Quran translations in many languages

Quran in Polish

Az-Zumar

 1. 39. Surah az-Zumar

 [PÓŁKI, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Bóg potężny i mądry zesłał tobie Koran.
 2. 2. Prawda podała go tobie z Nieba, ofiaruj za to Bogu wiarę prawdziwą.
 3. 3. Czyż nie należy się Przedwiecznemu czysta wiara?
 4. 4. On będzie sądził czcicieli fałszywych Bogów; niewierni myśli, iż za wstawieniem ich potrafią przybliżyć się do niego. Sąd Jego zakończy ich spory.
 5. 5. On nie jest stróżem niewiernego, ani kłamcy.
 6. 6. Gdyby był pragnął mieć syna, wybrałby go według swej woli, z pomiędzy swoich stworzeń. Chwała Bogu! Jedynemu potężnemu.
 7. 7. On jest prawdziwym stworzycielem Nieba i Ziemi. On sprawuje, iż po dniu następuje noc, a dzień po nocy. Słońce i księżyc słuchają Jego głosu, i obiegają, koła, które on im zakreślił. Czyż nie jest Bogiem potężnym i mądrym.
 8. 8. On was wszystkich, wyprowadził z jednego człowieka i niewiastę wywiódł z jego boku, iżby była mu towarzyszka. On dał wam cztery pary różnych gatunków trzód. On was formuje w łonie waszych matek; gdzie sprawia, iż przechodzicie przez różne postacie, i przez trzy ciemne miejsca. On jest waszym Panem, do Niego należy panowanie. On jest jedynym Bogiem. Jakże możecie odmówić Mu czci waszej?
 9. 9. Wasza niewdzięczność nie potrafi zmniejszyć bogactw Jego; jednak On nienawidzi sług niewdzięcznych, a wdzięczność jest Mu miła. Nikt nie będzie pokutował za cudze grzechy; wszyscy powrócicie do Niego, a On ukarze was za wasze sprawy.
 10. 10. On zna tajniki serc waszych.
 11. 11. Skoro nieszczęście dotknie człowieka, wznosi do Niego głos swój pokorny; lecz jak tylko mu ulży, wnet zapomina swego dobroczyńcy, i bałwanom ofiaruje swe kadzidła. Oświadcz niewiernemu niewdzięcznikowi, że krótko będzie się cieszył swoja niewiernością; piekło będzie jego dziedzictwem.
 12. 12. Z człowiekiem pobożnym, który w cieniach nocy, stojąc, albo upadłszy obliczem na ziemię, chwali Pana; który boi się sądu ostatecznego, i spodziewa się miłosierdzia Boskiego, podobnie dziać się nie będzie. Powiedz im: że mądry i bezrozumny, nie mogą być porównani. Ci którzy mają serce, poczują w tem różnicę.
 13. 13. Powiedz im: Wy którzy wierzycie, bójcie się Pana! Ci którzy wypełniają cnotę w tem życiu, otrzymają nagrodę w przyszłem. Ziemia Boga jest obszerną. Odznaczający się stałością, otrzymają chwalebną nagrodę.
 14. 14. Powiedz im: Bóg mi przykazał służyć Mu, okazywać czystą wiarę, i być pierwszym z wiernych;
 15. 15. Jeżeli nie będę posłuszny rozkazom Nieba, lękam się męczarni dnia ostatecznego.
 16. 16. Sługa Boży, ofiaruję Mu serce moje, jako hołd czystej wiary.
 17. 17. Powiedz im: Według upodobania, kłaniajcie się bogom cudzym. Bezbożny który gubi swoją i swej rodziny duszę, na dzień sądu niegotujeż sobie niepowetowanej kary?
 18. 18. Powiedz im: Wir ognisty okryje ich głowy, i ogarnie ich nogi, Bóg wystawia ten obraz rzetelny i straszliwy swoim sługom, iżby obawiali się Jego sprawiedliwości.
 19. 19. Przyrzecz szczęśliwość tym, którzy wyrzekają się czci bałwanów; że wrócą do Boga. Przyrzecz i sługom Moim, powolnym Mojemu głosowi, szukającym doskonałości; są to ci, których Bóg oświeca, i którzy posiadają mądrość.
 20. 20. Czyż zbawisz tego, na którego zapadł nieszczęśliwy wyrok? On stanie się pastwą męczarni.
 21. 21. Ci którzy boją się Pana, mieszkać będą, w przybytku wywyższonym, koło którego płyną strumyki. Bóg to przyobiecał, a obietnice Jego są nieomylne.
 22. 22. Niewidziałżeś, jako Bóg spuszcza z obłoków ulewne deszcze? jako je zgromadza w strumienie po polach płynące. Woda przechodzi do łona ziemi, i sprawuje iż wschodzą rośliny, których kolory, są nieskończenie rozmaite; od gorąca, żółkną plony. One padają pod ostrzem kosy. Wszystkie te wypadki, służą za naukę mądremu.
 23. 23. Ten którego Bóg serce rozwesela, zasiewając na niem ziarno Islamu, postępuje za światłem wiary. Biada tym, którzy zatwardziali w grzechu, odrzucają Boskie przykazania. Oni pozostają zaślepieniu.
 24. 24. Niebo zesłało tobie jedne z ksiąg najwyborniejszych. Jedna i taż sama nauka jest w niej bezustannie powtarzaną. Ci którzy bojąc się Pana drżą; gdy ją czytają, bojaźń ich pomału ustaje, oni chciwie przyjmują słowo Boskie. Koran jest światłem wiary, przez nią On prowadzi swoich wybranych; lecz ci którzy się obłąkali, ale trafią więcej na prostą drogę.
 25. 25. Czyż niewierny nie lęka się kary, iżby w dzień sądu oatatecznego znak odrzucenia nie został położony na twarzy jego? Natenczas powiedzą niegodziwym: doświadczajcie mąk, na które zasłużyliście!
 26. 26. Pokolenia przeszłe, oskarżały swych Apostołów o zwodnictwo; one zostały ukarane, w chwili kiedy się tego najmniej spodziewać mogły.
 27. 27. Okryte na tej ziemi pohańbieniem, w przyszłym świecie doświadczą mąk straszliwszych daleko. O! gdyby to znały!
 28. 28. Koran podaje ludziom rozmaite przykłady, dla ich nauczania.
 29. 29. On jest pisany po Arabsku; nauka jego jest prosta i jasna. On ogłasza bojaźń Boga.
 30. 30. Bóg podaje przykład o niewolniku, który ma wielu panów między sobą niezgodnych; i o drugim, który ma tylko jednego. Czyż ci dwaj ludzie jednakiego doświadczają losu? Chwała Przedwiecznemu, lecz większa część nie zna Go.
 31. 31. Ty umrzesz, i oni wszyscy umrą.
 32. 32. W dzień zmartwychwstania będziecie wykładać sprawę waszą przed Bogiem.
 33. 33. Cóż może być niegodziwszego, jak bluźnić przeciw Jego Najwyższemu Majestatowi? jak prawdzie zadawać kłamstwo? Czyż piekło nie będzie przytułkiem bezbożnych?
 34. 34. Ten który przynosi prawdę i ten który w nią wierzy, obaj dobrze czynią.
 35. 35. Będą mieli spełnione swe życzenia, za wolą Wszechmocnego.
 36. 36. On oczyści ich z grzechów i wprowadzi do raju, w nagrodę ich cnót.
 37. 37. Opieka Boska wystarczy tobie; oni ciebie chcą przestraszyć swemi bożkami, ale ten którego Bóg obłąka, nie znajdzie więcej przewodnika.
 38. 38. Ten którego Bóg prowadzi, obłąkać się nie może; bo czyż On nie jest Bogiem potężnym i mądrym.
 39. 39. Pytaj się ich: kto jest stworzycielem nieba i ziemi? Bóg, odpowiedzą. Czyż myślą, że bałwany które równają z Jego potęgą, mogą Mu przeszkodzić, uczynić mi złe albo dobre? Ramie Przedwiecznego jest moją podporą, w Nim to mądrzy pokładają swoją nadzieję.
 40. 40. Powiedz im: połączcie wasze usiłowania, a ja będę działać z mojej strony, a potem zobaczymy.
 41. 41. Kto z nas zostanie pastwą męczarni, i dla kogo zapalą się ognie wiekuiste?
 42. 42. Zesłałem tobie księgę z Nieba, w której prawda przemawia do ludzi: Kto podług niej postępuje, i kto od niej oddala się, każdy dla siebie pracuje. Ty nie jesteś ich stróżem.
 43. 43. Bóg zsyła śmierć na człowieka; często go uderza, gdy zostaje na łonie spoczynku. On wzywa do siebie tych, na których zapadł wyrok. On dozwala drugim dokonać zawód swój. W tem zawierają się dostateczne znaki, dla tych którzy zastanawiają się.
 44. 44. Weżmiecież innych opiekunów prócz Boga? przysądzicież cześć bóstwom pozbawionym mocy i wyrozumiałości?
 45. 45. Powiedz im: Bóg tylko ma prawo opiekowania się; On jest Królem Nieba i Ziemi, wszyscy do Niego powrócicie.
 46. 46. Ci którzy nie wierzą w życie przyszłe, na Imię Boga drżą ze strachu, a wspomnienie bałwanów, w sercach ich roznieca radość.
 47. 47. Powiedz: Boże Najwyższy! Stworzycielu Nieba i Ziemi! Ty którego oko przenika skrytości tajemnic; Ty przed którym wszystko jest otwartcm; Ty będziesz sądził różne stopnie słabości ludzkich.
 48. 48. Chociażby niegodziwi dwa razy tyle posiadali skarbów, ile ich zawiera ziemia; oniby je oddali, ażeby wykupić się od mąk straszliwych, które im są zgotowane; Bóg albowiem pokaże im, czego się ani spodziewali.
 49. 49. On im pokaże przestępstwa przez nich popełnione; a ogien, o którym powątpiewali, ogarnie ich.
 50. 50. Gdy nieszczęście opanuje człowieka, wówczas on wzywa Boga; skoro zaś wyciągnę do niego litościwą, rękę i uratuję, wnet się odzywa: zasłużyłem na te względy. Dobrodziejstwo to jest próbą; większa część niepojmuje tego.
 51. 51. Pokolenia przeszłe toż samo mówiły, na cóż się im przydały uczynki ich?
 52. 52. One odebrały zasłużoną karę. Bezbożni w dniu owym doświadczą podobnegoż przeznaczenia; oni nie potrafią, wstrzymać mściwego ramienia.
 53. 53. Niewidząż, iż Bóg udziela lub ujmuje swych łask podtug swego upodobania; aby okazać wiernym dowody swej potęgi.
 54. 54. Słudzy moi, którzyście zgrzeszyli, nie rozpaczajcie o mojem miłosierdziu; mogę bowiem przebaczyć przestępstwa, bo jestem pobłażający i miłosierny.
 55. 55. Wracajcie do Niego, przyjmujcie Islam wprzód nim doświadczycie karania, po którem już nie ma nadziei.
 56. 56. Trzy majcie się prawdziwej nauki, zesłanej z Nieba; wprzód nim ręka niewidoma nagle was uderzy.
 57. 57. Biada mi! zawoła bezbożny, dla czego nie byłem posłuszny Bogu; dla czego najgrawałem się z Jego Świętej wiary.
 58. 58. Niestety, gdyby mnie był oświecił, należałbym do liczby tych, którzy się Go boją.
 59. 59. Na widok męczarni, zawoła: dla czegóż nie mogę powrócić na ziemię! teraz przestrzegałbym cnoty!
 60. 60. Okazałem tobie znaki wyraźne; ale nędęty pychą i przejęty niedowiarstwem, nie raczyłeś na nie oczu zwrócić.
 61. 61. W dzień zmartwychwstania, czoło bluźnierców okryte zostanie ciemnościami. Piekło będzie dziedzictwem dumnych.
 62. 62. Ci którzy mieli bojaźń Pańskią, zostaną zbawieni, osiągną mieszkanie szczęśliwości. Nieszczęście i cierpienie nie przybliżą się do nich.
 63. 63. Bóg stworzył świat, On nim rządzi, klucze od niebsi i ziemi są w Jego ręku; ci którzy nie słuchają Jego wyroków, zostaną odrzuceni.
 64. 64. Ludzie bezrozumnil będziecież mi rozkazywać kłaniać się komu innemu prócz Boga?
 65. 65. Bóg to tobie objawił, jak dawniej ludziom starożytnym, że bałwochwalskie uczynki są próżnemi i przyniosą potępienie.
 66. 66. Ofiaruj Bogu twoje kadzidła, i hołdy wdzięczności Jemu oddawaj.
 67. 67. Niewierni, źle trzymali o Jego mocy. Wdzień zmartwychwstania, On w lewą rękę weźmie ziemię, a wprawej trzymać będzie niebo. Chwała Najwyższemu! Przekleństwo bałwanom!
 68. 68. Na pierwszy głos trąby wszystkie stworzenia na niebie i ziemi poumierają; wyjąwszy Jego wybranych. Trąba da się słyszeć raz drugi, a wszyscy zmartwychwstaną i otworzą zdziwione oczy.
 69. 69. Ziemia jaśnieć będzie od chwały Przedwiecznego. Przyniosą księgę. Prorocy i świadkowie zbliżą się. Prawda będzie kierować sądzeniem ludów, nikt z nich nie będzie oszukanym.
 70. 70. Każdy za swe uczynki odpokutuje. Bóg zna sprawy wszystkich.
 71. 71. Niewierni skazani zostaną do piekła; oni tam pułkami wstępować będą. Bramy przepaści otworzą się, a ich zapytają: Czyż Prorocy pośród was nie byli? czyż wam nie opowiadali prawdziwej wiary? Myśmy słyszeli ich opowiadanie, odpowiedzą. Niewierni będą przeznaczeni na wieczny ogień.
 72. 72. Powiedzą do nich, wnijdźcie do piekła, wiecznie zostawać tam będziecie; ono jest straszllwem pomieszkaniem dumnych.
 73. 73. Ci którzy mieli bojaźń Pańską, gromadami wprowadzeni zostaną do ogrodu rozkoszy. Za ich przybyciem bramy się otworzą; wówczas rzekną im: Pokój niech będzie z wami, używajcie tu szczęścia.
 74. 74. Chwała Bogu! zawołają oni, dotrzymał swoich obietnic; umieścił nas na ziemi, ażebyśmy mogli dostąpić wiekuistego mieszkania; rozległa jego przestrzeń naszem jest dziedzictwem. Chwała nagrodzi tych którzy pracowali,
 75. 75. Aniołowie około Najwyższego Tronu, głosić będą chwałę Przedwiecznego. Skoro zaś Wszechmocna prawda ogłosi wyrok o rodzaju ludzkim, oni jednym głosem zawołają: Chwała Bogu! Władcy światów!