Quran translations in many languages

Quran in Somalian

Al-Mursalât

Al-Mursalaat

Makkan

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

 

(1) Waxaan ku dhaartay Dabaysha wanaaga lala Diro. (2) iyo Dabaysha sida daran u dhabata. (3) Iyo Dabaysha roobka kicisa. (4) Iyo malaa’igta Xaqa iyo Baadilka kala Bixisa. (5) iyo malaa’igta waxyiga soo Dajisa. (6) Si Dadka loo waaniyo looguna digo. (7) Ee waxa dadow Eebe ku Yaboohay wuu dhici. (8) Markase xiddiguhu Nuurku ka tago. (9) Oo samadu Dildillaacdo. (10) Oo Buuraha la Rujiyo. (11) Oo Rasuulladii la kulmiyo (iyo Dadkoodii)(12) Maalion wayn oo loo Qabtay Darteed. (13) In dadka la kala Bixiyo Dartiis. (14) Maalinta kala Bixinta ma Taqaannaa. (15) Halaag wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay. (16) Miyaannaan Halaagin Ummadihii hore. (17)Haddana Aannaan Raccinhaynin kuwii Dambe. (18)Saasaana ku Falaynaa Dambiilayaasha. (19) Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniya. (20) Miyaannaan Idinka Abuurin biyo tabar yar. (21)Markaasna yeellay meel ilaashan. (22) Tan iyo Muddo la yaqaanno. (23) Annagaa wax Qaddarray, wax Qaddarana u Fiican. (24) Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniya. (25)Miyaanaan ka yeelin Dhulka kafaalaqaade. (26) Nolol iyo Geeriba. (27) Waxaana yeellay Dhulka Dhexdiisa buuro sugan oo waawayn, waxaana idinka Waraabinnay biyo macaan. (28) Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay. (29) Aada gaalooy cadaabkii xaggiisa aad Beenin Jirteen. (30)Aada hoos (Qiiba naarta) oo saddex madax ah. (31)Oon hoosinayn, ololla (Kulaylna) wax ka tarayn. (32)Waxayna Naartu tuuri Dhimbilo daran ood Mooddo daar. (33) Ama aad Mooddo geel madaw ah. (34)Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay. (35) Taasina waa maalin aynan hadlaynin Dadku. (36) Lamana idmo si Ay u cudurdaartaan. (37)Halaagna wuxuu u sugnaaday maalintaas kuwa xaqa Beeniyay. (38) Maalintan waa maalintii kala Bixinta, Waana idin kulminnay idinka iyo kuwii Horreeyayba. (39) Ee Haddaad wax Dhagrikartaan i Dhagra. (40)Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay. (41) Kuwa Eebe ka Dhawrsada waxay ku sugnaan hoos iyo ilo; (42) (Waxayna Cuni) khudaartay Doonaan. (43) Waxaana Lagu dhihi Cuna oo cabba Idinkoo shifaysan Camalkiinnii Dartiis. (44) Sasaana ku abaalMarinaynaa kuwa wanaagga fala. (45) Halaagna wuxuu u Sugnaaday kuwa xaqa Beeniya. (46) (Gaalada waxaa lagu Dhihi) Cuna oo Raaxaysta wax yar, waxaad tihiin Dambiilayaale; (47) Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniyay. (48) Markii la yidhaahdo Gaalada tukada ma tukadaan. (49)Halaagna wuxuu u sugnaaday Maalintaas kuwa xaqa Beeniya. (50) Hadalkeebay Quraanka Dabadiis Rumaynhayaan.