Quran translations in many languages

Quran in Tajik

Ar-Rûm

30|1|Алиф, лом, мим.
30|2|Румиён мағлуб шуданд
30|3|дар наздики ин сарзамин ва пас аз мағлуб шудан бори дигар ғолиб хоҳанд шуд
30|4|дар муддати чанд сол. Фармон, фармони Худост, чӣ пеш аз пирӯзӣ ва чӣ баъд аз он. Ва дар
он рӯз мӯъминон шодмон мешаванд
30|5|ба ёрии Худо. Худо ҳар касро, ки бихоҳад, ёрӣ мекунад, зеро ғолибу меҳрубон аст!
30|6|Худо ваъда додааст, ба ваъдаи худ хилоф накунад, вале бештари мардум намедонанд.
30|7|Онон ба зоҳири зиндагии дунё огоҳанд ва аз охират бехабаранд.
30|8|Оё бо худ намеандешанд, ки Худо осмонҳову заминро ва ҳар чӣ дар миёни онҳост, ба ҳақ ва
то муддате маҳдуд, офаридааст? Ва бисёре аз мардум ба дидори Парвардигорашон имон
надоранд.
30|9|Оё дар замин намегарданд, то бингаранд, ки чӣ гуна будааст оқибати касоне, ки пеш аз онҳо
зистаанд? Касоне, ки тавонашон бештар будааст ва заминро ба шудгор задан зеру рӯ карда ва
бештар аз инҳо ободаш сохта буданд ва паёмбароне бо мӯъҷизаҳо бар онҳо фиристода шуда буд.
Худо ба онҳо зулм намекард, онон худ ба худашон зулм мекарданд.
30|10|Сипас оқибати он касон, ки корҳои бад карданд, ногувортар буд. Зеро инҳо оёти Худоро
дурӯғ бароварданд ва онҳоро ба масхара гирифтанд.
30|11|Худо мавҷудотро меофаринад, он гоҳ дигар бора бозмегардонад, он гоҳ ҳама ба сӯи Ӯ
бозгардонда мешавед.
30|12|Рӯзе, ки қиёмат барпо шавад, гуноҳкорон ҳайратзада бимонанд.
30|13|Онҳоро аз миёни бутонашон шафеъоне (наҷотдиҳандае) нест. Ва дигар ба бутони худ бовар
надоранд.
30|14|Ва чун қиёмат барпо шавад, дар он рӯз аз якдигар чудо шаванд (мӯъминон аз кофирон).
30|15|Аммо онҳо, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд, дар ҷаннат ба шодмонӣ
бархӯрдоранд.
30|16|Ва аммо онҳое, ки кофир шудаанд ва оёти Моро дурӯғ мебароранд ва дидори охиратро
дурӯғ мепиндоранд, ҳамаро дар азоб ҳозир оранд.
30|17|Худоро биситоед, ба он ҳангом ки ба шаб дармеоед ва ба он ҳангом ки ба субҳ дармеоед.
30|18|Шукр Ӯрост дар осмонҳову замин, ба ҳангоми шаб ва ба ҳангоме ки ба нимрӯз мерасед.
30|19|Зиндаро аз мурда берун орад ва мурдаро аз зинда. Ва заминро пас аз мурданаш зинда
месозад ва шумо низ инчунин аз гӯрҳо берун мешавед.
file:///C|/DOWNLOAD/★★★★★☆☆☆/quran-tajik.txt[2012/12/30 19:43:37]
30|20|Аз нишонаҳои қудрати Ӯст, ки шуморо аз хок биёфарид то инсон шудед ва ба ҳар сӯ
пароканда гаштед.
30|21|Ва аз нишонаҳои қудрати Ӯст, ки бароятон аз ҷинси худатон ҳамсароне офарид, то ба онҳо
оромиш ёбед ва миёни шумо дӯстиву меҳрубонӣ ниҳод. Дар ин ибратҳоест барои мардуме, ки
тафаккур мекунанд,
30|22|Ва аз нишонаҳои қудрати Ӯст офариниши осмонҳову замин ва гуногунии забонҳову
рангҳоятон. Дар ин ибратҳоест барои доноён.
30|23|Ва аз нишонаҳои қудрати Ӯ хобидани шумост дар шаб ва рӯз ба талаби рӯзӣ бархостани
шумост. Дар ин ибратҳоест барои мардуме, ки мешунаванд.
