Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-Qalam

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[68:1]

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,

[68:2]

berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad)

[68:3]

Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.

[68:4]

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

[68:5]

Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir) pun akan melihat,

[68:6]

siapa di antara kamu yang gila.

[68:7]

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

[68:8]

Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).

[68:9]

Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).

[68:10]

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,

[68:11]

yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,

[68:12]

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,

[68:13]

yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,

[68:14]

karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.

[68:15]

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: “(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala.”

[68:16]

Kelak akan kami beri tanda dia di belalai-(nya).

[68:17]

Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil) nya di pagi hari,

[68:18]

dan mereka tidak mengucapkan: “Insyaa Allah”,

[68:19]

lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,

[68:20]

maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita,

[68:21]

lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:

[68:22]

Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

[68:23]

Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan.

[68:24]

Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu.

[68:25]

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya).

[68:26]

Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: “Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),

[68:27]

bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)”

[68:28]

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”

[68:29]

Mereka mengucapkan: “Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalim”.

[68:30]

Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.

[68:31]

Mereka berkata: “Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas”.

[68:32]

Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.

[68:33]

Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

[68:34]

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.

[68:35]

Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?

[68:36]

Mengapa kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

[68:37]

Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,

[68:38]

bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.

[68:39]

Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?

[68:40]

Tanyakanlah kepada mereka: “Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?”

[68:41]

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

[68:42]

Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,

[68:43]

(dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

[68:44]

Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Qur’an). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,

[68:45]

dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh.

[68:46]

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan utang.

[68:47]

Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?

[68:48]

Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).

[68:49]

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nimat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.

[68:50]

Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.

[68:51]

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Qur’an dan mereka berkata: “Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila”.

[68:52]

Dan Al Qur’an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.