Quran translations in many languages

Quran in Somalian

Az-Zukhruf

Az-Zukhruf

Makkan

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

 

(1) Mucjisada Quraankay ku tusin. (2) Waxaan ku dhaartay Kitaabka (Quraanka) cade (muuqda) ee. (3)annagaa ka yeelley Quraan Carabi ku soo dagay, inaad kastaan darteed. (4) Wuxuuna ku suganyahay Kitaabka asalkiisa (Looxul maxfuudka) agtiisa, waana sarreeyaa Quraanku falna sanyahay. (5) Ma waxaan Quraanka idiinka haysanaynaa (daysanayna) inaad tihiin qoom ku xadgudbay xumaanta. (6) Badanaa intaan udiray Nabi kuwii hore. (7) Nabi uma yimaado Gaaladii hadii kale way ku jees jeesi jireen. (8) Waxaana halaagnay kuwo ka xoogbadan qabasho waxaana tagay (hor maray)tusaalihii kuwii horreeyey (ee halaaga ahaa)(9)Haddaad warsato Gaalada yaa abuuray Samooyinka iyo dhulka waxay odhan waxaa abuuray Eebaha adkaada ee wax walba og. (10) Waana Eebaha idiin kayeeley dhulka gogol idiinkana yeeleydhexdiisa Wadooyin si aad ugu hanuuntaan (toostaan)(11)Waana Eebaha ka soo dajiyey Samada Biyo qadaran oon ku noolayno Magaalo dhimatay, saasaana leydiin soobixin. (12) Waana Eebaha abuuray noocyada dhamaantood idiinkana yeeley Maraakiibta iyo Xoolaha waxaad kortaan. (13) Inaad ku ekaataan dhabarkeeda markaas aad xusuusataan Nicmada Eebihiin markaad ku ekaataan ood dhahdaan waxaa nasahan Eebaha noosahley tan mana nihin kuwo kara leyligeeda. (14)Anaguna xagga Eebahanno yaannu u gadoomeynaa. (15) Waxay uga yeeleen Eebe addoomadiisa qayb, Dadkuna waa gaaloow badane cad. (16) Miyuu ka yeeshay Eebe wuxuu abuuray qarkood Gabdho, oo idiin doorey Wiilal. (17) Marka loogu bishaareeyo midkood wuxuu Eebaha Raxmaana uga yeeley tusaale, wuxuu noqdaa wajigiisu mid madow oo walbahaarsan. (18) Ma Eebey u yeeleen wax ku barbaara isqurxin, oon doodna caddayn karin. (19) Waxay ka yeeleen Malaa’igta ah addoomada Eebaha Raxmaan ah dhadig, miyey joogeen abuurkoodii, waan qoreynaa maragooda waana la warsan (waxaas)(20) Waxay dhaheen hadduu doono Eebaha Raxmaan ah maanaan caabudneen waxkale ugumana sugnaanin wax cilmi ah arrintaas, waxaan beensheegayaal ahayna ma aha. (21) Mise waxaan siinay Kitaab ka horreyey (quraanka)oy haystaan isagaas. (22) Waxaybase dhaheen waxaan bellay Abbayowganoo jid ku socda anaguna iyaga raadkoodii yaan ku hanuunsanahay. (23) Waa saasoo kale umaanaandirin Magaalo hortaa u dige haddii kale waxa dhihi Jireen kuwa raaxaystay anagu waxaan hellay Aabayoowganoo jid ku sugan anaguna raadkooda yaan ku dayanaynaa. (24) Waxaad dhahdaa(ma waxaad raaxaysaan waxaas) haddaan idiinla imaado wax ka hanuunsan waxaad ka hesheen Aabayaalkiin (oo ku sugan) waxay dhihi annagu waxa laydiin ku soo diray waannu ka Gaalownay. (25)Markaasaan ka aarsanay, bal day siday noqotay cidhibtii beeniyayaasha (xaqa)(26) Xusa Markuu ku yidhi (nabi) Ibraahim Aabihiis iyo Qoomkiisii anigu waxaan bari ka ahay waxaad caabudaysaan. (27)Waxaanse caabudi Eebaha I abuuray isagaana i hanuunin. (28) Wuxuuna kayeelay Kalimada (tawxiidka)tii ku baaqi ah Faraca Ibraahiim si ay xaqa ugu noqdaan. (29) Saas ma aha ee waan u raaxeeyey kuwaas iyo Aabbayaalkood intuu uga yimaado xaqu iyo Rasuul cad (oo