Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Adh-Dhâriyât

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[51:1]

Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan

[51:2]

dan awan yang mengandung hujan,

[51:3]

dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah,

[51:4]

dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,

[51:5]

sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar,

[51:6]

dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.

[51:7]

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,

[51:8]

sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat,

[51:9]

dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al Qur’an) orang yang dipalingkan.

[51:10]

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,

[51:11]

(yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai,

[51:12]

mereka bertanya: “Bilakah hari pembalasan itu?”

[51:13]

(Hari pembalasan itu ialah) pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.

[51:14]

(Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan”.

[51:15]

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air,

[51:16]

sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik;

[51:17]

Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam;

[51:18]

Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).

[51:19]

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.

[51:20]

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin,

[51:21]

dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

[51:22]

Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.

[51:23]

Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.

[51:24]

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan?

[51:25]

(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: “Salaaman”, Ibrahim menjawab: “Salaamun” (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal.

[51:26]

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar),

[51:27]

lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: “Silakan kamu makan”.

[51:28]

(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: “Janganlah kamu takut,” dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).

[51:29]

Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: “(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul”.

[51:30]

Mereka berkata: “Demikianlah Tuhanmu memfirmankan”. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

[51:31]

Ibrahim bertanya: “Apakah urusanmu hai para utusan?”

[51:32]

Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Lut),

[51:33]

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras),

[51:34]

yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas”.

[51:35]

Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.

[51:36]

Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.

[51:37]

Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.

[51:38]

Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata.

[51:39]

Maka dia (Firaun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya, dan berkata: “Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila”.

[51:40]

Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

[51:41]

Dan juga pada (kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,

[51:42]

angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

[51:43]

Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, “Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu”.

[51:44]

Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.

[51:45]

Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,

[51:46]

dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

[51:47]

Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.

[51:48]

Dan bumi itu Kami hamparkan; maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).

[51:49]

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

[51:50]

Maka segeralah kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

[51:51]

Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

[51:52]

Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: “Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila”.

[51:53]

Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.

[51:54]

Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.

[51:55]

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

[51:56]

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

[51:57]

Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.

[51:58]

Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.

[51:59]

Maka sesungguhnya untuk orang-orang lalim ada bahagian (siksa) seperti bahagian teman-teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku menyegerakannya.

[51:60]

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.