Quran translations in many languages

Quran in Polish

Ash-Shûrâ

 1. 42. Surah asz-Szura

[RADA, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. H. M. A. S. K.

Bóg potężny daje tobie natchnienie; On je dawał Prorokom którzy ciebie poprzedzili.

 1. 2. Niebo i ziemia są pod Jego rządami. On jest Najwyższy i Największy.
 2. 3. Niebiosa zaledwo mogą utrzymać Jego wazechmocność nieograniczoną. Aniołowie śpiewają Mu pochwały i wierzą w Niego, oni wzywają Jego łaski, nad wygnanymi z ziemi. Nie jestże On miłosierny.
 3. 4. Ty nie jesteś obrońcą tych którzy mają cudzych bogów za opiekunów, bo Bóg sam widzi ich sprawy.
 4. 5. Objawiłem tobie Koran po Arabsku, iżbyś go rozpowiadał matce naszej, i poblizkim miastom. Ogłaszaj dzień straszny. Nie mogą powątpiewać o jego przyjściu. Część jedna rodzaju ludzkiego wstąpi do nieba, a druga pójdzie do piekła.
 5. 6. Gdyby Bóg chciał, też samą wiarę wyznawaliby mieszkańcy całej ziemi, ale On czyni uczestnikami swego miłosierdzia tylko tych którzy Mu się podobają. Niegodziwi zostaną bez opiekuna i nadziei.
 6. 7. Będąż szukać cudzej opieki, gdy tylko do Boga samego należy prawo opiekowania się? On ożywi umarłych, potęga Jego nie ma granic.
 7. 8. Za Jego rozkazem wszystkie wasze poróżnienia zostano ukończone. On jest moim Panem, w Nim mam ufność, i do Niego powrócę.
 8. 9. Stworzyciel nieba i ziemi. On potworzył żony wasze z waszej krwi; On wszystkie zwierzęta z podwójna, płcią, stworzył; On was rozmnaża przez małżeństwa. Nic do Niego nie jest podobnem. On uważa i postrzega wszystko.
 9. 10. Klucze od nieba i ziemi w Jego są. ręku; On rozdaje lub ujmuje skarby, podług swej woli; mądrość Jego ogarnia świat cały.
 10. 11. Oddawać Mu cześć jest waszym obowiązkiem; cześć, którą przepisał Noemu, objawił tobie, a zalecił Abrahamowi, Mojżeszowi i Jezusowi. Przyjmujcie Islam,nie dzielcie się odszczepieństwem, Bóg srogo ukaże bałwochwalstwo.
 11. 12. Głos twój powołuje ludzi do Islamu Bóg wybiera których chce; On oświeci tych którzy się do Niego nawrócą.
 12. 13. Opowiadanie jedności Boga sprawiło przez zawiść wielkie spory. Gdyby wyrok odkładający ukaranie niedowiarków me był już ogłoszony, niebo ukończyłoby ich kłótnie. Żydzi i Chrześcianie wątpią o prawdzie
 13. 14. Wzywaj ich do przyjęcia Islamu, przestrzegaj sprawiedliwości która tobie jest zaleconą, żądzom ich nie pobłażaj i mów: Wierzę w księgi święte, niebo mi nakazuje sądzić was sprawiedliwie. My chwalimy tegoż samego Boga co i wy, my mamy nasze uczynki a wy wasze; niech pokój między nami panuje. Przedwieczny ogłosi los wasz, On jest końcem wszystkich rzeczy.
 14. 15. Jeżeli będziecie wieść spory o religją, której naukę przyjęliście uczynki wasze będą próżne przed Bogiem a gniew i kary Jego dotkną was.
 15. 16. Przedwieczna mądrość zesłała tobie Koran. Któż cięn uwiadomi o zbliżeniu się godziny?
 16. 17. Niewierny chciałby ją przyspieszyć, wierny który wie, to jest sprawiedliwą oczekuje jej. Ci zaś którzy zaprzeczają pewności onej nie zostająż w grubym błędzie?
 17. 18. Bóg jest litościwy nad swojemi sługami; On darów swoich udziela podług upodobania, bo jest potężny i mądry.
 18. 19. Ci którzy wzdychają do niebieskich dóbr, szczęściem nieskończonem cieszyć się będą. Kto pragnie ziemskich dostatków osięgnie je, ale nie otrzyma udziału szczęścia w życiu przyszłem.
 19. 20. Bóstwa, które czczą, zalecająż uczynki przeciwne Bogu? Gdyby nie był wydał wyroku o dniu sądu, los ich natychmiast zostałby postanowiony. Kary będą udziałem przestępnych.
 20. 21. Zobaczycie niegodziwych przestraszonych własnemi przestepstwy i upadłych pod ich ciężarem. Wierni zaś, którzy zachowają dobroczynność, mieszkać będą w gaikach rozkosznego ogrodu, Wszystkie ich chęci zostaną spełnione; oni używać będą najwyższego szczęścia.
 21. 22. Takiem jest szczęście które Bóg przyrzeka tym, co przytoczą. zasługę wiary do dobrych uczynków. W nagrodę gorliwości mojej, ja żądam tylko żebyście kochali bliźnich swoich. Ludzkość odbierze swą nagrodę; Bóg bowiem jest pobłażający i wdzięczny.
 22. 23. Oni powiedzą: Mahomet przypisuje Bogu fałszywe wyroki. On może wycisnąć na sercu twojem znamię, zniszczy kłamstwo a potwierdzi prawdę słowa swojego, bo On zgłębia grunt serc ludzkich.
