Quran translations in many languages

Quran in Polish

Ar-Rûm

 1. 30. Surah ar-Rum

 [GRECY, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. A. L. M.

Grecy zostali zwyciężeni.

 1. 2. Oni zostali pobici w kraju bardzo nam bliskim, lecz po swej klęsce odniosą zwycięztwo.
 2. 3. Wciągu kilku lat. Bóg rozrządza losem wojny, a dzień ich zwycięztwa, będzie dniem radości dla wiernych.
 3. 4. Powodzenie swoje będą winni Najwyższemu, który opiekuje się tymi wszystkimi którzy Mu się podobają; bo On jest potężny i mądry.
 4. 5. Bóg to przyobiecał, a On obietnic swoich nigdy nie cofa; lecz większa część tego nie rozumie.
 5. 6. Ludzie upojeni ziemskiemi rozkoszami zapominają o przyszłem życiu.
 6. 7. Czyż nie widzą, że niebo i ziemia i to wszystko co się zawiera w przestrzeni, jest prawdziwem dziełem Boga; On bowiem, oznaczył czas ich trwałości. Tymczasem większa część z nich nie wierzy w zmartwychwstanie.
 7. 8. Nie przebiegaliż ziemi, nie widzieliż jaki był los starożytnych ludów; możniejsi zostawili pomniki wielkości swojej, drogi i tamy; oni na niej dłużej mieszkali. Prorocy opowiadali im prawdę. Bóg z nimi nie obchodził się niesprawiedliwie, oni sami zgubili siebie.
 8. 9. Wylani na bezbożność zaprzeczali Boskiej wiary, najgrawali się z jej świętości, z szyderstwem; za to zaginęli.
 9. 10. Bóg stworzył człowieka, On po śmierci wskrzesi go i postawi przed swoim sądem.
 10. 11. W dniu w którym bieg czasu ustanie, niegodziwi w rozpaczy milczeć będą.
 11. 12. Bóstwa ich nie przyniosą im pomocy, i do niej nie przyczynią się.
 12. 13. Dzień w którym bieg czasu ustanie będzie chwilą rozstania się.
 13. 14. Wierni, którzy byli dobroczynni, będą mieszkać wśród łąk okrytych kwiatami.
 14. 15. Ci którzy nie wierzą i zarzucają, kłamstwo naszym naukom i objawieniu drugiego świata, zostaną wydani na męczarnie.
 15. 16. Głoście chwałę Pana rano i wieczorem.
 16. 17. Chwalcie Go w niebie i na ziemi, w południe i o zachodzie słońca.
 17. 18. On wskrzesza życie z łona śmierci, a śmierć zadaje życiu. On wyprowadza z łona niepłodnej ziemi nasiona żyzne. Takim to sposobem wy powstaniecie z grobów.
 18. 19. Utworzenie człowieka z gliny i rozmnożenie ludzi na ziemi, jest dziełem rąk jego dowodzącem jaką jest Jego potęga.
 19. 20. Stworzenie, waszych żon ze krwi waszej, iżbyście mieszkali z niemi; miłość i pobożność które położył w wasze serca, głoszą Jego dobrodziejstwa w oczach tych którzy wierzą.
 20. 21. Utworzenie nieba i ziemi, rozmaitość cery waszych twarzy i waszych języków, są dowodami Jego potęgi nad światem.
 21. 22. Spoczynek wasz nocny i dzienne starania koło powiększenia dostatków, są, dowodem dobroci Boga dla tych którzy uważają.
 22. 23. Błyskawice piorunów jaśniejących przed waszemi oczyma, wśród przestrachu i nadziei; deszcz który spuszczają obłoki dla uplodnienia nieurodzajnej ziemi, ogłaszają Jego wielkość przed tymi którzy rozumieją.
 23. 24. Trwałość nieba i ziemi jest Jego dziełem. Na głos jego nie będziecie mogli opóźniać się z powstaniem z grobu.
 24. 25. Niebo i ziemia stanowią Jego państwo, świat jest Mu podnóżkiem.
 25. 26. On ukształcił wszystkie stworzenia. On ożywi ich popioły. Cud ten jest dla Niego łatwym, bo On jest Najwyższym na niebie i ziemi; mądrość i panowanie są Jego przymioty.
 26. 27. On wam wystawia przykłady z was samych: Niewolnicy wasi, czyż są wam równi? czyż z nimi dzielicie się swemi bogactwy? macież dla nich taki szacunek jaki oni dla was mają? Tak wykładam moją naukę, dla tych którzy mają pojęcie.
 27. 28. Złośliwi nie znają innych praw, prócz swych namiętności;któż potrafi oświecić obłąkanych przez Boga? Oni nie znajdą obrońcy.
 28. 29. Otwórz swe serce dla Islamu, bo ten jest dziełem Boga który stworzył ludzi, iżby go przyjęli; on jest obrzędem świętym i wiecznym (o), lecz większa część zostaje w niewiadomości.
 29. 30. Podnieś twe oblicze do Pana, chowaj bojaźń Jego w twej duszy; módl się i unikaj bałwochwalstwa.
