Quran translations in many languages

Quran in Tamil

Al-Jâthiyah

அனைத்துப்புகழும்,அகிலங்கள் எல்லாவற்றையும் படைத்து வளர்த்துப் பரிபக்குவப்படுத்தும் (நாயனான) அல்லாஹ்வுக்கே ஆகும்.

[45:1]

ஹாமீம்.

[45:2]

இவ்வேதம்யாவரையும் மிகைத்தோனும் ஞானம் மிக்கோனுமாகிய அல்லாஹ்விடமிருந்தே இறக்கியருளப்பட்டது.

[45:3]

முஃமின்களுக்கு நிச்சயமாக வானங்களிலும்பூமியிலும் அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன.

[45:4]

இன்னும் உங்களைப் படைத்திருப்பதிலும்அவன் உயிர்ப் பிராணிகளைப் பரப்பியிருப்பதிலும்(நம்பிக்கையில்) உறுதியுள்ள சமூகத்தாருக்கு அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன.

[45:5]

மேலும் இரவு பகல் மாறி மாறி வருவதிலும்வானத்திலிருந்து அருள் மாரியை அல்லாஹ் இறக்கி வைத்துஇறந்து போன பூமியை அதைக் கொண்டு உயிர்ப்பிப்பதிலும்காற்றுகளை மாறி மாறி வீசச்செய்வதிலும் அறிவுடைய சமூகத்தாருக்கு அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன.

[45:6]

இவை அல்லாஹ்வுடைய வசனங்கள்இவற்றை (நபியே!) உம்மீது உண்மையுடன் ஓதிக் காண்பிக்கிறோம்அல்லாஹ்வுக்கும் அவனுடைய வசனங்களுக்கும் பின்னர் இவர்கள் எதனைத் தான் நம்பப் போகிறார்கள்.

[45:7]

(சத்தியத்தை புறக்கணித்துப்) பொய்க் கற்பனை செய்யும் பாவிகள் யாவருக்கும் கேடுதான்.

[45:8]

தன் மீது ஓதிக்காட்டப்படும் அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களைக் கேட்கிறான்பின்பு பெருமையடித்துக் கொண்டு அவன் அதைக்கேளாதது போல் (தன் நிராகரிப்பில்) பிடிவாதம் செய்கிறான்அ(த்தகைய)வனுக்கு நோவினை செய்யும் வேதனையைக் கொண்டு நன்மாராயம் கூறுவீராக.

[45:9]

நம் வசனங்களிலிருந்து ஏதாவது ஒன்றை அவன் அறிந்து கொண்டால்அதைப் பரிகாசமாக எடுத்துக் கொள்கிறான்அ(த்தகைய)வர்களுக்கு இழிவு தரும் வேதனை உண்டு.

[45:10]

அவர்களுக்கு முன்னால் நரகம் இருக்கிறது அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டதில் எப்பொருளும் அவர்களுக்குப் பயன் தராது அல்லாஹ்வையன்றிஎவற்றை அவர்கள் பாதுகாவலர்களாக எடுத்துக் கொண்டார்களோ அவையும் (அவர்களுக்குப் பயன் தராது) மேலும்அவர்களுக்கு மாபெரும்வேதனையுமுண்டு.

[45:11]

இது (குர்ஆன்)தான் நேர்வழிகாட்யாகும்எவர்கள் தம்முடைய இறைவனின் வசனங்களை நிராகரித்து விட்டார்களோஅவர்களுக்கு நோவினை மிகுந்த கடினமான வேதனையுண்டு.

[45:12]

கப்பல்கள் அவன் கட்டளையைக் கொண்டு (கடலில்) செல்லும் பொருட்டும்நீங்கள் அவனுடைய அருளைத் தேடிக்கொள்ளும்பொருட்டும்மேலும் அவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் பொருட்டும் உங்களுக்குக் கடலை வசப்படுத்திக் கொடுத்தவன் அல்லாஹ்வே ஆவான்.

[45:13]

அவனே வானங்களிலுள்ளவைபூமியிலுள்ளவை அனைத்தையும் தன் அருளால் உங்களுக்கு வசப்படுத்திக் கொடுத்திருக்கிறான்அதில் சிந்திக்கும் சமூகத்தாருக்கு நிச்சயமாகப் பலஅத்தாட்சிகள் உள்ளன.

[45:14]

ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு (நபியே!) நீர் கூறிவிடும்அல்லாஹ்வுடைய (தண்டனைக்கான) நாட்களை நம்பாதவர்களை அவர்கள் மன்னித்து (அவர்களைப் பற்றி அல்லாஹ்விடம் பரஞ் சாட்டிவிடட்டும்)ஜனங்களுக்கு அவர்கள் தேடிக் கொண்ட வினைக்குத் தக்கபலனை அவன் கொடுப்பான்.

