Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Ash-Shuʽarâ’

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[26:1]

Thaa Siin Miim.

[26:2]

Inilah ayat-ayat Al Qur’an yang menerangkan.

[26:3]

Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan

[26:4]

Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

[26:5]

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

[26:6]

Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur’an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

[26:7]

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

[26:8]

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:9]

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

[26:10]

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): “Datangilah kaum yang lalim itu,

[26:11]

(yaitu) kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa?”

[26:12]

Berkata Musa: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

[26:13]

Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.

[26:14]

Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku”.

[26:15]

Allah berfirman: “Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan),

[26:16]

Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu: “Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam,

[26:17]

lepaskanlah Bani Israel (pergi) beserta kami”.

[26:18]

Firaun menjawab: “Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.

[26:19]

dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna”.

[26:20]

Berkata Musa: “Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.

[26:21]

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

[26:22]

Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israel”.

[26:23]

Firaun bertanya: “Siapa Tuhan semesta alam itu?”

[26:24]

Musa menjawab: “Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya”.

[26:25]

Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya: “Apakah kamu tidak mendengarkan?”

[26:26]

Musa berkata (pula): “Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu”.

[26:27]

Firaun berkata: “Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila”.

[26:28]

Musa berkata: “Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal”.

[26:29]

Firaun berkata: “Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan”.

[26:30]

Musa berkata: “Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?”

[26:31]

Firaun berkata: “Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar”.

[26:32]

Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.

[26:33]

Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

[26:34]

Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,

[26:35]

ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?”

[26:36]

Mereka menjawab: “Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),

[26:37]

niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu’.

[26:38]

Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum,

[26:39]

dan dikatakan kepada orang banyak: “Berkumpullah kamu sekalian.

[26:40]

semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang”

[26:41]

Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir`aun: “Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?”

[26:42]

Firaun menjawab: “Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)”.

[26:43]

Berkatalah Musa kepada mereka: “Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan”.

[26:44]

Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: “Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang”.

[26:45]

Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.

[26:46]

Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah).

[26:47]

mereka berkata: “Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,

[26:48]

(yaitu) Tuhan Musa dan Harun”.

[26:49]

Firaun berkata: “Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya”.

[26:50]

Mereka berkata: “Tidak ada kemudaratan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,

[26:51]

sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman”.

[26:52]

Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: “Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israel), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli”.

[26:53]

Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.

[26:54]

(Firaun berkata): “Sesungguhnya mereka (Bani Israel) benar-benar golongan kecil,

[26:55]

dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,

[26:56]

dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga”.

[26:57]

Maka Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,

[26:58]

dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,

[26:59]

demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israel.

[26:60]

Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

[26:61]

Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: “Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul”.

[26:62]

Musa menjawab: “Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku”.

[26:63]

Lalu Kami wahyukan kepada Musa: “Pukullah lautan itu dengan tongkatmu”. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.

[26:64]

Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain.

[26:65]

Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.

[26:66]

Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.

[26:67]

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:68]

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

[26:69]

Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.

[26:70]

Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: “Apakah yang kamu sembah?”

[26:71]

Mereka menjawab: “Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya”.

[26:72]

Berkata Ibrahim: “Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa) mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,

[26:73]

atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?”

[26:74]

Mereka menjawab: “(Bukan karena itu) sebenarnya Kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian”.

[26:75]

Ibrahim berkata: “Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,

[26:76]

kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,

[26:77]

karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam,

[26:78]

(yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,

[26:79]

dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,

[26:80]

dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,

[26:81]

dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),

[26:82]

dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat”.

[26:83]

(Ibrahim berdoa): “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,

[26:84]

dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,

[26:85]

dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keni`matan,

[26:86]

dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,

[26:87]

dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,

[26:88]

(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,

[26:89]

kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,

[26:90]

dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,

[26:91]

dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat”,

[26:92]

dan dikatakan kepada mereka: “Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah (nya)

[26:93]

selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?”

[26:94]

Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat,

[26:95]

dan bala tentara iblis semuanya.

[26:96]

Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka:

[26:97]

demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,

[26:98]

karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.”

[26:99]

Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.

