Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-ʽAlaq

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[96:1]

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang

[96:2]

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

[96:3]

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,

[96:4]

Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.

[96:5]

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

[96:6]

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,

[96:7]

karena dia melihat dirinya serba cukup.

[96:8]

Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali (mu).

[96:9]

Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,

[96:10]

seorang hamba ketika dia mengerjakan salat,

[96:11]

bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran,

[96:12]

atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?

[96:13]

Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?

[96:14]

Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

[96:15]

Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya,

[96:16]

(yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.

[96:17]

Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),

[96:18]

kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah,

[96:19]

sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan),