Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Ahzâb

 1. 33. Surah al-Ahzâb

[SPRZYSIĘŻENI, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. Proroku! bój się Pana, a nie słuchaj pożądliwości niewiernych i obłudnych, Bóg jest potężny i mądry.
 2. 2. Żaden z waszych uczynków nie może być ukrytym przed Jego wiadomością.
 3. 3. Bądź posłuszny Jego objawieniom. Połóż w Nim swą ufność. Jego opieka jest mocnem ramieniem.
 4. 4. Bóg nie dał człowiekowi dwóch serc, żonom waszym, nie udzielił prawa matek nad wami, ani synom przysposobionym praw dzieci waszych. Słowa te są tylko w ustach waszych. Słowo Boskie jest prawdą, ono prowadzi na drogę zbawienia.
 5. 5. Synów przysposobionych oddawajcie ich rodzicom; postępek taki jest sprawiedliwym w oczach Boga; a jeżeli dawców ich życia nie znacie, wiara nakazuje abyście ich kochali jak waszych krewnych i braci. Błąd nie dobrowolny, któryby was oddalił od drogi przykazań, nie uczyni was winnymi; wtenczas nimi będziecie, kiedy czynić to będziecie rozmyślnie. Bóg jest litościwy i miłosierny.
 6. 6. Prorok bardziej kocha wiernych, niżeli oni sami siebie. Żony jego są im matkami, krewni bliżsi są, między sobą niż względem innych wiernych i mohadzerynów, każde dobro które uczynicie swym bliźnim zapisane będzie w księdze.
 7. 7. Przymierze, które Bóg zawarł z Prorokami, Tobą, Noem, Abrahamem, Mojżeszem i Jezusem synem Marji, powinno być nienaruszone.
 8. 8. Bóg wymagać będzie od sprawiedliwych rachunku z ich czynów, bo on przygotował dla przekraczających straszliwe kary.
 9. 9. Wierni! wspominajcie o dobrodziejstwach nieba; kiedy wojsko nieprzyjacielskie napadło na was, wypuściłem przecie nim wiatr straszliwy, i zastępy niewidzialne, i postrzegałem kroki wasze.
 10. 10. Otoczeni z góry i zdołu przez nieprzyjaciół odwracaliście wzrok wasz przerażony: serca wasze podniosły się w górę waszych piersi, i myśli wasze były rozmaite o Bogu.
 11. 11. Wierni byli kuszeni, i doświadczyli gwałtownych niespokojności.
 12. 12. Bezbożni, których serca zostały zarażone, mówili: Bóg i Prorok, same tylko kłamstwa nam głoszą.
 13. 13. Synowie Jatryba! wołali oni, nie ma tu dla was schronienia, wracajcie napowrót. Na te słowa, część wiernych rzekła do Proroka: dozwól nam odejść, domy nasze zostały bez obrony. One miały obronę, lecz oni chcieli ustrzedz się walki.
 14. 14. Jeżeliby w tej chwili nieprzyjaciel przybliżył się do Medyny, i radził im odszczepleństwo, oniby je przyjęli, lecz nie trwaliby w niem długo.
 15. 15. Wszakże przyrzekli Bogu, iż nie będą uciekać, a On wymagać będzie od nich rachunku z ich przysiąg.
 16. 16. Powiedz im: Ucieczka nie będzie wam użyteczną, wy myśleliście iż potraficie uniknąć śmierci, strzegąc się potyczki; lecz krótko będziecie cieszyć się w waszej nikczemnosci.
 17. 17. Któż może sprzeciwić się Bogu, czy to On chce was karać, czy wyświadczać swe łaski, oprócz Niego, nie znajdziecie ani pomocy, ani opiekuna.
 18. 18. Bóg zna tych, którzy wstrzymują wiernych, i pobudzają aby trzymali się ich strony. Bardzo nie wielu z nich postępują za znakami wiary.
