Quran translations in many languages

Quran in Somalian

Al-ʽAsr

Al-Asr

Makkan

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

 

(1) Eebe wuxuu ku dhartay Waqtiga Casarka ah. (2) In Dadku khasaaro ku sugunyahay. (3) Marka laga reebo kuwa rumeeyay xaqa ee Camal fiican fala, isuna dardaarma xaqa, isuna dardaarma Samirka.