Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-Qamar

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[54:1]

Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah

[54:2]

Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: “(Ini adalah) sihir yang terus menerus”.

[54:3]

Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya.

[54:4]

Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran),

[54:5]

itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka).

[54:6]

Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),

[54:7]

sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan,

[54:8]

mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: “Ini adalah hari yang berat”.

[54:9]

Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: “Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman”.

[54:10]

Maka dia mengadu kepada Tuhannya: “bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku)”.

[54:11]

Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.

[54:12]

Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.

[54:13]

Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,

[54:14]

Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).

[54:15]

Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

[54:16]

Maka alangkah dahsuyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54:17]

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

[54:18]

Kaum Ad pun telah mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54:19]

Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,

[54:20]

yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang.

[54:21]

Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54:22]

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

[54:23]

Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).

[54:24]

Maka mereka berkata: “Bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia (biasa) di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila”,

[54:25]

Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong”.

[54:26]

Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.

[54:27]

Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.

[54:28]

Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran).

[54:29]

Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.

[54:30]

Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54:31]

Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.

[54:32]

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

[54:33]

Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya).

[54:34]

Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Lut. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing,

[54:35]

sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

[54:36]

Dan sesungguhnya dia (Lut) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.

[54:37]

Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54:38]

Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

[54:39]

Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54:40]

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

[54:41]

Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman.

[54:42]

Mereka mendustakan mu`jizat-mukjizat Kami kesemuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.

[54:43]

Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu?.

[54:44]

Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang”.

[54:45]

Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.

[54:46]

Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.

[54:47]

Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.

[54:48]

(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah sentuhan api neraka”.

[54:49]

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

[54:50]

Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.

[54:51]

Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

[54:52]

Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.

[54:53]

Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.

[54:54]

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,

[54:55]

di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.