Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Az-Zukhruf

Az-Zukhruf

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Ha Mim

(2) Ved den klare skrift!

(3) Vi gjorde den til en Koran på arabisk, så dere må forstå!

(4) Se, den finnes i skriftens opphav, hos Oss, den er opphøyet, vis.

(5) Skulle Vi forholde dere formaningen, fordi dere er et lettsindig folk?

(6) Hvor mange profeter har Vi vel sendt de henfarne,

(7) men det kom ingen profet til dem uten at de drev ap med ham.

(8) Så Vi utslettet slike som var mer fryktinngytende enn de nålevende, og de henfarnes eksempel ble satt.

(9) Om du spør dem: «Hvem skapte himlene og jorden?» Da svarer de: «Den Mektige, den Allvitende har skapt dem.»

(10) Han har gjort jorden til leie for dere, og laget fremkomstveier for dere på den, så dere må finne frem.

(11) Han sender vann fra oven i tilmålt mengde. Ved det vekker Vi til liv det døde land. På samme måte vil dere bli brakt frem fra gravene.

(12) Han er det, som har skapt alt parvis, og Han har gitt dere skipene, og kveg som dere rir,

(13) så dere kan ta plass på deres rygg, og så komme Herrens nåde i hu, når dere har satt dere til rette, og si: «Ære være Ham, som har gjort dette underdanig for oss! Vi ville ikke greid det!

(14) Vi vender oss til Herren.»

(15) Dog har de gitt Ham noen av Hans tjenere som en del av Ham selv! Mennesket er sannelig klart utakknemlig!

(16) Skulle Han ha skaffet seg døtre av det Han skaper, og utsett sønnene for dere?

(17) Når noen av dem får melding om nyfødte pikebarn, som han anser passende for den Barmhjertige, så formørkes hans ansikt, og han må legge bånd på seg.

(18) Kanskje en som er oppfostret i velstand, og ikke er klar i argumentasjonen?

(19) De har gjort englene, som er den Barmhjertiges tjenere, til kvinnelige vesener. Var de vel vitne til deres skapelse? Deres vitnemål skal bli oppskrevet, og de blir forhørt.

(20) De sier også: «Om den Barmhjertige hadde villet, så ville vi ikke ha tilbedt dem.» De har ingen kunnskap om dette, de bare formoder.

(21) Eller har Vi tidligere brakt dem en Bok, som de holder seg til?

(22) Nei, de sier: «Vi fant at våre fedre dannet et (tros)samfunn, og vi følger i deres spor.»

(23) Således har Vi før din tid aldri sendt en advarer til noen by, uten at de som levde i vellevnet sa: «Vi fant at våre fedre dannet et (tros)samfunn, og vi følger i deres spor.»

(24) Si: «Om nå jeg kom til dere med bedre ledelse enn den dere fant at deres fedre holdt seg til?» Da vil de svare: «Vi tror ikke på det dere er sendt med.»

(25) Så rammet Vi dem med gjengjeldelse, og se hva enden ble for dem som holdt sannhet for løgn!

(26) En gang sa Abraham til sin far og sitt folk: «Jeg vil ikke ha noe å gjøre med det dere tilber,

(27) unntatt Han som skapte meg, og Han vil lede meg.»

(28) Og han gjorde dette til stående ord blant sine etterkommere, så de måtte vende om.

(29) Ja, Jeg gav disse og deres fedre gode dager, til sannheten og et klart sendebud kom til dem.

(30) Men da sannheten kom til dem, sa de: «Dette er trolldom! Vi tror ikke på det.»

(31) De sier også: «Hvorfor ble ikke denne Koran åpenbart for en mann av betydning fra en av de to byer?»

(32) Er det de som fordeler Herrens nåde? Det er Vi som har fordelt blant dem deres levemåte i jordelivet, og hevet noen over andre i rang, så noen kan sette andre i tjeneste. Men Herrens nåde er bedre enn det de samler sammen.

(33) Hadde det ikke vært for at menneskene ville bli et eneste vantro folk, ville Vi gitt dem som fornekter den Barmhjertige, sølvtak på deres hus, og trapper til å stige opp,

(34) og dører til deres hus, og divaner hvor de kan lene seg tilbake,

(35) og forgylling. Alt dette er bare jordelivets gleder. Men det hinsidige liv hos Herren er for de gudfryktige.

(36) Den som er blind for den Barmhjertiges formaning, ham tildeler vi en satan til følgesvenn.

(37) De stenger dem ute fra veien, men de tror at de er ledet rett.

(38) Til han kommer til Oss, og sier til sin følgesvenn: «Å, hadde det bare vært så langt mellom deg og meg som mellom øst og vest!» For en sørgelig følgesvenn!

(39) Det vil ikke hjelpe dere noe denne dag, hvis dere har gjort ondt, at dere er flere om straffen.

(40) Kan du få døve til å høre, eller rettlede blinde og dem som er klart på villstrå?

(41) Om Vi tar deg bort, så vil Vi ramme dem med gjengjeldelse.

(42) Eller Vi kan la deg se noe av det Vi har stilt dem i utsikt. Vi har makt over dem!

