Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-Hâqqah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[69:1]

Hari kiamat,

[69:2]

apakah hari kiamat itu?

[69:3]

Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

[69:4]

Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari

[69:5]

Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa,

[69:6]

Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,

[69:7]

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

[69:8]

Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

[69:9]

Dan telah datang Firaun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.

[69:10]

Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

[69:11]

Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang), kamu ke dalam bahtera,

[69:12]

agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

[69:13]

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,

[69:14]

dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

[69:15]

Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,

[69:16]

dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.

[69:17]

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

[69:18]

Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).

[69:19]

Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku (ini)”.

[69:20]

Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

[69:21]

Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai,

[69:22]

dalam surga yang tinggi.

[69:23]

Buah-buahannya dekat,

[69:24]

(kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”.

[69:25]

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini),

[69:26]

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,

[69:27]

Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.

[69:28]

Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.

[69:29]

Telah hilang kekuasaanku dariku”

[69:30]

(Allah berfirman): “Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.”

[69:31]

Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

[69:32]

Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.

[69:33]

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.

[69:34]

Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.

[69:35]

Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini.

[69:36]

Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

[69:37]

Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

[69:38]

Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.

[69:39]

Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.

[69:40]

Sesungguhnya Al Qur’an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

[69:41]

dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

[69:42]

Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.

[69:43]

Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.

[69:44]

Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,

[69:45]

Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.

[69:46]

Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.

[69:47]

Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

[69:48]

Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

[69:49]

Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan (nya).

[69:50]

Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).

[69:51]

Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

[69:52]

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang Maha Besar.