Quran translations in many languages

Dutch Quran

At-Talâq

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[65:1]

O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest God uw Heer. Verdrijft haar niet uit haar vertrekken, noch behoeven zij uit zichzelf weg tegaan (vóór de bepaalde termijn) tenzij zij zich openlijk onbetamelijk gedragen. Dit zijn God’s vastgestelde grenzen; en wie de door God bepaalde grenzen overschrijdt doet zeker zijn eigen ziel onrecht aan. Gij weet niet; misschien zal God daarna iets beters teweegbrengen.

[65:2]

Als zij dan haar termijn bereikt hebben, neemt haar op een vriendelijke manier terug, of scheidt van haar op een behoorlijke wijze en roept twee rechtvaardigen vanuit uwmidden tot getuigen en laat dit een ware getuigenis zijn voor God. Dit is een vermaning voor hem die in God en de laatste Dag gelooft. En voor hem die God vreest, zal Hij een uitweg bereiden.

[65:3]

En Hij zal hem onderhouden vanwaar gij het niet verwacht. En voor hem, die zijn vertrouwen in God stelt, is God toereikend. Voorwaar, God volbrengt Zijn voornemen, Hij heeft voor alles een maatstaf bepaald.

[65:4]

En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die God vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

[65:5]

Dat is het bevel van God dat Hij u heeft geopenbaard. En wie God vreest, van hem zal Hij zijn fouten wegnemen en zijn loon zal vergroot worden.

[65:6]

Herbergt haar (van wie gij scheidt) in de huizen waar gij vertoeft, overeenkomstig uw middelen; en doet haar geen kwaad om het haar moeilijk te maken. En als zij zwanger zijn, onderhoudt haar tot zij verlost zijn. En alszij haar kind voor u zogen geeft haar vergoeding en beraadslaagt tezamen in vriendelijkheid; maar als gij het lastig voor elkander maakt laat dan een andere vrouw het kind zogen.

[65:7]

Laat hij die overvloed heeft geven uit zijn overvloed. En laat hij wiens middelen beperkt zijn, geven overeenkomstig hetgeen God hem heeft gegeven. God belast geen ziel boven hetgeen Hij haar heeft gegeven.God zal weldra verlichting verlenen na ongemak.

[65:8]

Hoe vele steden kwamen niet in opstand tegen het gebod van hun Heer en van Zijn boodschappers! Wij riepen ze dan tot een strenge verantwoording en kastijdden haar met strenge kastijding.

[65:9]

Zo ondervonden zij het kwade gevolg van hun gedrag en het einde (hiervan) was de ondergang.

[65:10]

God heeft hun een strenge straf bereid; vreest daarom God, o gij mensen van verstand, die gelooft! God heeft inderdaad een vermaning tot u nedergezonden.

[65:11]

Een boodschapper, die aan u de duidelijke woorden van God voordraagt, opdat hij degenen die geloven en goede daden verrichten uit de duisternis in het licht moge brengen; en wie in God gelooft en goed doet, hem zal Hij in tuinen toelaten waar doorheen rivieren stromen om daarin voor eeuwig te vertoeven. God heeft hem inderdaad een voortreffelijk onderhoud geschonken.

[65:12]

God is Hij Die de zeven hemelen schiep, en van de aarde desgelijks. Het gebod daalt in hun midden neder, opdat gij moogt weten dat God macht heeft over alle dingen, en dat God alle dingen in zijn kennis omvat.