 30. 31. Wszystkie wyznania jakie tylko są na ziemi, uznają swą wiarę za dobra.
 31. 32. Skoro rózga nieszczęścia dotknie ludzi, natenczas głosem pokornym wołają do Boga o litość, a jak tylko doświadczą skutków Jego miłosierdzia, wnet większa część ich wraca się ofiarować kadzidła bałwanom.
 32. 33. Dobrodziejstwa moje powiększają tylko ich niewdzięczność. Rozkoszujcie przewrotni, lecz wkrótce zobaczycie co was czeka.
 33. 34. Czyż dana im księga Boska pozwala wypełniać bałwochwalstwa?
 34. 35. Osypani mojemi dobrodziejstwy, oddają się radości, a skoro odbiorą karę za swe występki rozpacz ich ogarnia.
 35. 36. Nie widząż jako Bóg według swej woli rozdaje lub odbiera swe dobrodziejstwa, aby dać wiernym dowody swej potęgi.
 36. 37. Czyńcie zadość obowiązkom waszym względem bliźnich, bądźcie dobroczynnymi dla ubogich i podróżnych; wy którzy żadacie mieć nagrodę za sprawy wasze, starajcie się aby one miały zasługę przed Jego oczyma.
 37. 38. Lichwa, przez którą pragniecie powiększyć wasze dobra, nie może mieć żadnej zasługi u Boga. Jałmużna, którą dajecie w nadziei oglądania jego oblicza, powiększy je stokrotnie.
 38. 39. Bóg was wyprowadził z niczego, On was karmi, On zeszle na was śmierć i zbudzi was z martwych; bóstwa wasze mogąż uczynić choćby najmniejszy z tych cudów? Chwała Przedwiecznemu! Przekleństwo bałwanom!
 39. 40. Występki ludzkie ściągnęły karę, która spustoszyła ziemię i morza, dałem im poznać część kar moich, iżby powrócili do mnie.
 40. 41. Mów do nich: Przebiegajcie ziemię i patrzcie jaki los był tych którzy was poprzedzili, bo większa część była bałwochwalcami.
 41. 42. Przyjmujcie Islam pierwej nim nastąpi dzień rozdzielenia, dzień w którym niepodobna będzie cofnąć wyroku.
 42. 43. Niewierni obciążeni będą strasznem swojem niedowiarstwem; a sprawiedliwy odbierze nagrodę za swe dobre uczynki.
 43. 44. Niewiernych czeka nienawiść Boga, a sprawiedliwych wiernych osypie On swemi dostatkami.
 44. 45. Wiatry przynoszące pomyślne wieści, okręta przebiegające morze na glos Jego i przynoszące nam obfite korzyści, są znakiem Jego potęgi.
 45. 46. Przed tobą zsyłałem posłańców wiary dla opowiadania ludziom prawdy, przestępni zostali ukarani, sprawiedliwość moja Wymagała tego przykładu dla wiernych.
 46. 47. Sam Przedwieczny sprawia wiatry, porusza obłoki, i po powietrzu je rozprowadza; z łona ich na pół otwartego, wyprowadza według swej woli deszcze na pola na które one spadając użyźniają ziemię; a ludzie weselą się.
 47. 48. Przed spadnięciem ich zostawali w rozpaczy.
 48. 49. Zastanówcie wzrok wasz nad dziełami miłosierdzia Boskiego: patrzcie jako z łona martwej ziemi wyprowadza zarodki urodzajności; On tym sposobem ożywi umarłych, bo nic nie ogranicza Jego potęgi.
 49. 50.Potych dobrodziejstwach jeżeli zeszle wiatr niszczący ich zbiory, patrzcie jak natychmiast złorzeczą niewdzięczni.
 50. 51. Chcesz aby twoje opowiadania słyszeli głusi i niemi, om upornie je odrzucają.
 51. 52. Nie potrafisz wyprowadzić ślepego z jego ciemności, wierny sam będzie słuchał twej nauki.
 52. 53. Bóg was wyprowadza na świat słabemi, później daje siłę, a potem następuje starość uwieńczona białym włosem. On stwarza co Mu się podoba, umiejętność i potęga są Jego przymioty.
 53. 54. W dniu, w którym ustanie bieg czasu, niegodziwi będą przysięgać
 54. 55. Iż tylko godzinę zostawali w grobie, oni zawsze podobnie kłaniali.
 55. 56. Wierni oświeceni łaską nieba powiedzą: zostawaliście tam, przez czas określony w księdze boskiej; wy tam przebywaliście aż do dnia zmartwychwstania, otóż ten dzień; ale wy żyliście w zaślepieniu.
 56. 57. Wymówki ich będą próżne, a poddanie się bezpożyteczne.
 57. 58. Koran przedstawia wam rozliczne przykłady; a jednak na widok cudu, niedowiarek woła: to jest kłamstwo.
 58. 59. Tak Bóg kładzie pieczęć swą., na sercu tych których niewiadomością zaślepia.
 59. 60. Zachowujcie cierpliwość, obietnice boskie są nieomylne. Strzeżcie się lekkomyślności, ci których wiara jest chwiejąca się niech nie osłabią twojej.