachtige Koning.