 23. 24. Bóg przyjmuje pokutę serc ludzkich i przebacza urazy, bo zna te serca.
 24. 25. On wysłucha wiernych którzy czynią dobrze i osypie ich swemi łaskami; a bałwochwalcom przeznaczy straszliwe męczarnie.
 25. 26. Zbytek pomyślności zagłuszył w nich rozsądek; Bóg rozdziela dary swoje temu, kto się Mu podoba, i czyni to co uważa przyzwoitem dla sług Jego.
 26. 27. Kiedy dla niedostatku deszczu rozpacz ogarnia lud, On pamiętając na swoje miłosierdzie spuszcza deszcz obfity z nieba na pola, bo On jest opiekunem pełnym chwały.
 27. 28. Stworzenie nieba i ziemi, oraz wszystkich jestestw rozsianych na jej przestrzeni, świadczą o Jego potędze. On może podług swej woli zgromadzić ich gdzieby chciał.
 28. 29. Nieszczęścia obarczające was, są owocem waszych grzechów. Ileż razy wam Bóg przebaczał!
 29. 30. Nie możecie oprzeć się Jego pociskom; przeciw Niemu nie ma dla was ani opiekuna, ani obrońcy.
 30. 31. Wielkość Jego wyświeca się na okrętach, które jak pagórki wznoszą się na powierzchni wody; a kiedy wstrzyma powiew wiatrów, pagórki pływające stają się nieporuszonemi na powierzchni płynnej równiny; znaki te Jego potęgi są wyraźne dla tego, który cierpi i jest wdzięcznym.
 31. 32. Kiedy żeglarze grzechami swojemi zasłużą na gniew Jego, On ich pogrąża w głębinach morskich; często jednak litość przemaga w Jego sprawiedliwości.
 32. 33. Ci którzy sprzeciwiają się Jego nauce; zobaczą jako dla nich nie ma ratunku.
 33. 34. Dobra ziemskie są przemijające, a skarby niebieskie są daleko droższe i trwalsze. Bóg je przeznacza dla wiernych, którzy |w Nim położyli swą ufność.
 34. 35. Dla tych którzy się strzegą niegodziwości i grzechu, i którzy umieją swój gniew hamować, iżby mogli przebaczać bliźnim.
 35. 36. Dla spuszczających się na wolę Boga, odprawujących modlitwę, postępujących roztropnie, i dla tych, którzy część swoich dostatków rozdają ubogim.
 36. 37. Dla tych którzy biednych bronią od ucisku.
 37. 38. Zemsta powinna być zastosowaną do krzywdy; lecz wspaniały człowiek który przebaczy, ma dla siebie zapewnioną nagrodę u Boga, bo On nienawidzi gwałtu.
 38. 39. Prawo nie potępia tego, kto szuka sprawiedliwości za krzywdę.
 39. 40. Ale ogłasza straszliwe męki dla tego, który w sercu swojem głos przyrodzenia i staje się niesprawiedliwy ciemiężycielem. Bo taki zostanie ofiarą męczarni.
 40. 41. Człowiekiem mądrym jest ten, który umie przebaczać, i słucha praw ustanowionych od Przedwiecznego.
 41. 42. Kogo Bóg obłąka, ten postępuje bez stróża. Wy zobaczycie niegodziwych.
 42. 43. Przerażeni widokiem męczarni zawołają: nieprzebyta tama przegradza powrót nasz na ziemię.
 43. 44. Okryci pohańbieniem, odbiegą ze strachu, i okiem przerażonem wpatrywać się będą w płomienie. Sprawiedliwi powiedzą; Odrzuceni są ci, którzy w dzień zmartwychwstania stracili swe dusze i swe rodziny; męczarnie nie sąż przeznaczone dla przestępnych?
 44. 45. Oni nie znajdą, obrońcy przeciw Bogu; kogo On pogrąży w błędzie, nie potrafi już z niego wybrnąć.
 45. 46. Bądźcie posłuszni Bogu nim przyjdzie dzień ostateczny, bo upór żeby przed Nim nie stawać, będzie nieużyteczny. Złośliwy nie znajdzie przed Nim schronienia. On nie będzie mógł zaprzeć się swych przestępstw.
 46. 47. Jeżeli w niedowiarstwie swojem trwać będą, przestań być ich stróżem; przepowiadanie samo jest twym obowiązkiem. Osypany względami nieba człowiek, wylewa się na zbytek rozkoszy, a karany za występki, staje się niewdzięcznym.
 47. 48. Panowanie nad niebem i ziemią do Boga należy, a jestestwa podług Jego woli z nicestwa powstają, bo On daje według swego upodobania, synów czy córki.
 48. 49. On rozkazuje matce, i ona rodzi dwoje bliźniąt różnej płci, a inne czyni niepłodnemi, podług swej woli; bo On posiada modrość i potęgę.
 49. 50. On mówi do człowieka tylko przez natchnienie.
 50. 51. Albo też posyła sługi swoje iżby dali poznać Jego wole, bo On jest mądry i doskonały.
 51. 52. Tak posłałem ci mojego ducha; przed tym szczęśliwym wypadkiem ty Koranu nie znałeś, w nim zawarłem światło prawdziwe, moi wierni za jego światłością iść będą. Przez niego ty poprowadzisz ludzi drogą, sprawiedliwości.
 52. 53. Na drodze Boga, władcy nieba i ziemi, nie zawieraż się koniec wszystkich rzeczy?