[45:15]

எவர் ஸாலிஹான (நல்ல) அமலை செய்கிறாரோ அது அவருக்Nகு நன்மையாகும்அன்றியும்எவர் தீமையைச் செய்கிறாரோஅது அவருக்கே தீமையாகும்பின்னர் உங்கள் இறைவனிடமே நீங்கள் மீட்டப்படுவீர்கள்.

[45:16]

நிச்சயமாக நாம்இஸ்ராயீலின் சந்ததியினருக்கு வேதத்தையும்அதிகாரத்தையும்நுபுவ்வத்தையும் கொடுத்தோம்அவர்களுக்கு மணமான உணவு (வசதி)களையும் கொடுத்தோம் – அன்றியும் அகிலத்தாரில் அவர்களை மேன்மையாக்கினோம்.

[45:17]

அவர்களுக்கு (மார்க்க விஷயத்தில்) தெளிவான கடடளைகளையும் கொடுத்தோம்எனினும் அவர்களுக்கிடையே உண்டான பொறாமையினால்அவர்களுக்கு (வேத) ஞானம் வந்தபின்னரும் அவர்கள் அபிப்பிராய பேதம் கொண்டார்கள்நிச்சயமாக உம் இறைவன் அவர்கள் எதில் அபிப்பிராய பேதம் கொண்டிருந்தார்களோ அதில் கியாம நாளில் அவர்களிடையே தீர்ப்புச் செய்வான்.

[45:18]

இதன் பின்னர் ஷரீஅத்தில் (மார்க்கத்தில்) ஒரு நேரான வழியில் நாம் ஆக்கியுள்ளோம். ஆகவே நீர் அதனையே பின்பற்றுவீராக அன்றியும்அறியாமல் இருக்கின்றார்களே அவர்களின் விருப்பங்களைப் பின்பற்றாதீர்.

[45:19]

நிச்சயமாக அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு எதிராக உமக்கு யாதோர் உதவியும் செய்து விட முடியாது. இன்னும் நிச்சயமாக அநியாயக்காரர்களில் சிலர் சிலருக்குப் பாதுகாவலர்களாக இருக்கிறார்கள்ஆனால் பயபக்தியுடையவர்களுக்கு அல்லாஹ்வே பாதுகாவலன்.

[45:20]

இது (குர்ஆன்) மனிதர்களுக்கு தெளிவான அத்தாட்சிகளைக் கொண்டதாகவும்உறுதியான நம்பிக்கையுடைய சமூகத்தாருக்குநேர்வழியாகவும்ரஹ்மத்தாகவும் இருக்கிறது.

[45:21]

எவர்கள் தீமைகள் செய்கிறார்களோ அவர்களைஎவர்கள் ஈமான் கொண்டு நல்ல அமல்கள் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்குச் சமமாக நாம் ஆக்கிவிடுவோம் என்று எண்ணுகின்றார்களாஅவர்கள் உயிருடனிருப்பதும்மரணமடைவதும் சமமாகுமாஅவர்கள் முடிவு செய்து கொண்டது மிகவும் கெட்டதாகும்.

[45:22]

வானங்களையும் பூமியையும் அல்லாஹ் உண்மையுடன் (தக்க காரணத்தைக் கொண்டே) படைத்துள்ளான்ஒவ்வோர் ஆத்மாவும் அது தேடிக் கொண்டதற்குத் தக்க கூலி கொடுக்கப்படுவதறாகாக அவை அநியாயம்செய்யப்படமாட்டா.

[45:23]

(நபியே!) எவன் தன்னுடைய (சரீரமனோ) இச்சையைத் தன்னுடைய தெய்வமாக ஆக்கிக் கொண்டானோஅவனை நீர் பார்த்தீராமேலும்அறிந்தே அல்லாஹ் அவனை வழிகேட்டில் விட்டு அவனுடைய காதுகள் மீதும் இருதயத்தின் மீதும் முத்திரையிட்டுஇன்னும்அவனுடைய பார்வை மீதும் திரையை அமைத்துவிட்டான். எனவேஅல்லாஹ்வுக்குப் பிறகு அவனுக்கு நேர்வழி காண்பிப்பவர் யார்நீங்கள் சிந்தித்து உணர வேண்டாமா?

[45:24]

மேலும் (மறுமையை நம்பாத) அவர்கள்; “நமது இந்த உலக வாழ்க்கையைத் தவிர வேறு (வாழ்க்கை) கிடையாது நாம் இறக்கிறோம்ஜீவிக்கிறோம்; “காலம்” தவிர வேறெதுவும் நம்மைஅழிப்பதில்லை” என்று கூறுகிறார்கள்அவர்களுக்கு அது பற்றிய அறிவு கிடையாது – அவர்கள் (இது பற்றிக் கற்பனையாக) எண்ணுவதைத் தவிர வேறில்லை.

