Quran translations in many languages

Indonesia Quran

An-Najm

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[53:1]

Demi bintang ketika terbenam,

[53:2]

kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula

[53:3]

dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya.

[53:4]

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),

[53:5]

yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,

[53:6]

Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.

[53:7]

sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

[53:8]

Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi,

[53:9]

maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).

[53:10]

Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.

[53:11]

Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.

[53:12]

Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

[53:13]

Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,

[53:14]

(yaitu) di Sidratil Muntaha.

[53:15]

Di dekatnya ada surga tempat tinggal,

[53:16]

(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratilmuntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.

[53:17]

Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.

[53:18]

Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.

[53:19]

Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al Lata dan Al Uzza,

[53:20]

dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?

[53:21]

Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?

[53:22]

Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

[53:23]

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.

[53:24]

Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?

[53:25]

(Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

[53:26]

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridai (Nya).

[53:27]

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.

[53:28]

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

[53:29]

Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.

[53:30]

Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

[53:31]

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

[53:32]

(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

[53:33]

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al Qur’an)?,

[53:34]

serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?

[53:35]

Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?

[53:36]

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?,

[53:37]

dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?,

[53:38]

(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

[53:39]

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

[53:40]

Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

[53:41]

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,

[53:42]

dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),

[53:43]

dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,

[53:44]

dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,

[53:45]

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan,

[53:46]

dari air mani, apabila dipancarkan.

[53:47]

Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),

[53:48]

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.

[53:49]

dan bahwasanya Dia-lah Tuhan (yang memiliki) bintang syi`ra,

[53:50]

dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama,

[53:51]

dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup).

[53:52]

Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka,

[53:53]

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah,

[53:54]

lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.

[53:55]

Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?

[53:56]

Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

[53:57]

Telah dekat terjadinya hari kiamat.

[53:58]

Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.

[53:59]

Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?

[53:60]

Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?

[53:61]

Sedang kamu melengahkan (nya)?

[53:62]

Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).