Quran translations in many languages

Quran in Polish

As-Sajdah

 1. 32. Surah as-Sadżdah

 [POKŁON, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego,

 1. 1. Władca świata zesłał Koran z nieba; księga ta nie powinna podpadać żadnej wątpliwości.
 2. 2. Mówić będą niektórzy iż jest dziełem Mahometa. Są to prawdy zesłane od Przedwiecznego Mahometowi, dla opowiadania słowa wiary ludowi, który jeszcze nie miał Proroka, i dla oświecania go światłością.
 3. 3. Bóg stworzył w dniach sześciu niebo i ziemię i przestrzenie nieskończone; potem osiadł na tronie swoim, a wy nie możecie mieć innego opiekuna i obrońcy prócz Niego. Czyż nie zastanowicie się nad tem?
 4. 4. On rządzi wszystkiemi stworzeniami, w niebie i na ziemi, i przed Niego wszystkich ludzi zgromadzą w dzień sądu ostatecznego, który trwać będzie lat tysiąc.
 5. 5. Nie ma nic zakrytego przed Jego oczyma, On przenika skrytości i tajemnice, bo On jest Bogiem potężnym, lecz miłosiernym.
 6. 6. On udoskonalił wszystkie stworzenia, a człowieka utworzył z gliny.
 7. 7. On utworzył płód z wody i krwi zsiadłej.
 8. 8. Ukończył swe dzieło chuchnąwszy weń, cząstka ducha swojego; dał wam słuch, wzrok i duszę czułą. Jakże mało ludzi uznaje Jego dobrodziejstwa.
 9. 9. Kiedy ziemia pokryje nasze popioły, będziemyż na nowo ożywieni? mówią niewierni.
 10. 10. Oni nie przypuszczają, ostatecznego sądu.
 11. 11. Powiedz im: Anioł śmierci, czuwający nad waszemi krokami, przetnie nić dni życia waszego, i staniecie przed Bogiem.
 12. 12. Co za widok będzie, kiedy niegodziwi upadłszy przed Wszechmocnym, zawołają: Panie! myśmy widzieli i słyszeli, pozwól nam wrócić na ziemię, iżbyśmy dobre uczynki spełniali, teraz już mocno wierzymy.
 13. 13. Gdyby Bóg chciał, mógłby oświecić wszystkich ludzi, lecz słowo Jego jest nieodwołalne, napełni się piekło szatanami i ludźmi tam zgromadzonymi.
 14. 14. Pośród męczarni odpokutują pamięć dnia onego. Bóg o nich nie zapomni; kary wieczne będą zapłatą ich niegodziwości.
 15. 15. Prawdziwi wierni nie podnoszą się w pychę, kiedy cuda Pańskie są opowiadane. Oddają pokłon na znak czci, modlą, się i głoszą chwałę Jego.
 16. 16. Od samego poranku, w nadziei i bojaźni poczynają wzywać Jego Imięnia; a część dostatku im danego, oddają ubogim.
 17. 17. Człowiek pojąć nie może, jak oko jego będzie zachwyconem, na widok nagród które cnotami swemi zasłużył.
 18. 18. Z wiernym tak nie postąpią, jak z bezbożnym; oni różnego losu doświadczą.
 19. 19. Wierny który był dobroczynnym, na mieszkanie mieć będzie ogród rozkoszny. Ten przybytek błogosławieństwa będzie nagrodą za jego dobre uczynki.
 20. 20. Ognie piekielne będą mieszkaniem niegodziwych, tam ich wiecznie będą obracać, wołając: Znoście teraz męczarnie ognia, który uważaliście być zmyślonym.
 21. 21. Nim tam zostaną pogrążeni, zeszle na nich nie wielką karę na tym świecie.
 22. 22. Któż może być więcej występnym nad tego, który oddala i się od wiary świętej, mając sobie ją opowiadaną; lecz Bóg zemstę swą wywrze na bezbożnych.
 23. 23. Dałem Pentateuchum Mojżeszowi, i lud Hebrajski podług światła tej księgi postępować powinien. Nie miej wątpliwości, co do spotkania się Mojżesza z Panem.
 24. 24. Postanowiłem kapłanów, iżby nimi kierowali, wedle moich przykazań, żeby byli stali w cierpieniach, i przyjęli moją wiarę.
 25. 25. Bóg w dzień zmartwychwstania sprzeczki ich sądzić będzie.
 26. 26. Czyż nie widzą ile narodów przed nimi zniszczyłem? oni ich popioły depczą nogami. Straszny w tem przykład! Nie otworząż oczu?
 27. 27. Nie widząż jako sprowadzam wodę na pola nieurodzajne dla wzrostu zbóż i roślin, któremi karmią się sami i ich trzody, czyż nie rozumieją tego?
 28. 28. Pytać będą: Kiedy nastąpi sąd, odpowiedz jeśli ciebie oświeca prawda?
 29. 29. Powiedz im: w dniu tym na nic się nie przyda bezbożnym wiara najprawdziwsza; bo upamiętanie się ich, nie będzie już przyjętem.
 30. 30. Oddal się od nich, i czekaj bo oni czekają także.