Quran translations in many languages

Quran in Somalian

Al-Hâqqah

Al-Haaqqa

Makkan

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

 

(1) Maalinta Xaaqo (Qiyaamadu waa wax sugan)(2)Xaaqo maxay tahay. (3) inaadan aqoon ma laga yaabaa xaaqada. (4) Waxa beeniyeen Reer «Thamuud» iyo «Caadba» Qiyaamada. (5) Thamuudse waxaa lagu halligay Qaylo daran. (6) Caadna waxaa lagu halligay Dabayl daran oo qabow. (7) oo lagu diray korkooda Toddoba habeen iyo Siddeed Maalmood oo iraacsan, waxaadna arkaysaa iyagoo daadsan ood mooddo jirrid Timir (dogob dhacay)(8) wax ka hadhay miyaad aragtaa. (9) Fircoon iyo kuwii ka horreeyeyna waa jireen iyo kuwii gafsanaa ee la daba geddiyey (Nabi Luudh Qoomkiisi)(10) Waxay Caasiyeen rusushii Eebahood Markaasuu si daran u qabtay. (11) Markay Biyihii xad dhaafeen (Waqtigii Nabi Nuux) waxaan idinku xambaarnay (Awoow yaalkiin) Doontii. (12) si aan uga yeelno waano ay una xafiddo dhag wax maqasha. (13) Marka Suurka la afuufo hal mar. (14)Dhulka iyo Buurahana la xambaaro oo la burburiyo hal mar. (15) Maalintaasay Qiyaamadu dhacaysaa. (16)Samaduna Maalintaas way dillaaci wayna tabar yaraan. (17) Malaa’igtuna Cirka gaararkiisa yey ahaan Maalintaas, Carshiga Eebana waxaa dadka korkiisa ku xambaari Maalintaas Siddeed Malag. (18) Maalintaasaa dadka loo soo bandhigi Eebe wax xagooda kaga qarsoonna ma jiro. (19) Ruuxiise Kitaabkiisa midigta laga siiyo wuxuu dhihi (farax daraadiis) akhriya Kitaabkayga. (20) Waxaan yaqiinsanaa (Adduunka)inaan la kulmi Xisaabtayda. (21) wuxuu ruuxaasi ku noolaan nolol laga raalli yahay. (22) Wuxuuna geli «Janno» sarreeysa. (23) Midhaheeduna u dhaw yihiin (Ruuxa guran)(24) Waxaana lagu dhihi Cuna oo Caba idinkoo shifaysan Camalkaad hor marsateen ayaamihii tegay daraadiis (Adduunkii)(25) Ruuxiise Kitaabkiisa laga siiyo Bidixda wuxuu dhahayaa Magacayba’ee maan la i siinin Kitaabkayga. (26) Xisaabtaydana maanan ogaanin. (27) Magaacayba’ee maxaan u soo noolaaday. (28) Xoolahaygi wax iima tarin. (29) Waxaa lumay awooddaydii (iyo xujadaydii)(30) Waxaa loo odhan qabta oo Gacmihiisa iyo luquntiisa isku xira. (31)Naarta Jahannamada geliya. (32) Markaas geliya Silsilad Todobaatan dhudhun ah. (33) maxaayeelay wuxuu ahaa kaan rumaynin Eebaha weyn. (34) aana fari jirin in Masaakiinta wax la siiyo. (35) Maanta (Qiyaamada) kuma leh Saaxiib. (36) Cuunana kuma leh aan ahayn dhaacaanka «Ehlu Naarka». (37)Cunnadaasna ma cuno kuwa gafay waxaan ahayn (Gaalada)(38) Waxaan ku dhaaran waxaad aragtaan (Makhluuqaad ah)(39) iyo waxaydaan arkayninba. (40)ee Qur’aanku waa hadalkii Eebe uu u soo dhiibay Rasuul Sharaf leh. (41) Hadal gabayaana ma aha, wax yar yaadse rumaynaysaan (Xaqa)(42) Hadal wax sheegana ma aha wax yar yaadse waantoomaysaan. (43) (Qur’aanku) wuxuu ka soo degay Eebaha Caalamka. (44) Hadduu nagu been abuurto (Nabi Muxamed)(45) Waxaanu ku qaban gacan adag. (46)Waxaannu gooynaynaa Xididka Wadnaha. (47) Ruux idinka mid ah oo naga eelinnna ma jiro. (48)Qur’aankuna waa waanada kuwa Eebe ka dhawrsada. (49) Waxaan ognahay inay idin ka mid yihiin kuwa beenin (Qur’aanka)(50) Qur’aanku waa qoomamada Gaalada (Maalinta Qiyaame)(51) Qur’aanka waa run dhab ah. (52) Ee Nabiyow u tasbiixso Magaca Eebe ee weyn.