Quran translations in many languages

Quran in Tamil

An-Nâziʽât

அனைத்துப்புகழும்,அகிலங்கள் எல்லாவற்றையும் படைத்து வளர்த்துப் பரிபக்குவப்படுத்தும் (நாயனான) அல்லாஹ்வுக்கே ஆகும்.

[79:1]

(பாவிகளின் உயிர்களை) கடினமாகப் பறிப்பவர்(களான மலக்கு)கள் மீது சத்தியமாக-

[79:2]

(நல்லோர் உயிர்களை) இலோசாகக்கழற்றுபவர்(களான மலக்கு)கள் மீதும் சத்தியமாக-

[79:3]

வேகமாக நீந்திச் செல்பவர்(களான மலக்கு)கள் மீதும் சத்தியமாக-

[79:4]

முந்தி முந்திச் செல்பவர்(களான மலக்கு)கள் மீதும் சத்தியமாக-

[79:5]

ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நிர்வகிப்பவர்(களான மலக்கு)கள் மீதும் சத்தியமாக-

[79:6]

பூமி நடுக்கமாக நடுங்கும் அந்நாளில்;

[79:7]

அதனைத் தொடரும் (நில நடுக்கம்) தொடர்ந்து வரும்.

[79:8]

அந்நாளில் நெஞ்சங்கள் திடுக்கிட்டவையாக இருக்கும்.

[79:9]

அவர்கள் பார்வைகள் (அச்சத்தால்) கீழ் நோக்கியிருக்கும்.

[79:10]

நாம் நிச்சயமாக கப்ருகளிலிருந்து திரும்ப (எழுப்ப)ப் படுவோமாஎன்று கூறுகிறார்கள்.

[79:11]

மக்கிப் போன எலும்புகளாக நாம் ஆகிவிட்ட பொழுதிலுமா?

[79:12]

அப்படியானால் அது பெரும் நஷ்ட முண்டாக்கும் திரும்புதலே யாகும் என்றும் கூறுகின்றார்கள்.

[79:13]

ஆனால் (யுக முடிவுக்கு)அது நிச்சயமாக ஒரே ஒரு பயங்கர சப்தம் தான்-

[79:14]

அப்போது அவர்கள் (உயிர் பெற்றெழுந்து) ஒரு திடலில் சேகரமாய் விடுவார்கள்.

[79:15]

(நபியே!) மூஸாவின் செய்தி உங்களுக்கு வந்ததா?

[79:16]

துவா‘ என்னும் புனித பள்ளத்தாக்கில் அவருடைய இறைவன் அவரை அழைத்து,

[79:17]

நீர் ஃபிர்அவ்னிடம் செல்லும்நிச்சயமாக அவன் வரம்பு மீறி விட்டான்.

[79:18]

இன்னும் (ஃபிர்அவ்னிடம்; “பாவங்களை விட்டும்) பரிசத்தமாக வேண்டும் என்ற (விருப்பம்) உன்னிடம் இருக்கிறதா?” என்று கேளும்.

[79:19]

அப்படியானால் இறைவனிடம் (செல்லும்) வழியை நான் உனக்குக் காண்பிக்கிறேன்அப்போது நீ உள்ளச்சமுடையவன் ஆவாய் (எனக் கூறுமாறு இறைவன் பணித்தான்).

[79:20]

ஆகவேமூஸா அவனுக்கு பெரும் அத்தாட்சியை காண்பித்தார்.

[79:21]

ஆனால்அவனோ அதைப் பொய்ப்பித்துமாறு செய்தான்.

[79:22]

பிறகு அவன் (அவரை விட்டுத்) திரும்பி (அவருக்கெதிராய் சதி செய்ய) முயன்றான்.

[79:23]

அன்றியும் (அவன் தன் சமூகத்தாரை) ஒன்று திரட்டி அறிக்கை செய்தான்.

[79:24]

நான்தான் உங்களுடைய மாபெரும் இறைவன் – ரப்புக்குமுல் அஃலா என்று (அவர்களிடம்) கூறினான்.

[79:25]

இம்மைக்கும் மறுமைக்குமான தண்டனையாக அல்லாஹ் அவனை பிடித்துக் கொண்டான்.

[79:26]

நிச்சயமாக இதில் இறையச்சம் கொள்வோருக்கு படிப்பினை இருக்கிறது.

[79:27]

உங்களைப் படைத்தல் கடினமாஅல்லது வானத்தை (படைத்தல் கடினமா?) அதை அவனே படைத்தான்.

[79:28]

அதன் முகட்டை அவன் உயர்த்தி அதை ஒழுங்கு படுத்தினான்.

[79:29]

அவன்தான் இரவை இருளுடையதாக்கிப் பகலின் ஒளியையும் வெளியாக்கினான்.

[79:30]

இதன் பின்னர்அவனே பூமியை விரித்தான்.

[79:31]

அதிலிருந்து அதன் தண்ணீரையும்அதன் மீதுள்ள (பிராணிகளுக்கான) மேய்ச்சல் பொருள்களையும் அவனே வெளியாக்கினான்.

[79:32]

அதில்மலைகளையும் அவனே நிலை நாட்டினான்.

[79:33]

உங்களுக்கும்உங்கள் கால் நடைகளுக்கும் பலனளிப்பதற்காக (இவ்வாறு செய்துள்ளான்).

[79:34]

எனவே (தடுத்து நிறுத்த முடியாத மறுமைப்) பேரமளி வந்து விட்டால்,

[79:35]

அந்நாளில் மனிதன் தான்முயன்றவற்றையெல்லாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்வான்.

[79:36]

அப்போது பார்ப்போருக்கு(க் காணும் வகையில்) நரகம் வெளிப்படுத்தப்படும்.

[79:37]

எனவேஎவன் வரம்பை மீறினானோ –

[79:38]

இந்த உலக வாழ்க்கையைத் தேர்ந்தெடுத்தானோ-

[79:39]

அவனுக்குநிச்சயமாக நரகந்தான் தங்குமிடமாகும்.

[79:40]

எவன் தன் இறைவன் முன் நிற்பதை அஞ்சி மனதையும் இச்சைகளை விட்டு விலக்கிக் கொண்டானோ,

[79:41]

நிச்சயமாக அவனுக்குச் சுவர்க்கம்தான் தங்குமிடமாகும்.

[79:42]

(நபியே! “மறுமையின்) நேரத்தைப் பற்றி – அது எப்போது ஏற்படும்?” என்று அவர்கள் உம்மைக்கேட்கிறார்கள்.

[79:43]

அ(ந்நேரத்)தைப் பற்றி நீர் குறிப்பிடுவதற்கு என்ன இருக்கிறது?

[79:44]

அதன் முடிவெல்லாம் உம்முடைய இறைவனிடம் (அல்லவா) இருக்கிறது.

[79:45]

அதை பயப்படுவோருக்குநிச்சயமாக நீர் எச்சரிக்கை செய்பவர் தாம்,

[79:46]

நிச்சயமாக அதை அவர்கள் காணும் நாளில்மாலையிலோஅல்லது காலையிலோ ஒரு சொற்ப நேரமேயன்றிஅவர்கள் (இவ்வுலகில்)தங்கியிருக்கவில்லை என்று தோன்றும்.