[45:25]

அவர்களிடம் தெளிவான நம் வசனங்கள் ஓதிக்காண்பிக்கப்பட்டால்அவர்களுடைய வாதமெல்லாம், “நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் எங்களுடைய மூதாதையரை (எழுப்பிக்) கொண்டு வாருங்கள்” என்பது தவிர வேறில்லை.

[45:26]

அல்லாஹ் உங்களுக்கு உயிர் கொடுக்கிறான்பின்னர் அவனே உங்களை மரணம் அடையச் செய்கிறான்பின்னர் கியாம நாளன்று அவன் உங்களை ஒன்று சேர்ப்பான் – இதில் சந்தேகமேயில்லை எனினும் மனிதரில்பெரும்பாலோர் (இதை) அறியமாட்டார்கள் என்று (நபியே!) நீர் கூறும்.

[45:27]

அன்றியும்வானங்களுடையவும்பூமியுடையவும் ஆட்சி அல்லாஹ்வுக்கே உரியது மேலும்இறுதித் தீர்ப்புக்கான வேளைவந்து வாய்க்கும் நாளில்பொய்யர்கள் நஷ்டமடைவார்கள்.

[45:28]

(அன்று) ஒவ்வொரு சமுதாயத்தையும் முழந்தாளிட்டிருக்க (நபியே!) நீர் காண்பீர்ஒவ்வொரு சமுதாயமும் அதனதன் (பதிவு) புத்தகத்தின் பக்கம் அழைக்கப்படும்அன்றுநீங்கள் (உலகில்) செய்திருந்ததற்குரிய கூலி கொடுக்கப்படுவீர்கள்.

[45:29]

இது உங்களைப்பற்றிய உண்மையைக் கூறும் நம்முடைய புத்தகம்நிச்சயமாக நாம் நீங்கள் செய்து வந்ததைப் பதிவு செய்து கொண்டிருந்தோம் (என்று கூறப்படும்).

[45:30]

ஆகவேஎவர்கள் ஈமான் கொண்டு நல்லமல்கள் செய்து வந்தார்களோஅவர்களை அவர்களுடைய இறைவன் தன் ரஹமத்தில் பிரவேசிக்கச் செய்வான்அதுவே தெளிவான வெற்றியாகும்.

[45:31]

ஆனால்நிராகரித்தவர்களிடம்; “உங்களுக்கு என் வசனங்கள் ஓதிக்காண்பிக்கப்பட்டுக் கொண்டு இருக்கவில்லையாஅப்பொழுது நீங்கள் பெருமையடித்துக் கொண்டு குற்றவாளிகளாக இருந்தீர்கள்” (என்று சொல்லப்படும்).

[45:32]

மேலும் “நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதி உண்மையானது மறுமை நாள் அது பற்றியும் சந்தேகமில்லை” என்று கூறப்பட்ட போது; “(மறுமை) நாள் என்ன என்று நாங்கள் அறியோம்அது ஒரு வெறும் கற்பனை என்றே நாங்கள் கருதுகிறோம். எனவே (அதை) நாங்கள் உறுதியென நம்புபவர்களல்லர்” என்று நீங்கள் கூறினீர்கள்.

[45:33]

அவர்கள் செய்த தீமையெல்லாம் (அந்நாளில்) அவர்களுக்கு வெளியாகும்எதை அவர்கள் பரிகாசம் செய்து கொண்டிருந்தார்களோஅதுவே அவர்களைச் சூழ்ந்து கொள்ளும்.

[45:34]

இன்னும், “நீங்கள் உங்களுடைய இந்நாளின் சந்திப்பை மறந்து விட்டது போன்றேஇன்றை தினம் நாம் உங்களை மறக்கிறோம்அன்றியும் நீங்கள் தங்குமிடம் நரகம் தான்மேலும்உங்களுக்கு உதவி செய்பவர் எவருமில்லை” என்று (அவர்களுக்குக்) கூறப்படும்.

[45:35]

நீங்கள் அல்லஹ்வின் வசனங்களை ஏளனமாக எடுத்துக் கொண்டதனாலும் இவ்வுலக வாழ்க்கை உங்களை மயக்கி ஏமாற்றி விட்டதினாலுமே இந்த நிலை. இன்றைய தினத்தில் அதிலிருந்து அவர்கள்வெளியேற்றப்படவும் மாட்டார்கள்மன்னிப்பளிக்கப்படவும் மாட்டார்கள்.

[45:36]

ஆகவே வானங்களுக்கும் இறைவனான – பூமிக்கும் இறைவனான – அகிலத்தாருக்கெல்லாம் இறைவனான அல்லாஹ்வுக்கே எல்லாப் புகழும்.

[45:37]

இன்னும்வானங்களிலும்பூமியிலுமுள்ள பெருமை அவனுக்கே உரியது மேலும்அவன் தான் (யாவரையும்) மிகைத்தவன்ஞானம் மிக்கோன்.