Quran translations in many languages

Dutch Quran

Ya-Sîn

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[36:1]

Jaa Sien.

[36:2]

Bij de Koran, die vol van Wijsheid is,

[36:3]

Gij zijt inderdaad één der boodschappers

[36:4]

Op het rechte pad.

[36:5]

Dit is een openbaring van de Almachtige, de Genadevolle.

[36:6]

Opdat gij een volk moogt waarschuwen welks vaderen niet zijn gewaarschuwd en dat achteloos leeft.

[36:7]

Het Woord heeft zich reeds bewaarheid ten opzichte van de meesten hunner, want zij geloven niet.

[36:8]

Wij hebben om hun hals ijzeren banden gelegd die tot aan hun kin reiken, zodat hun hoofd omhoog geheven blijft,

[36:9]

En Wij hebben een hinderpaal vóór hen en een hinderpaal achter hen geplaatst en Wij hebben hen gesluierd, zodat zij niet kunnen zien.

[36:10]

En het is hun hetzelfde of gij hen waarschuwt of niet; zij willen niet geloven.

[36:11]

Gij kunt slechts hem waarschuwen die de vermaning zou willen volgen en de Barmhartige in het verborgene vrezen. Geef hem daarom blijde tijdingen van vergiffenis en een ruime beloning.

[36:12]

Voorzeker, Wij zijn het Die de doden doen herleven, en wat zij doen, optekenen evenals de sporen die zij nalaten en Wij hebben alle dingen in een duidelijk boek geschreven.

[36:13]

Geef hun de gelijkenis van de bewoners ener stad , to en de boodschappers tot haar kwamen.

[36:14]

Wij zonden tot hen twee boodschappers maar zij verloochenden dezen waarop wij hen met een derde versterkten en zij zeiden: “Waarlijk, wij zijn tot u gezonden.”

[36:15]

Zij (de bewoners) antwoordden: “Gij zijt slechts mensen zoals wij en de Barmhartige heeft u niets geopenbaard; gij liegt slechts.”

[36:16]

Zij zeiden: “Onze Heer weet dat wij inderdaad tot u zijn gezonden.

[36:17]

Op ons rust slechts de duidelijke verkondiging (der boodschap).”

[36:18]

Het volk zeide: “Waarlijk, wij beschouwen u als een slecht voorteken; als gij niet ophoudt, zullen wij u gewis stenigen en een pijnlijke straf zal zeker onzerzijds over u komen.”

[36:19]

Zij antwoordden: “Uw onheil is bij u. Zegt gij dit omdat gij vermaand zijt? Neen, gij zijt een volk dat alle perken te buiten gaat.”

[36:20]

En er kwam een man aanhollen van het verste gedeelte der stad; hij zeide: “O mijn volk, volg de boodschappers;

[36:21]

Volg hen, die van u geen beloning vragen en die goed geleid zijn.

[36:22]

En welke reden heb ik, dat ik Hem, Die mij schiep en tot Wie gij zult worden teruggebracht, niet zou aanbidden?

[36:23]

Zal ik anderen tot goden nemen naast Hem? Indien de Barmhartige kwaad met mij zou voorhebben, zou hun bemiddeling mij niets baten noch kunnen zij mij redden.

[36:24]

Dan zou ik inderdaad in openlijke dwaling verkeren.

[36:25]

Ik geloof in uw Heer, luistert daarom naar mij.”

[36:26]

Er werd gezegd: “Ga het paradijs binnen.” Hij riep uit: “O, als mijn volk slechts wist,

[36:27]

Hoe mijn Heer mij vergiffenis heeft geschonken en mij tot een der geëerden heeft gemaakt!”

[36:28]

En Wij zonden na hem geen schare (van engelen) uit de hemel neder (tot zijn volk) noch zenden Wij die ooit (op die wijze) neder.

[36:29]

Het was slechts een enkele kreet en ziet; zij waren alsuitgeblust.

[36:30]

Wee, over de mensen: er komt geen boodschapper tot hen of zij bespotten hem.

[36:31]

Hebben zij niet gezien, hoeveel geslachten Wij vóór hen hebben vernietigd, die niet tot hen terugkeren?

[36:32]

Maar gewis, allen zullen tezamen voor Ons worden gebracht.

[36:33]

En de dorre aarde is voor hen een teken; Wij doen deze herleven en brengen graan uit haar voort, waarvan zij eten.

[36:34]

En Wij hebben er tuinen van dadelpalmen en druiven aangelegd en Wji deden er bronnen ontspringen,

[36:35]

Opdat zij van de vruchten daarvan mogen eten, en genieten van hetgeen hun handen toebereiden. Willen zij dan niet dankbaar zijn?

[36:36]

Glorie zij Hem, Die alles in paren schiep van hetgeen op aarde groeit en van hen zelf en van hetgeen zijn nog niet kennen.

[36:37]

En voor hen is de nacht een teken. Wij nemen de dag weg en ziet! zij zijn in duisternis.

[36:38]

En de zon beweegt zich naar haar bestemming. Dat is het gebod van de Almachtige, de Alwetende.

[36:39]

En voor de maan hebben Wij fasen bepaald tot zij alseen oude tak van een palmboom wordt.

[36:40]

De zon mag de maan niet achterhalen noch kan de nacht de dag voorbijstreven. Zij zweven elk in hun eigen baan.

[36:41]

En het is voor hen een teken, dat Wij hun nakomelingen in het geladen schip dragen.

[36:42]

En Wij zullen voor hen nog iets dergelijks scheppen, waarop zij zullen varen.

[36:43]

En indien Wij willen, zullen Wij hen doen verdrinken, er zal dan voor hen geen helper zijn noch kunnen zij gered worden,

[36:44]

Dan door Onze barmhartigheid en als tijdelijk genot (voor hen op aarde).

