Quran translations in many languages

Dutch Quran

At-Taghâbun

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[64:1]

Wat er ook in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt God; Hem is het Koninkrijk en de Lof, want Hij heeft macht over alle dingen.

[64:2]

Hij is het Die u geschapen heeft; maar sommigen uwer zijn ongelovig en sommigen uwer zijn gelovig; en God ziet hoe gij handelt.

[64:3]

Hij schiep de hemelen en de aarde in waarheid, en Hij heeft u gevormd en een schone gedaante gegeven, en tot Hem is aller terugkeer.

[64:5]

Heeft het verhaal u niet bereikt van degenen die vroeger ongelovig waren? Zo ondergingen zij het kwade gevolg van hun gedrag, en hen wacht een pijnlijke straf.

[64:6]

Deze (gingen onder) omdat hun boodschappers met duidelijke bewijzen tot hen kwamen, maar zij zeiden: “Zullen stervelingen ons leiden?” Daarom verwierpen zij (de Waarheid) en wendden zich af, God toonde Zijn zelfgenoegzaamheid, want AIlah is Zichzelf-genoeg, Geprezen.

[64:7]

De ongelovigen denken dat zij niet zullen worden opgewekt. Zeg: “Ja, bij mijn Heer, gij zult zeker herrijzen; dan zult gij worden onderricht omtrent hetgeen gij deedt. En dat is gemakkelijk voor God.”

[64:8]

Gelooft daarom in God en Zijn boodschapper, en in het Licht dat Wij nedergezonden hebben. En God is op de hoogte van hetgeen gij doet.

[64:9]

Wanneer Hij u voor de Dag der Verzameling zal bijeenroepen, zal dit de tijd voor onthulling der gebreken zijn. En hij die gelooft in God en recht doet, – hem zal Hij zuiveren van zijn fouten en Hij zal hun tot tuinen toegang geven waardoor rivieren stromen, om daarin voor eeuwig te vertoeven. Dat is de grote zegepraal.

[64:10]

Maar wie Onze tekenen verwerpen en loochenen, zullen de bewoners van het Vuur zijn, daarin zullen zij vertoeven, en dat is een slechte bestemming!

[64:11]

Er gebeurt geen ongeluk zonder toelating van God. En wie in God gelooft, – Hij leidt zijn hart. – En God heeft kennis van alle dingen.

[64:12]

Gehoorzaamt dus aan God en gehoorzaamt de boodschapper. Maar indien gij u afwendt dan berust op Onze boodschapper alleen, de boodschap duidelijk over te brengen.

[64:13]

God! Er is geen God dan Hij; laat de gelovigen daarom in God hun vertrouwen stellen.

[64:14]

O, gij gelovigen, er zijn onder uw echtgenoten en kinderen die uw vijanden zijn, neemt u dus voor hen in acht. En indien gij verontschuldigt en door de vingers ziet en vergeeft; dan is God Vergevensgezind, Genadevol.

[64:15]

Uw rijkdommen en uw kinderen zijn slechts een beproeving; doch bij God is er een grote beloning.

[64:16]

Weest godvruchtig naar vermogen, luistert, gehoorzaamt en geeft weg, dat is beter voor u. En degenen die voor eigen vrekkigheid zijn behoed zullen slagen.

[64:17]

Indien gij een goede lening met God sluit, zal Hij deze voor u vermenigvuldigen en Hij zal u vergeven; want God is Waarderend, Verdraagzaam.

[64:18]

De Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, de Almachtige, de Alwijze.