[26:100]

Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun,

[26:101]

dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,

[26:102]

maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman”.

[26:103]

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:104]

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

[26:105]

Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.

[26:106]

Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak bertakwa?

[26:107]

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

[26:108]

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

[26:109]

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

[26:110]

Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku”.

[26:111]

Mereka berkata: “Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?”

[26:112]

Nuh menjawab: “Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?

[26:113]

Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.

[26:114]

Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.

[26:115]

Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan”.

[26:116]

Mereka berkata: “Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam”.

[26:117]

Nuh berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;

[26:118]

maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mu’min besertaku”.

[26:119]

Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.

[26:120]

Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

[26:121]

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:122]

Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

[26:123]

Kaum Ad telah mendustakan para rasul.

[26:124]

Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak bertakwa?

[26:125]

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

[26:126]

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

[26:127]

Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

[26:128]

Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,

[26:129]

dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?

[26:130]

Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.

[26:131]

Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

[26:132]

Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

[26:133]

Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,

[26:134]

dan kebun-kebun dan mata air,

[26:135]

sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar”.

[26:136]

Mereka menjawab: “Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat,

[26:137]

(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu,

[26:138]

dan kami sekali-kali tidak akan di “azab”.

[26:139]

Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:140]

Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

[26:141]

Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.

[26:142]

Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak bertakwa?

[26:143]

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

[26:144]

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

[26:145]

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

[26:146]

Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman,

[26:147]

di dalam kebun-kebun serta mata air,

[26:148]

dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.

[26:149]

Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;

[26:150]

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;

[26:151]

dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas,

[26:152]

yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”.

[26:153]

Mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;

[26:154]

Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar’..

[26:155]

Saleh menjawab: “Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.

[26:156]

Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar’.

[26:157]

Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,

[26:158]

maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:159]

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

[26:160]

Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul,

[26:161]

ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak bertakwa?”

[26:162]

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

[26:163]

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

[26:164]

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

[26:165]

Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,

[26:166]

dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.

[26:167]

Mereka menjawab: “Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir”

[26:168]

Lut berkata: “Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu”.

[26:169]

(Lut berdoa): “Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan’.

[26:170]

Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,

[26:171]

kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.

[26:172]

Kemudian Kami binasakan yang lain.

[26:173]

Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.

[26:174]

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:175]

Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

[26:176]

Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;

[26:177]

ketika Syuaib berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak bertakwa?,

[26:178]

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

[26:179]

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;

[26:180]

dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

[26:181]

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;

[26:182]

dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

[26:183]

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

[26:184]

dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.

[26:185]

Mereka berkata: “Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,

[26:186]

dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

[26:187]

Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

[26:188]

Syuaib berkata: “Tuhan-ku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

[26:189]

Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa `azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya `azab itu adalah `azab hari yang besar.

[26:190]

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.

[26:191]

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

[26:192]

Dan sesungguhnya Al Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,

[26:193]

dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril),

[26:194]

ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,

[26:195]

dengan bahasa Arab yang jelas.

[26:196]

Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.

[26:197]

Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?

[26:198]

Dan kalau Al Qur’an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,

[26:199]

lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.

[26:200]

Demikianlah Kami masukkan Al Qur’an ke dalam hati orang-orang yang durhaka.

[26:201]

Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat `azab yang pedih,

[26:202]

maka datanglah `azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya,

[26:203]

lalu mereka berkata: “Apakah kami dapat diberi tangguh?”

[26:204]

Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami?

[26:205]

Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun,

[26:206]

Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,

[26:207]

niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.

[26:208]

Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan;

[26:209]

untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku lalim.

[26:210]

Dan Al Qur’an itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan.

[26:211]

Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur’an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.

[26:212]

Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Qur’an itu.

[26:213]

Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.

[26:214]

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,

[26:215]

dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

[26:216]

Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”;

[26:217]

Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

[26:218]

Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),

[26:219]

dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.

[26:220]

Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

[26:221]

Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun?

[26:222]

Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,

[26:223]

mereka menghadapkan pendengaran (kepada setan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.

[26:224]

Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.

[26:225]

Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,

[26:226]

dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)?,

[26:227]

kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kelaliman. Dan orang-orang yang lalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.