(43) Hold fast ved det som er åpenbart for deg! Du er visselig på rett vei.

(44) Det er en påminnelse til deg om ditt folk. Og dere vil bli trukket til regnskap.

(45) Spør de av Våre sendebud som Vi sendte før din tid: «Har Vi gitt dem andre guder enn den Barmhjertige å tjene?»

(46) Vi sendte Moses med Våre tegn til Farao og hans råd, og han sa: «Jeg er et sendebud fra all verdens Herre.»

(47) Men da han kom med Våre tegn, så lo de av dem.

(48) Og ikke et tegn viste Vi dem uten at det var større enn det foregående. Og Vi tok dem fatt med straffen, så de måtte vende om.

(49) Men de sa: «Du trollmann, be til din Herre for oss ved den avtale Han har gjort med deg! Vi er på rett vei.»

(50) Men da Vi tok bort fra dem straffen, brøt de sitt ord.

(51) Og Farao lot utrope til sitt folk: «Er ikke herredømmet over Egypten mitt, og disse elver, som flyter foran meg? Ser dere da ikke?

(52) Er ikke jeg bedre enn denne mann, en foraktelig mann, som nesten ikke kan uttrykke seg klart?

(53) Hvorfor er det ikke gitt ham armbånd av gull, og hvorfor er ikke englene kommet sammen med ham?»

(54) Slik forledet han sitt folk, og de adlød ham. De var sannelig ugudelige mennesker.

(55) Så da de hadde vakt Vår bedrøvelse og indignasjon, lot Vi gjengjeldelsen ramme dem, og Vi druknet dem alle.

(56) Vi gjorde dem til en forgangen slekt, og et eksempel for de senere.

(57) Når Marias sønn blir nevnt som et eksempel, så skriker ditt folk opp,

(58) og sier: «Er ikke våre guder like gode som han?» De nevner ham for deg bare for å krangle. Nei, de er trettekjære mennesker!

(59) Han er bare en tjener som Vi har vist nåde, og Vi gjorde ham til et eksempel for Israels barn.

(60) Om Vi ville, kunne Vi la engler fremstå blant dere, og overta jorden.

(61) Han utgjør kunnskap om timen, så vær ikke i tvil om den, og følg meg! Dette er rett vei!

(62) La ikke Satan hindre dere. Han er en klar fiende for dere!

(63) Da Jesus kom med klar beskjed, sa han: «Jeg er kommet til dere med visdommen, og for å gjøre klart for dere noe av det dere strides om. Så frykt Gud, og adlyd meg!

(64) Gud er min Herre og deres Herre, så tjen Ham! Dette er rett vei!»

(65) Men grupper blant dem kom i strid. Ve over dem som gjør urett, for en smertelig dags straff!

(66) Kan de se frem til annet enn at timen kommer over dem, plutselig, uten at de aner noe?

(67) Venner blir på denne dag fiender, unntatt de gudfryktige.

(68) «Mine tjenere, frykt skal ikke hvile over dere denne dag, ei heller sorg,

(69) dere som trodde på Vårt ord, og gav dere Gud i vold!

(70) Gå inn i paradisets haver, dere og deres hustruer, og fryd dere!»

(71) Det sendes rundt blant dem fat og drikkebegre av gull, med alt deres hjerter begjærer, og som fryder øyet. «Der skal dere være og bli!

(72) Dette er paradisets have, som dere har fått i arv for deres gjerninger.

(73) Der har dere rikelig med frukt til å spise av.»

(74) Men synderne skal være og bli i helvetes straff,

(75) som ikke mildnes for dem i deres fortvilelse der.

(76) Vi har ikke gjort dem urett, men det var de som gjorde urett.

(77) De vil rope: «Engel Malik, måtte Herren gjøre det av med oss,» og han svarer: «Dere må bli der.»

(78) Vi kom jo til dere med sannheten, men de fleste av dere mislikte sannheten.

(79) Eller har de funnet på noe? Vi kan også finne på noe!

(80) Eller regner de med at Vi ikke hører deres hemmelighet, og deres overlegninger? Jo, Våre utsendinger er til stede hos dem, og skriver opp.

(81) Si: «Om den Barmhjertige hadde en sønn, ville jeg være den første til å tjene ham!

(82) Ære være Herren over himlene og jorden, Herren over tronen, langt borte fra det de beskriver.»

(83) Så la dem prate og drive sitt spill, til de møter den dag som er stilt dem i utsikt.

(84) Han er det, som er Gud i himmelen og Gud på jorden, Han er den Vise, den Allvitende.

(85) Full av velsignelse er Han, som har herredømmet over himlene og jorden, og alt som mellom dem er. Hos Ham er kunnskapen om timen. Til Ham skal dere føres tilbake.

(86) Det de påkaller utenom Ham, formår ikke å legge inn godt ord, bare slike som bevitner sannheten, og vet beskjed.

(87) Om du spør dem: «Hvem skapte dere?» Så svarer de: «Gud.» Hvordan kan de da bli så forvridde?

(88) Hans utsagn lyder: «Herre, dette er visselig vantro folk.»

(89) Så tilgi dem, og si: «Fred!» De vil få å vite!