 19. 19. Oni zazdroszczą wam szczęścia waszego, wśród trwogi widzicie ich obracających wzrok swój na Proroka, i oczy swe wywracających jak ów którego otaczają cienie śmierci; lecz skoro niebezpieczeństwo przejdzie, już podnieceni zawiścią, szarpią ciebie swemi ostremi językami; oni nie mają wiary. Bóg niszczy ich dzieła, a to łatwem jest dla Jego mocy.
 20. 20. Oni mniemali, że sprzysiężeninie oddalą się, ale jeżeliby powrócili, pragnęli żyć z dzikimi Arabami, poprzestając na wywiadywaniu się o waszych krokach. Chociaż się trzymali twojej strony, nie wielu z nich postępowało za twojemi chorągwiami.
 21. 21. Prorok daje doskonały przykład tym, którzy pokładają w Bogu nadzieję, tym którzy oczekują dnia zmartwychwstania, i boją się Boga.
 22. 22. Na widok sprzysiężonych wierni zawołali, Oto jest: co przez swego Apostoła Bóg wam ogłosił; obietnice Jego są sprawiedliwe. To wszystko wiarę i stałość w nich umocniło.
 23. 23. Wielu z wiernych wykonali obietnicę uczynioną w obliczu nieba, wielu dożyło kresu dni swoich, inni czekają go, bo nie pogwałcili swojej przysięgi.
 24. 24. Bóg nagrodzi tych, którzy dotrzymali swej obietnicy; On ukarze krzywoprzysiężców, lub im przebaczy, podług swego upodobania; bo On jest litościwy i miłosierny.
 25. 25. On odrzucił nędzników okrytych Jego gniewem, żadnej nie odnieśli korzyści z tej wojny. Pomoc Jego ramienia, wystarczy wiernym na wojnach. On bowiem jest mocny i potężny.
 26. 26. Żydów pomagających bałwochwalcom, wyrzucił z ich twierdz, wlewając w ich dusze bojaźń, po czem zabiliście część z nich, a część zabraliście do niewoli.
 27. 27. Ich domy, ziemię i bogactwa, oddał wam w dziedzictwo;trzymacie teraz kroje gdzie przed tem noga wasza nie postała; moc bowiem boska jest nieograniczona.
 28. 28. Proroku! powiedz żonom twoim: Jeśli chcecie używać świetnych rozkoszy życia; idźcie, ja uczynię zadosyć waszym chęciom i dam wam zaszczytną rozłąkę.
 29. 29. Lecz jeżeli Bóg, Jego Apostoł i żywot wieczny, są przedmiotem chęci waszych. Chwalebna nagroda będzie zapłatą cnót waszych.
 30. 30. Jeżeliby która z żon Proroka skalała się występkiem, ulegnie straszliwej karze, bo zemsta łatwą jest Bogu.
 31. 31. Lecz która, będąc poświęcona, Bogu i Jego słudze, zostanie cnotliwa, odbierze wspaniałą nagrodę i wysokie miejsce osiągnie.
 32. 32. Małżonki Proroka! wy różnicie się od innych niewiast. Jeżeli macie bojażń Boga, strzeiżcie się w mowie waszej zbytniej czułości; iżby ten którego serce zostało przez was zranione, nie śmiał nabierać nadziei. Niech mowa wasza będzie zawsze skromną.
 33. 33. Mieszkajcie skromnie wśród waszych domów, nie strójcie się jak za dni niewladomości, odprawiajcie modlitwy, dawajcie jałmużny, bądźcie posłuszne Bogu, i Jego słudze, On z serc waszych chce usunąć przestępstwo. Należycie do rodziny Proroka, starannie oczyszczajcie się.
 34. 34. Przechowujcie pamiątkę Boskiej nauki, niech wam ją w domach czytają; albowiem Bóg ma oko otwarte, na uczynki wszystkich swoich stworzeń.
 35. 35. Wierni obojej płci, którzy strzegą, pobożności i sprawiedliwości, są cierpliwi i pokorni, którzy dają, jałmużnę, zachowują posty i żyjąc w powściągliwości, myślą o Panu, przyjemni są niebu, chwalebne nagrody otrzymają za swe cnoty.
