Quran translations in many languages

Quran in Somalian

Al-Qamar

Al-Qamar

 

Makkan

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

 

(1) Waxaa dhawaatay Saacaddii (Qiyaame), dayixiina wuu dillaacay. (2) Hadday Gaaladu arkaan Aayad way ka jeedsadaan waxayna dhahaan waa Sixir daran. (3)Way beeniyeen (Nabiga iyo xaqa) waxayna raaceen Hawadooda, amar kastana wuxuu leeyahay meel uu ku sugnaado. (4) Waxaana ugu yimid dhab ahaan warar ku dheehan waano. (5) Waana Xigmad xeel dheer, maxaysa tari udigidi. (6) Ee iskaga jeedso (sugna)Maalinta mid dhawaaqaa uu ugu yeedhi wax daran. (7)Aragooduna wuu dullaysnaan waxayna ka soo bixi Qubuurahooda iyagood moodid Ayax faafay. (8) Iyagoo u dagdagi dhawaaqaha xaggiisa, waxayna dhihi Gaaladu kani waa Maalin daran. (9) Waxaa beeniyay (xaqa) iyaga hortood (Nabi) Nuux Qoomkiisii, waxay beeniyeen Addonkanagii, waxayna dheheen wuu waalanyahay, waana la guulguulay, «oo la canaantay». (10) Eebuuna tuugay inuu tabaryaryahay oo u gargaaro. (11) Markaasaan ku furay Albaabbada Samada (Cirka) Biyo badanna ka keenay. (12)Dhulkana Eebaa ka dillaaciyay ilo, wayna kulmeen biyihii amar la qadaray dartiis. (13) Waxaanna ku xambaaray Nabi Nuux (Doon) Looxyo iyo Musbaarro leh. (14) Kuna socota illalintanada si loo abaalmariyo cidda Gaalowday. (15) Waxaan uga tagnay (yuu Eebe yidhi) Calaamad (lagu wantoobo) ee ma jirtaa cid wacdoomi (oo wax xusuusan)(16) Seese yahay Caddib Eebe iyo digiddiisu. (17) Waan fududaynnay Quraanka xusuus darteed ee ma jirtaa cid wacdoomi. (18) Caadna way beenisay (xaqii), seese noqotay caddibaaddii Eebe iyo u digitiisii. (19) Waxaan ku dirray korkooda dabayl qabaw daran Maalin baasaysan dhexdeed oo Joogta ah. (20) Oo dadka siibaysa sida Timir gunteedii la rujiyay. (21) Seese ahaa caddibaaddii Eebe iyo u digiddiisii. (22) Waxaan ufududaynay Quraanka xusuus darteed ee ma jirtaa cid ku wacdoomi. (23) Waxaa beenisay (xaqii) loogu digay Thamuud. (24) Waxayna dheheen ma Ruux dad ah oo naga mid ah yaan raacaynaa, markaas waxaan ku sugannahay baadi iyo dhibaato. (25) Ma isagoo na dhexjoogaa waxyi lagu soo dajiyay, saas ma aha ee waa beenbadane kibirlow ah. (26) Way ogaan doonaan barri cidda beenbadane kibirlow ah. (27) Hashii Annagaa soo bixinnay Jirrabkooda dartiis, Ee sug kuna samir. (28) Una warran in biyuhu yihiin qayb (iyaga iyo Hasha), cidbana maalin gaara leedahay. (29) Waxay u dhawaaqeen saaxiibkood hashiina wuu dilay. (30)Seese ahaa caddibaaddii Eebe iyo u digiddiisii. (31)Dhawaaq kaliyaan ku siidaynay, waxayna la mid noqdeen jabad burburay. (32) Quraankana waan u fududaynay xusuus darteed ee ma jirtaa cid ku wacdoomi. (33) Way beeniyeen Qoomkii (NabiLuudh) u digiddii. (34) Waxaana ku dirray korkooda Dabayl Dhagaxyo wadaa, waxaanse ka nabadgalinnay (Luudh)ehelkiisii (rumeeyay) goor Aroor ah. (35) Nicmad xaggannaga ka timid darteed saasaana u abaalmarinnaa ciddii mahadisa (Eebe)(36) Nabi-Luudh wuxuu uga digay qoomkiisii qabashadannada (daran), wayse shakiyeen digiddaas. (37) Waxayna dooneen martidiisii (inay xumeeyaan) markaasaan indhaha tirray, waxaana lagu yidhi dhadhamiya caddibaadda Eebe iyo digiddiisa. (38) Waxaa ku waabariistay caddibaad sugan. (39) Waxaana lagu yidhi dhadhamiya caddibaadda Eebe iyo digiddiisa. (40)Waan fududaynay Quraanka xusuus darteed ee ma jirtaa cid wacdoomi. (41) Fircoon iyo ehelkiisii waxaa uyimid digid. (42) Wayna beeniyeen Aayaadkannagii dhammaanteed, markaasaan u qabannay si xoog iyo awood leh. (43) Ma Gaaladinnan baa ka khayr badan kuwaas mase dambi la’aanbaa idiin ku sugan Kutubta. (44) Mase waxay dhihi koox guulaysan yaanahay. (45)Waa la jabin kooxda, Dabadayna jeedin. (46) Saacadda (Qiyaame) yaa ballan u ah, Saacadduna iyadaa daran oo khadhaadh. (47) Kuwa dambiilayaasha ah baadi iyo fogaansho yay ku suganyihiin. (48) (Waxaana lagu dhihi) Maalinta Naarta WajiWaji loogu ridi dhadhamiya taabashada Saqara. (49) Wax kasta waxaan ku abuurray qadar. (50) Amarkannaguna ma aha mid mooyeen sida Ilbidhiqsi. (51) Dhab ahaan baan u halaagnay kuwa idin la mid ah, ee wax waantoobi ma jiraa. (52) Wax kastoo dadku falo wuxuu ku suganyahay Kutubta. (53) Wax kastoo yar ama waynna waa qoranyahay. (54) Kuwa dhawrsadana waxay gali Jannooyin iyo wabiyaal. (55) Meel la fadhiisto oo xaq ah oo Eebaha awoodda leh agtiisa ah (yaa u sugnaatay).