Quran translations in many languages

Quran in Somalian

Ash-Shams

Ash-Shams

Makkan

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

 

(1) Eebe wuxuu ku dhaartay Qorraxda iyo Barqinkeeda. (2) Iyo Dayuxu markuu Qorraxda raaco. (3) Iyo Maalintu markay ifiso. (4) Iyo Habeenku markuu daboolo (madoobaado)(5) Iyo Samada iyo say u dhisantahay. (6)Iyo Dhulka iyo suu u fidsanyahay. (7) Iyo Nafta iyo sida Eebe u ekeeyay. (8) Una tusiyay Jidka xun iyo ka Eebe kayaabiddaba. (9) Ee waxaa liibaanay Ruxii Naftiisa Daarhiriya. (10) Waxaana khasaaray Ruuxii Naftiisa xumaan dhex galiya. (11) Thamuud waxay beeniyeen (xaqii) kibir dartiis. (12) Marku tagay koodi xumaa (si uu hasha u dilo)(13) Oo Rasuulkii Eebana ku yidhi, iska daaya Hasha Eebe iyo Cabbideeda. (14) Wayna beeniyeen Rasuulkii Hashiina way Dileen markaasaa Eebe si daran u caddibay Dambigooda dartiis. (15)Isagoon Eebe ka yaabaynin cidhib (iyo wax yeello)