muuqda)(30) Markuu u yimid xaqii waxay dhaheen kan waa sixir annaguna waannu ka Gaalownay. (31) Waxay dhaheen gaaladii maxaa loogu dajin waayey Quraankan mid ka mid ah labada Magaalo ee weyn. (32) Miyagaa qaybin Naxariista Eebahaa anagaa u qaybina dhexdeeda rizqigooda nolosha adduunyo waana ka kor yeelay qaarkood qaarka kale darajooyin, si leysugu shaqeeyo, Naxariista Eebahaa yaa ka khayrbadan waxay kulmin. (33)Hadduusan Dadku noqoneyn umad kaliya (Gaalimada)waxaan uga yeelilahayn kuwa ka Gaalooba Eebe guryahooda Saanqaag Fidlo ah iyo Sallaano Fidla ah, oy ku koraan. (34) Guryhoodana waxaan uga yeeli lahayn Albaabyo iyo Sariiro ay ku dangiigsadaan oo fidla ah. (35) Iyo Dahab, waxaas dhamaantiisana waxaan raaxada nolasha dhaw ahayn ma aha, aakhiraase u ah Eebe agtiisa kuwa dhawrsada. (36)Ruuxii ka jeedsada «aragheela» xuska Eebahaa Raxmaan ah (Quraanka) waxaannu la xidhiidhinaa shaydaan oo saaxiib u noqon. (37) Shayaadiintuna waxay ka leexin Jidka (xaqa) waxayna isu maleyn inay hanuunsanyihiin (toosan yihiin)(38) Markuu nooyimaaddo (Gaalku Qiyaamada) waxuu ku dhahaa (Shaydaanku) shaleytee mey dhexdeenna ahaato «wax la mid ah» fogaanshaha qorrax ka soobax iyo u dhaca, adaana u xun Saaxiib. (39) Wax idiinma tarayso Maanta haddaad dulmi fasheen inaad cadaab wadaagtaan (ku kulantaan)(40) Ma adaa wax maqashiin kara wax ma maqle, ma adaase hanuunin Kara (toosin kara) wax ma arke iyo cid ku sugan baadi cad. (41) Haddaan kulatagno adiga ku (oofsano) anaga uunbaa ka aarsan Gaalada. (42) Haddaan ku tusino waxaan u yaboohnayoo cadaab ah, waanu karraa korkooda. (43)Ee qabso waxa laguu waxyooday Nabiyow waxaad ku sugantahay Jid toosan. (44) Quraankuna sharaf buu u yahay adiga iyo qoomkaagaba, waana leydin warsan doonaa. (45) Warso kuwaan dirray ee kaa horeeyey oo Rasuuladanada ka mid ahaa inaan yeellay Eebaha Raxmaana Kasoboow Ilaahyaal la caabudo. (46) Dhab ahaan yaan ugu dirray Nabi Muuse isagoo wata aayaadkanaga xaga Fircoon iyo Jamaacadiisa, wuxuu yidhi anigu waxaan ahay Rasuulkii Eebaha Caalamka. (47) Markuu ulayimid aayadkanaga waxay noqdeen kuwo ku qosla. (48) Ma tusino aayad haddii kale wey ka weyntahay walaasheed (tan kale) waxaana ku qabanay cadaab inay noqdaan darteed. (49) Waxay dhaheen kan Saaxirka (Caalimka) ahaw (Muuse) noo bariEebahaa wuxuu kugula ballantamay wanagu waan hanuuneynaaye. (50) Markaan ka faydnay xaggooda cadaabkii waxay soo bexeen kuwo buriya (ballankii)(51) Wuu u dhawaaqay Fircoon Qoomkiisii wuxuu yidhi miyuusan ii sugnaan xukunka Masar, iyo Wabiyadan socota hoostayda, miyeydaan wax arkaynin. (52) Saw anagu kama khayroonin kan dulleysan een karayn waxcaddayn (Nabi Muuse)(53) Maxaa loogu soo tuuriwaayey Jijimooyin Dahab ah, ama maxay ula imaan wayday Malaa’ig israac raacsan. (54) Wuxuu fudaysaday (Fircoon) qoomkiisii wayna adeeceen waxayna ahaayeen Qoom faasiqiin ah. (55) Markey nacadha galiyeenna waan ka aarsanay xaggooda, waana maanshaynay dhamaan. (56) Waxaan ka yeeley waano iyo tusaaale Dadka dambe. (57) Markaan uga yeellay ina maryama (Ciise) tusaale, markaasay qoomkaagu Nabiyow ka jeedsadaan. (58) Waxayna dheheen ma Ilaahyadanaa khayr roon mise