 36. 36. Skoro Bóg i sługa Jego, ustanowią jakie prawo, wierny nie powinien powątpiewać o jego prawdzie. Kto jest nieposłuszny Bogu i Prorokowi, ten zostaje w błędzie.
 37. 37. Do będącego w łasce u Boga, powiedziałeś: otrzymałeś bogactwa, strzeżże twojej małżonki i bój się Pana; chowałeś miłość w sercu twojem którą niebo ogłosiło; lękałeś się ludzkich obmów, lecz Boga trzeba obawiać się najwięcej. Zeid rozwiódł się z swą żoną, połączyłem ją z tobą, iżby wierni mieli prawo żenienia się z żonami synów swoich, przysposobionych po zaszłym z nimi rozwodzie. Wszystkie przykazania Boskie mają być zachowane.
 38. 38. Nie obwiniajcie Proroka, iż przyjął to co mu Bóg dał stosownie do praw ustanowionych przed Nim. Przykazania boskie są sprawiedliwe.
 39. 39. Słudzy Boga, którym poruczone zostały Jego postanowienia, boją się Go, ale innej bojaźni nie znają. Jego potwierdzenie jest dla nich dostateczne.
 40. 40. Mahomet nie jest żadnego z was ojcem, on jest posłańcem Boga, i ostatnim z Proroków; mądrość Boska jest nieograniczona.
 41. 41. Wierni! myśl o Panu miejcie zawsze przytomną, chwalcie Go rano i wieczorem.
 42. 42. On jest pełen dla was dobroci. Aniołowie błagają Go, iżby was wyprowadził z ciemności, a wiódł drogą prostą. On jest miłosierny dla wiernych.
 43. 43. Oni będą witać się w dzień zmartwychwstania, i życzyć pokoju (selam), albowiem Bóg przygotował im wspaniałą nagrodę.
 44. 44. Proroku! posłałem ciebie iżbyś był świadkiem, oraz ogłaszał moje obietnice i pogróżki.
 45. 45. Ty powołasz ludzi do Boga, ty będziesz oświecać ich Jego światłem.
 46. 46. Ogłoś wiernym skarby szczodrobliwości Boskiej.
 47. 47. Nie słuchaj niewiernych ani bezbożnych, nie szkodź im jednak. Połóż twoją nadzieję w Bogu, opieka Jego jest bezpieczną ucieczką.
 48. 48. Wierni! jeżeli będziecie brać rozwód z żonami wiernemi, nie miawszy z niemi stosunków małżeńskich, nie zatrzymujcie ich u siebie nad czas przepisany; oddajcie co się podług prawa im należy i odeszlijcie ze wszelkiemi względami uczciwości.
 49. 49. Proroku! dozwolono tobie, brać za żony niewolnice uposażone od ciebie, które wpadły w twoje ręce; córki twoich stryjów, twoich ciotek, tak po matce jak i po ojcu, zbiegłe za tobą i każdą wierną niewiastę, która tobie poświęci swe serce. Jest to przywilej tobie udzielony.
 50. 50. Wiem o prawach małżeństwa które postanowiłem dla wiernych, nie lękajcie się być występnymi, używając praw waszych, Bóg jest litościwy i miłosierny.
 51. 51. Możesz podług twych chęci udzielać lub odmawiać pieszczot twoim żonom; wolno ci przyjmować do twego łoża tę którąś oddalił, a to dla obudzenia pociechy w sercu, w którem panował smutek; wola twoja niech będzie dla nich prawem; do niej stosować się powinny. Bóg zna gruny duszy waszej, On jest mądry i litościwy.
 52. 52. Nad liczbę obecną więcej żon pojmować nie możesz, ani zamieniać na inne których pięknością zostałeś ujęty; lecz nabywanie niewolnic zawsze jest tobie dozwolone. Bóg wszystko uważa.
