Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-Fajr

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[89:1]

Demi fajar,

[89:2]

dan malam yang sepuluh,

[89:3]

dan yang genap dan yang ganjil,

[89:4]

dan malam bila berlalu.

[89:5]

Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang

[89:6]

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad?,

[89:7]

(yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,

[89:8]

yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,

[89:9]

dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,

[89:10]

dan kaum Firaun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),

[89:11]

yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,

[89:12]

lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,

[89:13]

karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,

[89:14]

sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

[89:15]

Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”.

[89:16]

Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku”.

[89:17]

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,

[89:18]

dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,

[89:19]

dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil),

[89:20]

dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

[89:21]

Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,

[89:22]

dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.

[89:23]

dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.

[89:24]

Dia mengatakan: “Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini.”

[89:25]

Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya,

[89:26]

dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

[89:27]

Hai jiwa yang tenang.

[89:28]

Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya.

[89:29]

Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku,

[89:30]

dan masuklah ke dalam surga-Ku.