Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-ʽAsr

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[103:1]

ขอสาบานด้วยกาลเวลา

 

[103:2]

แท้จริง มนุษย์นั้น อยู่ในการขาดทุน

 

[103:3]

นอกจากบรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลาย และตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกัน ให้มีความอดทน