isaga, mayna kuugu qadarin tusaale muran mooyee, waana qoom dood badan. (59) Wax kale ma aha Ciise ee waa uun addoon aan u Nicmaynay ugana yeellay tusaale ree Bani Israa’iil. (60) Haddaan doono waxaan idiinka yeelilahayn Malaa’ig badalkiina Dhulka u hadha. (61)Nabi Ciisana waa calaamadda Saacadda (Qiyaame) ee ha shakiyina, ina raaca kaasaa ah jidka toosane. (62)Yuuna idinka leexinin Shaydaan (Jidka) wuxuu idiin yahay Col cade. (63) Markuu ulayimid Ciise xujooyin wuxuu ku yidhi waxaan idiin la imid xikmad iyo inaan idiin cadeeyo waxaad isku diidantihiin qaarkiis ee ka dhawrsada Eebe ina adeeca. (64) Eebe isagaa ah Eebahay iyo Eebihiinba ee caabuda taasaa ah jidka toosane. (65) Wayse is khilaafeen Xisbiyadii dhexdooda halaagna wuxuu u sugnaaday kuwii dulmi falay Cadaab Maalin daran xageed. (66) Miyey sugi (Gaaladaasi)waxaan saacadda (qiyaame) ahayn inay ugu timaado si kado ah iyagoon ogayn. (67) Saaxiibadu Maalinta Qiyaame qaarkood qaarka (kale) waa u col kuwa dhawrsaday mooyee (Mu’miniinta)(68) (Waxaana loo odhon) addoomadaydoow korkiina cabsi ma aha Maanta mana murugoonaysaan. (69) Waana kuwa rumeeyey Aayaadkanaga oo ahaa Muslimiinta. (70)(Waxaana lagu dhihi) gala Janada idinkiyo Haweenkiinna (iyo kuwa idin la midka ah) idinkoo laydiin Nicmeeyey (laydin kana farxin)(71) Waxaana lala korsocon Weelal (Saxamo) Dahab ah iyo Koobab, waxayna ka heli (Jannada) dhexdeeda waxay doonto Naftu kuna raaxaystaan Indhuhu idinkoo dhexdeeda ku waari. (72) Taasina waa janadii aad ku dhaxasheen waxaad camalfalayseen. (73) Waxaadna ku leedihiin dhexdeeda Faakiho badan ood xaggeeda wax ka cuntaan. (74) Dambiilayaashu waxay gali cadaabka jahanamo iyagoo ku waari. (75) Lagamana fudaydiyo dhexdiiseyna ku quustaan (aamusaanna)(76) Manaan dulmiyin hasa yeeshee iyagaa dulmiilayaal ahaa. (77)Waxayna u dhawaaqi Maalig (Malaga Naarta) iyagoo dhihi Eebahaa ha nadilo markaasuu dhahaa idinku waas kuwaaraysaan (naarta)(78) Dhab ahaanbaan idiin la nimid xaq hasa yeeshee badankiin xaquu nacay. (79) Ma waxbayse gooyeen Gaaladu oo amar ah (dhibka Nabiga) anaguna waxbaan goynaynaa (ciqaabtooda)(80) Mise waxay umaleeyeen inaanaan maqlayn qarsoodigooda iyo muujintoodaba, saas ma ah ee Mala’igtanadaa agtooda wax ku qoro. (81) Waxaad dhahdaa Nabiyow haddii Eebaha Raxmaan ah usugnaado Ilmo anaa u hor caabudilahaa. (82) Waxaa ka nasahan Eebaha Samooyinka iyo Dhulka ee Eebaha Carshiga ah waxay ku timaamaan. (83) Ee katag ha dhunbadeen (xumaanta) hana ciyaareen intay kala kulmaan maalintoodii loo yaboohaye. (84) Eebe waa macbuudka Samada iyo macbuudka Dhulka, waana falsame wax og. (85) Waxaana barako badnaaday (sarreeyeyna) Eebaha iska leh xukunka Samooyinka iyo dhulka iyo waxa u dhaxeeya, agtiisaana ah ogaanshaha Saacadda (Qiyaame) xaggiisaana laydiin celin. (86) Mana hantaan kuway caabudeen Eebe ka sokow wax shafeeca ah hasayeeshee ciddii xaqa qirta iyagoo og (waxbay ushafeeci idanka Eebe ka dib)(87)Haddaad warsato Gaalada yaa abuuray waxay dhihi Eebe ee xaggee loo iili. (88) Nabiguna wuxuu yidhi: Eeboow kuwani waa qoom aan rumaynayn (xaqa)(89)Iska saamax waxaadna dhahdaa Nabadgalyo, way ogaandoonaan (waxa ku dhacee).