Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Maʽârij

 1. 70. Surah al-Ma’âridż

 [WSCHODY NIEBIESKIE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Gdy zapytywano. Proroka o karach przyszłych, odpowiedział:
 2. 2. Niewierni nie znajdą, przed niemi ratunku.
 3. 3. Bóg jest onych sprawcą.On trzyma wschody nicbieskie.
 4. 4.Ponich wstąpią Aniołowie i Gabryel przed tron Jego w dzień sądu, który trwać będzie przez pięćdziesiąt tysięcy lat.
 5. 5. Czekaj i znos, cierpliwie i wesoło.
 6. 6. Niewierni patrzą na dzień sądu, jak na jak odległość;
 7. 7. Lecz my, my widzimy go zbliżonym.
 8. 8. Kiedyś niebo będzie podobnem do roztopionej miedzi.
 9. 9. Góry będą podobne do puchu wełny czerwonej, miotanego wiatrami.
 10. 10. Przyjaciel nie będzie wypytywać się przyjaciela;
 11. 11. Chociaż zobaczą się z sobą.. Niegodziwy będzie się chciał okupić od tych męczarni za cenę swych dzieci;
 12. 12. Za cenę swej żony i brata;
 13. 13. Za rodziców którzy go kochali;
 14. 14. Za cenę całego rodzaju ludzkiego, byle tylko być wolnym.
 15. 15. Lecz tak nie stanie się, bo ogień piekielny,
 16. 16. Chwytając za czaszki,
 17. 17. Porywać będzie każdego który odwracał się i odchodził.
 18. 18. Który zbierał skarby nie udzielając ich.
 19. 19. Ludzie są stworzeni łakomemi.
 20. 20. Ci nie potrafią, w złych przygodach być cicrpliwemi.
 21. 21. W przeciwnym zaś razie, gdy szczęście ich otacza, stają się zuchwałemi.
 22. 22. Ci którzy przykazań przestrzegają.
 23. 23. Którzy uczeni byli odprawiać modły.
 24. 24. I ze swych dostatków, oprócz ofiar Bogu czynionych.
 25. 25. Ubogim i bez sposobu utrzymania się będącym, dają i darują jałmużnę;
 26. 26. Oraz wierzą w dzień sądu.
 27. 27. Kary Boskiej się strzegą; i dobrze się sprawują.
 28. 28. Wiedząc o tem, że od kary Bożej nikt uwolnić się nie może.
 29. 29. Cudzołóstwa nie czynią.
 30. 30. A tylko z żonami swojemi, lub kupionemi niewolnicami obcują; tacy nic będą grzesznymi.
 31. 31. Ci zaś, którzy więcej nad żony i niewolnice używają: są występnymi przeciwko przykazaniom Boskim.
 32. 32. Ci którzy takowych przykazań Boskich pilnują.
 33. 33. Którzy nie zachwieją się w swych świadectwach.
 34. 34. Nakazanych chwil do modlitwy pilnują.
 35. 35. Ci będą umieszczeni za swe dobre czyny w raju, i otoczeni zostaną chwałą.
 36. 36. Któż są ci niewierni, którzy dysząc biegną przedemną?
 37. 37. Podzieleni na gromady z prawej i z lewej strony.
 38. 38. Zapewne oni żądają wejścia do przybytku rozkoszy.
 39. 39. Nic z tego. Stworzyliśmy ich, jak oni sami o tem wiedza, z nicestwa.
 40. 40. Nie, biorę na świadectwo Wschód i Zachód słońca, i tego który niemi rozrządza, że Bóg jest wszechmocny.
 41. 41. I na miejsce zagubionych, może postawić inne ludy, bo nic nie może wstrzymać Jego woli.
 42. 42. Zostaw ich [Muhammadzie]! rzekł Bóg, niech się nurzają w swych rozkosznych przestępstwach tego świata i niech jak chcą grzeszą do czasu, aż przyjdzie dzień na nich naznaczony.
 43. 43. W dniu tym, oni wyjdą z swych grobów, i udadzą się pod obronę swych bałwanów.
 44. 44. Z zaćmionemi oczami i pełni grzechu, ujrzą ten dzień, który był im objawiony.