30|24|Ва аз нишонаҳои қудрати Ӯст, ки барқро ба қасди биму умед ба шумо менамоёнад. Ва аз
осмон борон мефиристад то замини мурдаро ба он зинда созад. Дар ин ибратҳоест барои касоне,
ки ба ақл дармеёбанд.
30|25|Ва аз нишонаҳои қудрати Ӯст, ки осмону замин ба фармони Ӯ барпой истодаанд. Сипас
вақте, ки шуморо аз замин фаро мехонад, шумо аз замин берун меоед.
30|26|Аз они Ӯст ҳар чӣ дар осмонҳову замин аст ва ҳама фармонбардори Ӯ ҳастанд.
30|27|Ӯст, ки мавҷудотро меофаринад, сипас онҳоро бозмегардонад. Ва ин кор бар Ӯ осонтар аст.
Ӯрост сифати бартарӣ дар осмонҳову замин ва Ӯст ғолибу ҳаким!
30|28|Барои шумо аз худатон мисоле меоварад: магар бандагонатон дар он чӣ ба шумо рӯзӣ
додаем, бо шумо шарик ҳастанд, то дар мол бо шумо баробар бошанд ва ҳамчунон ки шумо
озодон аз якдигар метарсед, аз онҳо ҳам бимнок бошед? Оётро барои мардуме, кн ақл мекунанд,
ин тавр тафсил медиҳем.
30|29|Оре, ситамкорон бе ҳеҷ донише аз ҳавои нафси худ пайравӣ кардаанд. Онро, ки Худо
гумроҳ кардааст, чӣ касе ҳидоят мекунад? Онҳоро ҳеҷ ёваре нест.
30|30|Ба яктопарастӣ рӯй ба дин овар. Фитратест, ки Худо ҳамаро ба он фитрат биёфаридааст ва
дар офариниши Худо тағйире нест. Дини поку пойдор ин аст. Вале бештари мардум намедонанд!
30|31|Ба Ӯ бозгардед ва аз Ӯ битарсед ва намоз бигузоред ва аз мушрикон набошед.
30|32|Аз онон мабошед, ки дини худро пора-пора карданд ва фирқа-фирқа шуданд ва ҳар фирқае
ба ҳар чӣ дошт, дилхуш буд.
30|33|Чун бар одамиён зиёне расад, Парвардигорашонро бихонанд ва ба даргоҳи Ӯ тавба кунанд
ва чун раҳмати худ ба онҳо бичашонад, гурӯҳеро бинӣ, ки ба Парвардигорашон ширк меоваранд.
30|34|Пас неъматеро, ки ба онҳо додаем, ношукрӣ кунанд, Акнун мутаматтеъ (баҳраманд) шавед,
ба зуди, ки хоҳед донист!
30|35|Оё барояшон далеле нозил кардем, то аз чизе, ки бо Худо шарик месозанд, сухан гуфта
бошад?
30|36|Чун ба мардум раҳмате бичашонем, шодмон мешаванд ва чун ба сабаби корҳое, ки
кардаанд, ранҷе ба онҳо расад, ногаҳон ноумед мегарданд!
30|37|Оё намебинанд, ки Худо рӯзии ҳар касро, ки бихоҳад, фаровон мекунад ё ӯро тангрӯзӣ
месозад? Дар ин ибратҳоест барои мардуме, ки имон меоваранд!
30|38|Ҳаққи хешовандону мискин ва дар роҳ мондаро адо кун. Ин беҳтар аст барои касоне, ки
хушнудии Худоро меҷӯянд ва онҳо наҷотёфтагонанд.
30|39|Моле, ки ба рибо медиҳед, то дар амволи мардум афзун шавад, назди Худо ҳеҷ афзун
намешавад ва моле, ки барои хушнудии Худо аз бобати закот медиҳед, зиёд шавад, касоне ки
чунин кунанд, мукофоти музоъаф (дучанд) доранд.
30|40|Худост, он ки шуморо биёфарид, сипас рӯзӣ дод, сипас мемиронад, сипас зинда мекунад. Оё
касоне, ки шарики Худо месозед, ҳеҷ аз ин корҳо тавонанд? Пок аст Ӯ ва аз ҳар чӣ барояш шарик
меоваранд, бартар (болотар) аст.
30|41|Ба сабаби амалҳои мардум фасод дар хушкиву дарё ошкор шуд, то ба онон ҷазои баъзе аз
корҳояшонро бичашонад; шояд, ки бозгарданд.