 53. 53. Wierni! nie wchodźcie do domu Proroka bez pozwolenia, wyjąwszy kiedy was wzywa do stołu swojego. Udawajcie się tam, kiedy będziecie wezwani.Pouczcie wychodźcie niezwłocznie a rozmów waszych nie przeciągajcie, bo tym obrazicie go; on będzie się wstydził powiedzieć to wam, ale Bóg nie wstydzi się prawdy. Jeżeli masz pytać się o co żony cudzej, nie mów do niej inaczej jak przez zasłonę; tym sposobem wasze i ich serca zachowają się w czystości. Strzeż się obrazić czemkolwiek sługę Bożego. Nie bierz w małżeństwo niewiast, z któremi miał stosunki, byłoby to występkiem w oczach Przedwiecznego.
 54. 54. Uczynki które wykonywacie wśród dnia, jako też i te, które ukrywacie w ciemnościach, zarówno są odkryte w oczach Jego.
 55. 55. Żony wasze mogą być odkryte przed ich ojcami, dziećmi, synowcami, żonami ich i niewolnikami. Bójcie się Pana, On jest świadkiem wszystkich spraw waszych.
 56. 56. Bóg i Aniołowie, są przychylni Prorokowi, wierni! zanoście za nim wasze modły do Pana, i wymawiajcie imię jego z błogosławieństwem.
 57. 57. Ci którzy obrażą Boga i Jego posłańca, w tem i przyszłem życiu zostaną przeklęci, i będą skazani na kary hańbiące.
 58. 58. Ktokolwiek obrazi sławę którego z wiernych, popełni kłamstwo i występek.
 59. 59. Proroku! zaleć twoim małżonkom, córkom i małżonkom wiernych, iżby miały zasłony na twarzy; ona będzie znakiem ich cnoty, i hamulcem od rozmów publicznych. Bóg jest litościwy i miłosierny.
 60. 60. Jeśli bezbożni zepsuci i buntownicy nie poprawią się, ramie twoje uzbroję przeciw nim i wkrótce Medyna zobaczy ich zgubę.
 61. 61. Przekleństwo wszędzie ich ścigać będzie, a gdzie tylko zatrzymają się, zabijać ich będą,
 62. 62. Taki wyrok ogłoszony z nieba na podobnych im: a Jego wyroki są nieomylne.
 63. 63. Zapytywać cię będą kiedy nastąpi dzień sądu? Odpowiedz im: Bóg sobie zostawił tę wiadomość. On chce abyście nie wiedzieli, kiedy blizkiem będzie przyjście Jego.
 64. 64. On przeklął niewiernych i ogień im przyobiecał.
 65. 65. Tam wiecznie oni zostawać będą bez opiekuna i bez pomocy.
 66. 66. W dniu tym kiedy obrócą wzrok swój na płomienie, zawołają: Czemuż nam niebo nie dozwoliło być posłusznymi Bogu i Prorokowi.
 67. 67. Panie! słuchaliśmy książąt i dowódzców naszych, a oni nas z drogi prawej sprowadzili.
 68. 68. Panie! podwój okropność ich męczarni, zeszlij na nich swe przekleństwo.
 69. 69. Wierni! nie bądźcie podobni do tych, którzy obrazili Mojżesza. Bóg go oczyścił z potwarzy, i dał miejsce szczególne w niebie.
 70. 70. Wierni! bójcie się Pana, niech prawda kieruje waszemi rozmowami.
 71. 71. Bóg obróci na dobre uczynki wasze, i odpuści wasze winy. Kto słucha Boga i Jego posłańca, cieszyć się będzie najwyższa szczęśliwością.
 72. 72. Podawałem wiarę niebu, ziemi, górom; a oni nie śmieli przyjąć. Człowiek przyjął i został niewiernym przez swa niewiadomość.
 73. 73. Bóg ukarze bezbożnych i bałwochwalców; przebaczy wiernym, ponieważ jest litościwy i miłosierny.