[36:45]

En wanneer er tot hen wordt gezegd: “Behoedt u tegen hetgeen vóór u is en hetgeen achter u is, opdat u barmhartigheid moge worden betoond.”

[36:46]

Maar er komt geen teken tot hen van de tekenen van hun Heer, of zij wenden er zich van af.

[36:47]

En wanneer er tot hen wordt gezegd: “Besteedt van hetgeen God u heeft geschonken,” zeggen de ongelovigen tot de gelovigen, “Moeten wij hem voeden? Indien het God behaagde zou Hij hem hebben kunnen voeden. Gij verkeert slechts in een klaarblijkelijke dwaling.”

[36:48]

En zij zeggen: “Wanneer zal deze Belofte worden vervuld, als gij de waarheid spreekt?”

[36:49]

Zij wachten slechts op een plotselinge straf die hen zal overkomen terwijl zij nog aan het redetwisten zijn.

[36:50]

En zij zullen geen testament meer kunnen maken noch zullen zij tot hun families terugkeren.

[36:51]

En de bazuin zal worden geblazen, en ziet! zij zullen zich vanuit hun graven naar hun Heer haasten.

[36:52]

Zij zullen zeggen: “O wee ons, wie heeft ons van onze slaapplaatgen gewekt? Dit is hetgeen de Barmhartige heeft beloofd, en de boodschappers spraken de waarheid.”

[36:53]

Het zal slechts een kreet zijn en ziet! zij zullen allen voor Ons worden gebracht.

[36:54]

En op die Dag zal geen ziel onrecht worden aangedaan, noch zult gij worden beloond, behalve overeenkomstig uw daden.

[36:55]

Voorwaar, op die Dag zullen de bewoners van de Hemel in (een groot) werk hun geluk vinden.

[36:56]

Zij en hun echtgenoten zullen zich in de schaduw op tronen nedervlijen.

[36:57]

Zij zullen daar vruchten hebben en alles waar zij omvragen ontvangen.

[36:58]

Het woord van de Genadevolle Heer zal (klinken) “Vrede (vrede).”

[36:59]

(En Hij zal zeggen): “Houdt u op deze dag terzijde, o gij schuldigen.”

[36:60]

Gelastte Ik u niet, o gij kinderen van Adam, dat gij Satan niet zoudt dienen, daar hij een openlijke vijand van u is,

[36:61]

Maar dat gij Mij zoudt dienen? Dat was het rechte pad.”

[36:62]

Toch deed hij een groot gedeelte uwer dwalen. Hadt gij dan geen verstand?

[36:63]

Dit is de hel waarmede gij werdt bedreigd.

[36:64]

Gaat daar thans binnen, omdat gij haar placht teloochenen.

[36:65]

Op die Dag zullen Wij hun mond verzegelen, maar hun handen zullen tot ons spreken en hun voeten zullen getuigenis afleggen van alles wat zij hebben bedreven.

[36:66]

En als Wij het hadden gewild, konden Wij het licht in hun ogen hebben gedoofd; dan zouden zij zich naar het pad hebben willen haasten. Maar hoe konden zij zien?

[36:67]

En indien Wij wilden, zouden Wij hen op hun plaatsen hebben doen verstijven zodat zij noch vóór- noch achteruit konden.

[36:68]

En wie Wij een lang leven schenken, doen Wij achteruitgaan in kracht. Willen zij dan niet begrijpen?

[36:69]

En Wij hebben hem (de profeet) het dichten niet geleerd, noch is het voor hem passend, dit is slechts een vermaning en een duidelijke verkondiging;

[36:70]

Opdat de levenden mogen worden gewaarschuwd en opdat het oordeel tegen de ongelovigen gerechtvaardigd moge zijn.

[36:71]

Hebben zij niet gezien, dat onder de dingen die Onze handen gemaakt hebben, Wij vee hebben geschapen, waar zij meesters over zijn?

[36:72]

En Wij hebben het aan hen dienstbaar gemaakt, zodat sommige rijdieren zijn, en sommige tot voedsel strekken.

[36:73]

En zij hebben er voordelen van en dranken. Willen zij dan niet dankbaar zijn?

[36:74]

En zij hebben andere goden naast God genomen, hopende dat zij mogen worden geholpen.

[36:75]

Dezen kunnen hen niet helpen maar zij zullen als een schare tegen hen worden gebracht.

[36:76]

Laat daarom hun spraak u niet verdrieten. Voorwaar, Wij weten wat zij verbergen en wat zij tonen.

[36:77]

Heeft de mens niet begrepen dat Wij hem hebben geschapen uit een levenskiem? Doch ziet, hij is klaarblijkelijk een redetwister!

[36:78]

En hij zet Ons verhalen voor en vergeet zijn eigenontstaan. Hij zegt: “Wie kan de beenderen doen herleven als zij vergaan zijn?”

[36:79]

Zeg: “Hij, Die hen voor de eerste keer schiep zal hen doen herleven; Hij heeft kennis van de gehele schepping.

[36:80]

Hij is het, Die uit een groene boom voor u vuur voortbrengt, en ziet, gij steekt er (uw brandstof) van aan.”

[36:81]

Is Hij, Die de hemelen en de aarde schiep, niet in staat hun gelijken te scheppen? Ja, inderdaad Hij is de Schepper, de Alwetende.

[36:82]

Voorwaar, wanneer Hij Zich iets voorneemt is Zijn gebod slechts: “Wees”, en het wordt.

[36:83]

Glorie zij daarom Hem, in wiens hand de oppermacht over alle dingen is! En tot Hem zult gij worden teruggebracht.