30|42|Бигӯ: «Дар замин бигардед ва бингаред, ки оқибати пешиниён ки бештаринашон аз
мушрикон буданд, чӣ гуна будааст».
30|43|Ба дини поки пойдор рӯй биёвар, пеш аз он ки рӯзе фаро расад, ки аз амри Худо
бозгаштанаш набошад. Дар он рӯз мардум ду гурӯҳ шаванд:
30|44|касоне, ки кофир бошанд, куфрашон ба зиёнашон бошад ва онҳо, ки коре шоиста карда
бошанд, барои худ подоше (мукофоти) некӯ омода кардаанд,
30|45|то касонеро, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд, аз фазли худ музд диҳад. Зеро
Худо кофиронро дӯст надорад!
30|46|Ва аз нишонаҳои қудрати Ӯ он, ки бодҳои муждадиҳандаро мефиристад, то раҳмати Худро
ба шумо бичашонад ва то киштиҳо ба фармони Ӯ равон бошанд ва аз фазли Ӯ рӯзӣ биҷӯед. Шояд,
ки шукр гӯед!
30|47|Ва пеш аз ту паёмбаронеро бар қавмашон фиристодем. Онон бо далелҳои равшани худ
наздашон омаданд. Ва Мо аз касоне, ки гуноҳ карданд, интиқом гирифтем ва ёрӣ додани
file:///C|/DOWNLOAD/★★★★★☆☆☆/quran-tajik.txt[2012/12/30 19:43:37]
мӯъминон бар ӯҳдаи Мо буд.
30|48|Худост, ки бодҳоро мефиристад, то абрҳоро барангезад ва чунон ки хоҳад, бар осмон паҳн
кунад ва онро пора-пора кунад ва бинӣ, ки борон аз даруни абрҳо берун меояд. Ва чун боронро ба
ҳар кӣ хоҳад аз бандагонаш бирасонад, шодмон шаванд,
30|49|агарчи пеш аз он ки борон бар онҳо биборад, ноумед будаанд.
30|50|Пас ба осори раҳмати Худо бингар, ки чӣ гуна заминро пас аз мурданаш зинда мекунад.
Чунин Худое зиндакунандаи мурдагон аст ва бар ҳар коре тавоност.
30|51|Ва агар боде бифиристем, ки киштаҳоро зард бубинанд аз он пас ҳама кофир шаванд.
30|52|Ту наметавонӣ мурдагонро шунаво созӣ ва агар инҳо низ аз ту бозгарданд, овози худро ба –
гӯши он карон нарасонӣ.
30|53|Ту ҳидояткунандаи нобиноён аз гумроҳияшон нестӣ. Ту садоятро танҳо ба гӯши касоне
мерасонӣ, ки ба оёти Мо имон овардаанд ва таслим шудаанд.
30|54|Худост, ки шуморо нотавон биёфарид ва пас аз нотавонӣ боқувват сохт, он гоҳ пас аз
боқувватӣ нотавониву пирӣ овард. Ҳар чӣ бихоҳад, меофаринад ва Ӯ донову тавоност!
30|55|Рӯзе, ки қиёмат барпо шавад, кофирон савганд хӯранд, ки зиёда аз соаъте дар гӯр
наоромидаанд. Оре, инчунин аз ҳақ каҷрав мешуданд.
30|56|Онон, ки донишу имон дода шудаанд, гӯянд: Шумо мувофиқи китоби Худо то рӯзи қиёмат
дар гӯр орамидаед ва ин рӯзи қиёмат аст ва шумо намедонистаед».
30|57|Дар ин рӯз узрхоҳии ситамкорон ба ҳолашон нафъ надиҳад ва аз онҳо нахоҳанд, ки тавба
кунанд,
30|58|Мо дар ин Қуръон барои мардум ҳар гуна масал овардаем. Ва чун ояе барояшон биёварӣ,
кофирон хоҳанд гуфт: «Шумо беҳудагӯёне беш нестед!»
30|59|Инчунин Худо бар дилҳои касоне, ки аз доноӣ бебаҳраанд, мӯҳр мениҳад!
30|60|Пас сабр кун, ки ваъдаи Худо ҳақ аст. Мабод; онон, ки ба марҳалаи яқин нарасидаанд, туро
бесуботу безобита гардонанд!